Quyết định số 1589/2008/QĐ-TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 1589/2008/QĐ-TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1589/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Pháp chế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1589/2008/QĐ-TTCP

  1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1589/2008/Q -TTCP Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A V PHÁP CH T NG THANH TRA Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 65/2008/N -CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c, ho t ng c a V Pháp ch ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho quy nh t i Quy t nh s 1075/Q -TTNN ngày 08 tháng 9 năm 2003 c a T ng Thanh tra Nhà nư c ban hành Quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, ch làm vi c c a các V , Văn phòng và các t ch c s nghi p thu c Thanh tra Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Pháp ch , Th tư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o TTCP; - Lưu VT, V PC, TCCB. Tr n Văn Truy n QUY NNH
  2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C HO T NG C A V PHÁP CH (Ban hành kèm theo Quy t nh s :1589/2008/Q -TTCP ngày 6 tháng 8 năm 2008 c a T ng thanh tra) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, NGUYÊN T C LÀM VI C i u 1. V trí và ch c năng V Pháp ch là ơn v thu c Thanh tra Chính ph , có ch c năng tham mưu giúp T ng Thanh tra th c hi n công tác pháp ch ; t ch c th c hi n công tác xây d ng pháp lu t, thNm nh, rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t; ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; hư ng d n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Công tác xây d ng pháp lu t: a) Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v có liên quan l p d ki n chương trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm và dài h n v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng trình T ng thanh tra quy t nh và t ch c th c hi n chương trình ó; b) Ch trì, tham gia so n th o các văn b n quy ph m pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; c) ThNm nh, tham gia ý ki n v m t pháp lý i v i các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do các v , ơn v thu c Thanh tra Chính ph so n th o trư c khi trình T ng thanh tra ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành; d) Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v có liên quan chuNn b h sơ d th o văn b n quy ph m pháp lu t T ng thanh tra ngh các cơ quan, t ch c góp ý ki n ho c ngh B Tư pháp thNm nh trư c khi trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; ) Tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t do b , ngành khác ch trì so n th o khi có yêu c u và ư c T ng Thanh tra giao; e) Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v có liên quan giúp T ng thanh tra góp ý ki n vào các d th o văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n yêu c u. 2. Công tác rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t: a) Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng;
  3. b) Trình T ng thanh tra phương án x lý k t qu rà soát văn b n quy ph m pháp lu t. 3. Công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t: a) Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v có liên quan giúp T ng thanh tra ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a Thanh tra Chính ph ; b) Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v xu t T ng thanh tra ki n ngh B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b ã ban hành văn b n trái v i văn b n quy ph m pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng ình ch vi c thi hành, bãi b m t ph n ho c toàn b văn b n ó; ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ình ch vi c thi hành Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh trái v i văn b n quy ph m pháp lu t c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Ch t ch nư c, Chính ph , Th tư ng Chính ph ho c c a b , cơ quan ngang b v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; ình ch vi c thi hành và ki n ngh Th tư ng Chính ph bãi b quy t nh, ch th c a Ch t ch U ban nhân dân c p t nh trái v i văn b n quy ph m pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 4. Công tác hư ng d n, ph bi n, giáo d c pháp lu t: a) Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t; theo dõi, ôn c, t ng k t vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; b) Hư ng d n, ôn c các cơ quan trong ngành thanh tra th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; c) Xu t b n các n phNm t p h p, h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng; hư ng d n các văn b n pháp lu t liên quan n thanh tra; gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng theo ch o c a T ng thanh tra; 5. Ch trì, ph i h p v i các v , ơn v có liên quan giúp T ng thanh tra so n th o các văn b n ph c v cho vi c ký k t các i u ư c qu c t thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a Thanh tra Chính ph . 6. Ph i h p v i các v , ơn v liên quan, xây d ng cơ s d li u các văn b n pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng qua h th ng vi tính ho c b ph n thông tin, tư li u. 7. Làm nhi m v thư ng tr c công tác c i cách hành chính c a cơ quan Thanh tra Chính ph ; th c hi n h p tác qu c t , nghiên c u khoa h c theo s phân công c a T ng Thanh tra. 8. Qu n lý cán b , công ch c và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra.
