Quyết định số 159/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 159/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 159/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo đề án quốc giá về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 159/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 159/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 159/2001/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUỐC GIA VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đề nghị của Uỷ ban Quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế tại Công văn số 158/UB-VP ngày 19 tháng 9 năm 2001; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án quốc gia về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án), do Bộ trưởng Bộ Thương mại - Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế (UBQG-HTKTQT) làm Trưởng ban; một Thứ trưởng Bộ Thương mại - Tổng thư ký UBQG-HTKTQT làm Phó trưởng ban và sáu Uỷ viên do các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao và UBQG- HTKTQT cử người tham gia. Điều 2. Ban Chỉ đạo Đề án có nhiệm vụ: lập các tổ công tác nghiên cứu chuyên ngành; xây dựng chương trình, tiến độ làm việc của Ban và của các Tổ công tác nghiên cứu chuyên ngành, bao gồm cả công tác, nghiên cứu, khảo sát phục vụ việc xây dựng Đề án; tổ chức làm việc với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện đề cương chi tiết của Đề án; tổ chức xây dựng nội dung chi tiết của Đề án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBQG-HTKTQT và Trưởng ban Chỉ đạo Đề án; báo cáo Chính phủ thông qua Đề án vào đầu quý IV năm 2002. Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề án trên do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn hỗ trợ (nếu có) của các Tổ chức quốc tế do Bộ Thương mại và Ban Chỉ đạo Đề án huy động. Ban Chỉ đạo Đề án làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để bố trí kinh phí trong các năm 2001-2002, bảo đảm thực hiện Đề án theo đúng tiến độ được đề ra.
  2. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 5. Chủ tịch UBQG-HTKTQT, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, các Bộ trưởng, Tthủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Mạnh Cầm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản