Quyết định số 1591/2008/QĐ- TTCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 1591/2008/QĐ- TTCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1591/2008/QĐ- TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1591/2008/QĐ- TTCP

  1. THANH TRA CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1591/2008/Q -TTCP Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A V THANH TRA KH I N I CHÍNH VÀ KINH T T NG H P (V II) T NG THANH TRA Căn c Ngh nh s 178/2007/N - CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 65/2008/N - CP ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra Chính ph ; Xét ngh c a V trư ng V II và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c, ho t ng c a V Thanh tra kh i n i chính và kinh t t ng h p”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho quy nh t i Quy t nh s 1075/Q - TTNN ngày 08 tháng 9 năm 2003 c a T ng Thanh tra Nhà nư c ban hành Quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n, ch làm vi c c a các V , Văn phòng và các t ch c s nghi p thu c Thanh tra Nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V II, Th trư ng các ơn v thu c Thanh tra Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG THANH TRA Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o TTCP; - Lưu VT, V II, TCCB. Tr n Văn Truy n QUY NNH
  2. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C, HO T NG C A V THANH TRA KH I N I CHÍNH VÀ KINH T T NG H P (V II) (Ban hành kèm theo Quy t nh s :1591/2008/Q -TTCP ngày 06 tháng 8 năm 2008 c a T ng Thanh tra) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, NGUYÊN T C LÀM VI C i u 1. V trí và ch c năng V Thanh tra kh i n i chính và kinh t t ng h p (g i t t là V II) là ơn v thu c Thanh tra Chính ph , có ch c năng tham mưu giúp T ng Thanh tra qu n lý Nhà nư c v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo i v i các B , ngành: Tài chính, K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Công an, Qu c phòng, Tư pháp, N i v , Văn phòng Chính ph ; có trách nhi m th c hi n nhi m v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi ph trách. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1- Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c. a) Ch trì ho c tham gia xây d ng chi n lư c, chương trình, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm và các chương trình, k ho ch khác v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng c a Thanh tra Chính ph ; b) Giúp T ng Thanh tra th c hi n vi c hư ng d n, ki m tra các b , ngành kh i n i chính và kinh t t ng h p th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; chi n lư c, chương trình, k ho ch thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo c a ngành thanh tra; c) Giúp T ng Thanh tra hư ng d n các b , ngành thu c kh i n i chính và kinh t t ng h p xây d ng và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch thanh tra; ch o, hư ng d n công tác chuyên môn, nghi p v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo i v i các t ch c thanh tra b , ngành ư c phân công; d) Giúp T ng Thanh tra trong vi c yêu c u B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph trong kh i n i chính và kinh t t ng h p ti n hành thanh tra ho c phúc tra nh ng v vi c thu c trách nhi m qu n lý c a b , ngành; gi i quy t nh ng v n chưa th ng nh t gi a Chánh Thanh tra b , ngành v i th trư ng cùng c p v công tác thanh tra; ) Giúp T ng Thanh tra gi i quy t khi có s ch ng chéo, trùng l p v th i gian, n i dung thanh tra, ki m tra c a các oàn thanh tra, ki m tra do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph quy t nh; e) Tham mưu cho T ng Thanh tra ki n ngh B trư ng ình ch vi c thi hành ho c hu b nh ng quy nh do B ban hành trái v i văn b n pháp lu t c a Nhà nư c, c a T ng Thanh tra v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo;
  3. f) Ph i h p v i Thanh tra b , ngành trong kh i n i chính và kinh t t ng h p theo dõi tình hình thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và xu t k p th i v i T ng Thanh tra các gi i pháp gi i quy t khi có d u hi u phát sinh ph c t p; g) Ph i h p v i V Pháp ch tham gia ý ki n v các d án pháp lu t do Thanh tra Chính ph ho c các b , ngành khác ch trì; h) T ng k t kinh nghi m ho t ng th c ti n; tham gia nghiên c u lý lu n, nghi p v v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng; xu t vi c s a i, b sung cơ ch , chính sách, pháp lu t. 2- Tr c ti p thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo. a) T ch c th c hi n k ho ch thanh tra; tr c ti p thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và các cơ quan, ơn v khác khi ư c giao; b) Giúp T ng Thanh tra gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo thu c thNm quy n T ng Thanh tra ho c Th tư ng Chính ph giao các lĩnh v c, b , ngành ư c phân công; ph i h p v i C c I ti p công dân n Thanh tra Chính ph khi u n i, t cáo i v i nh ng v vi c giao V II xem xét; c) Giúp T ng Thanh tra t ch c, theo dõi, ki m tra ho t ng c a các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo do V ch trì ho c do cán b , công ch c c a V làm trư ng oàn; t ng h p k t qu và xây d ng báo cáo t ng k t các cu c thanh tra di n r ng ư c phân công; d) Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n k t lu n và ki n ngh x lý, quy t nh gi i quy t các v vi c khi u n i, t cáo qua ho t ng c a các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo do V ch trì và các v vi c do T ng Thanh tra giao. 3. Th c hi n nhi m v c i cách hành chính, h p tác qu c t , nghiên c u khoa h c theo s phân công c a T ng Thanh tra. 4. Qu n lý cán b , công ch c và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra. 5. Th c hi n các nhi m v khác do T ng Thanh tra giao. i u 3. Nguyên t c làm vi c 1. V II làm vi c theo ch th trư ng, b o m nguyên t c t p trung dân ch , công khai, minh b ch theo úng quy nh c a pháp lu t; cao trách nhi m và k lu t cá nhân, phát huy năng l c, s trư ng, tính ch ng, sáng t o trong công tác c a cán b , công ch c và hi u qu trong ho t ng c a V . 2. Cán b , công ch c c a V khi tham gia các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo còn ph i tuân theo “Quy ch t ch c và ho t ng c a oàn thanh tra” do T ng Thanh tra ban hành.