  4. 9. Th c hi n các nhi m v khác do T ng Thanh tra giao. i u 3. Nguyên t c làm vi c V Pháp ch làm vi c theo ch th trư ng, b o m nguyên t c t p trung dân ch , công khai, minh b ch theo quy nh c a pháp lu t; cao trách nhi m và k lu t cá nhân, phát huy năng l c, s trư ng, tính ch ng, sáng t o trong công tác c a cán b , công ch c; cao vi c ph i h p công tác, trao i kinh nghi m, thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c quy nh. Chương II. T CH C B MÁY, TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c c a V Pháp ch bao g m: a) Lãnh o V có V trư ng, các Phó v trư ng. b) Các ơn v tr c thu c V : + Phòng Xây d ng th ch ; + Phòng Tuyên truy n, ki m tra và thNm nh văn b n pháp lu t. 2. Nhi m v , quy n h n c th c a các phòng do V trư ng V pháp ch quy nh. 3. Biên ch c a V Pháp ch do T ng Thanh tra quy t nh theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b và V trư ng V Pháp ch . i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a V trư ng 1. Lãnh o, ch o và t ch c th c hi n nhi m v c a V theo quy nh t i i u 2 c a Quy nh này và nh ng công vi c do lãnh o Thanh tra Chính ph giao; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c T ng Thanh tra v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. 2. Th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a Thanh tra Chính ph . Báo cáo k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v và ki n ngh gi i quy t nh ng v n v cơ ch , chính sách, chương trình, k ho ch công tác c n s a i, b sung cho phù h p v i yêu c u nhi m v c a Thanh tra Chính ph và Chính ph . 3. Tr c ti p x lý công vi c khi ư c T ng Thanh tra u quy n gi i quy t; ký th a l nh khi ư c u quy n m t s văn b n thu c thNm quy n c a T ng Thanh tra theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph .
  5. 4. Phân công nhi m v , ph i h p ho t ng và ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó v trư ng, các phòng tr c thu c và cán b , công ch c trong V . 5. Ch u trách nhi m qu n lý cán b , công ch c và tài s n ư c giao cho V theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra; duy trì k lu t công tác, qu n lý, ánh giá và th c hi n công tác thi ua, khen thư ng, ch , chính sách i v i cán b , công ch c thu c V ; xây d ng và th c hi n quy ho ch cán b , k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a V . 6. Ph i h p v i V trư ng, C c trư ng, Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph x lý nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v c a V theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó v trư ng 1. Giúp V trư ng qu n lý, i u hành công vi c c a V ; tr c ti p qu n lý m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a V trư ng. 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n trong ph m vi ư c V trư ng phân công và u quy n. 3. Th c hi n ch báo cáo v i V trư ng v tình hình, k t qu th c hi n nhi m v ư c phân công. 4. Ch u trách nhi m cá nhân trư c V trư ng, lãnh o Thanh tra Chính ph và pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v , v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. 5. Ký thay V trư ng các văn b n ư c V trư ng u quy n. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng 1. Trư ng phòng là ngư i tr c ti p lãnh o, ch o, qu n lý, i u hành ho t ng c a Phòng và ch u trách nhi m trư c V trư ng, trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng và vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 2. Phó trư ng phòng giúp Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng, Lãnh o V và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công; th c hi n các nhi m v khác do lãnh o V tr c ti p giao. Khi c n thi t ư c Trư ng phòng u nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng. 3. Nhi m v , quy n h n c th c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c V do V trư ng quy nh. i u 8. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c 1. Ch p hành k lu t lao ng, các quy nh c a Thanh tra Chính ph và c a V Pháp ch .
  6. 2. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công m nhi m; gi i quy t công vi c ư c giao theo úng trình t , th t c, th i h n quy nh. K p th i báo cáo v i ngư i ph trách tr c ti p khi có vư ng m c ho c phát sinh nh ng v n m i trong quá trình th c hi n nhi m v . 3. Ch p hành k lu t phát ngôn, Quy t c ng x c a cán b , công ch c ngành Thanh tra, N i quy làm vi c, Quy ch văn hoá công s c a cơ quan Thanh tra Chính ph và các quy nh khác v cán b , công ch c; th c hi n ch báo cáo, ch qu n lý h sơ, tài li u theo quy nh. Ch u trách nhi m cá nhân v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v , v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. Chương III. M I QUAN H CÔNG TÁC C A V PHÁP CH i u 9. Th c hi n ch o c a lãnh o Thanh tra Chính ph V Pháp ch ch u s lãnh o, ch o c a T ng Thanh tra, các Phó T ng Thanh tra; có trách nhi m th c hi n nhi m v ư c phân công và báo cáo k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v theo quy nh; quá trình th c hi n nhi m v n u có vư ng m c phát sinh thì ki n ngh Lãnh o Thanh tra Chính ph cho ý ki n ch o, gi i quy t. i u 10. Quan h công tác v i các v , c c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph 1. Quan h gi a V Pháp ch v i các v , c c, ơn v là quan h ph i h p, trao i, h tr l n nhau nh m hoàn thành t t nhi m v . 2. Vi c ph i h p gi a V Pháp ch v i các v , c c, ơn v trong th c hi n nhi m v ư c th c hi n theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph do T ng Thanh tra ban hành. i u 11. Quan h công tác v i Thanh tra b , ngành, a phương 1. Thư ng xuyên ki m tra, ôn c, hư ng d n và n m tình hình, k t qu vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng c a Thanh tra các B , ngành, a phương. 2. Ph n ánh k p th i v i T ng Thanh tra ho c Phó T ng thanh tra ph trách các yêu c u, ki n ngh c a Thanh tra B , ngành, a phương liên quan n pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng lãnh o Thanh tra Chính ph xem xét, gi i quy t. i u 12. Quan h công tác gi a lãnh o V Pháp ch v i c p u và lãnh o các oàn th 1. Lãnh o V Pháp ch t o i u ki n t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i c p u ng và lãnh o các oàn th t o i u ki n ng viên, cán b , công ch c trong V h c t p nâng cao trình
  7. chính tr , chuyên môn nghi p v , làm vi c t hi u qu , ch t lư ng cao; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan, xây d ng n n n p văn hoá công s , k lu t hành chính. 2. Lãnh o V Pháp ch có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin v ho t ng công tác c a V và các quy n l i c a cán b , công ch c cho c p u ng, lãnh o các oàn th ; tham kh o ý ki n c a c p u , lãnh o các oàn th trư c khi quy t nh nh ng v n v bi n pháp ph i h p lãnh o giáo d c chính tr tư tư ng, b o v n i b , c ng c m i oàn k t, chăm lo i s ng c a cán b , công ch c trong V ; v công tác t ch c cán b trong V . Chương IV. T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m thi hành 1. V trư ng, các Phó v trư ng, các Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và toàn th cán b , công ch c c a V Pháp ch có trách nhi m th c hi n Quy nh này. 2. Nh ng n i dung khác có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V Pháp ch chưa ư c th hi n trong Quy nh này thì ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph và các văn b n pháp lu t hi n hành. 3. Căn c vào Quy nh này, V trư ng V Pháp ch có trách nhi m xây d ng, ban hành Quy ch làm vi c c a ơn v mình. i u 14. S a i, b sung Quy nh V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Pháp ch có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy nh này; t ng h p các ý ki n góp ý, nghiên c u, xu t k p th i vi c b sung, s a i Quy nh, phù h p v i yêu c u công tác c a V Pháp ch và c a Thanh tra Chính ph ./.
Đồng bộ tài khoản