  4. Chương II. T CH C B MÁY, TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c c a V II g m: a) Lãnh o V có V trư ng, các Phó v trư ng. b) Các ơn v tr c thu c V : + Phòng Theo dõi kh i Tài chính - Ngân hàng (g i t t là Phòng I). + Phòng Theo dõi kh i N i chính, Văn phòng Chính ph , K ho ch u tư (g i t t là Phòng II). + Phòng T ng h p. 2. Nhi m v , quy n h n c th c a các phòng do V trư ng quy nh. 3. Biên ch c a V II do T ng Thanh tra quy t nh theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V II. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a V trư ng 1. Lãnh o, ch o và t ch c th c hi n nhi m v c a V theo quy nh t i i u 2 c a Quy nh này và nh ng công vi c do lãnh o Thanh tra Chính ph giao; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c T ng Thanh tra v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. 2. Phân công nhi m v , ph i h p ho t ng và ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó v trư ng, các phòng tr c thu c và cán b , công ch c trong V . 3. Ch o vi c xây d ng cương, k ho ch thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo khi ư c giao; tr c ti p làm Trư ng oàn thanh tra i v i các cu c thanh tra có quy mô l n, có n i dung ph c t p khi ư c T ng Thanh tra giao; xu t vi c b trí cán b tham gia các oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo ư c phân công th c hi n, sau khi trao i v i V trư ng V T ch c cán b . 4. Giúp T ng thanh tra theo dõi, ôn c, ki m tra ho t ng c a oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo mà V ư c phân công th c hi n, m b o th c hi n úng k ho ch và ti n thanh tra ư c phê duy t; tham gia ý ki n trong quá trình xây d ng báo cáo, k t lu n thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo i v i các oàn thanh tra do V ch trì ho c do cán b thu c V làm trư ng oàn trư c khi trình T ng Thanh tra. 5. Ph i h p v i V trư ng, C c trư ng, th trư ng các ơn v khác thu c Thanh tra Chính ph x lý nh ng v n có liên quan n nh ng công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a V và th c hi n nhi m v chung c a cơ quan theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph .
  5. 6. Qu n lý cán b , công ch c và tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a T ng Thanh tra; duy trì k lu t công tác, qu n lý, ánh giá và th c hi n công tác thi ua khen thư ng, ch , chính sách i v i cán b , công ch c c a V ; xây d ng và th c hi n quy ho ch cán b , k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c a V . 7. Th c hi n nhi m v ư c T ng Thanh tra u quy n gi i quy t; ký th a l nh khi ư c u quy n m t s văn b n thu c thNm quy n c a T ng Thanh tra theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph . 8. Th c hi n y ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a Thanh tra Chính ph . Báo cáo k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t, nh ng v n v cơ ch , chính sách, chương trình, k ho ch công tác c n s a i, b sung cho phù h p v i yêu c u nhi m v c a Thanh tra Chính ph và c a Chính ph . 9. Th c hi n các nhi m v khác khi ư c T ng Thanh tra giao. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó V trư ng 1. Giúp V trư ng qu n lý, i u hành công vi c c a V ; tr c ti p qu n lý m t s lĩnh v c công tác theo s phân công c a V trư ng. Khi c n thi t m t Phó v trư ng ư c V trư ng u nhi m i u hành các ho t ng c a V . 2. Th c hi n nhi m v , quy n h n trong ph m vi ư c V trư ng phân công và u quy n. Th c hi n ch báo cáo i v i V trư ng v tình hình và k t qu th c hi n nhi m v ư c phân công và u quy n. 3. Giúp V trư ng theo dõi, ôn c, ki m tra ho t ng c a oàn thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo mà V ư c phân công th c hi n, khi ư c V trư ng giao. Tr c ti p làm Trư ng oàn thanh tra khi ư c T ng Thanh tra giao. 4. Ch u trách nhi m cá nhân trư c V trư ng, trư c lãnh o Thanh tra Chính ph và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v , v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. 5. Ký thay V trư ng các văn b n ư c V trư ng u quy n. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng 1. Trư ng phòng là ngư i tr c ti p lãnh o, ch o, qu n lý, i u hành ho t ng c a Phòng và ch u trách nhi m trư c V trư ng, trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Phòng và vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 2. Phó trư ng phòng giúp Trư ng phòng và ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng, Lãnh o V và pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công; th c hi n các nhi m v khác do lãnh o V tr c ti p giao. Khi c n thi t ư c Trư ng phòng u nhi m i u hành các ho t ng c a Phòng.
  6. 3. Nhi m v , quy n h n c th c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng thu c V do V trư ng quy nh. i u 8. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c thu c V 1. Ch p hành k lu t lao ng, các quy nh c a Thanh tra Chính ph và c a V . 2. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công m nhi m; gi i quy t công vi c ư c giao theo úng trình t , th t c, th i h n quy nh. K p th i báo cáo v i ngư i ph trách tr c ti p khi có vư ng m c ho c phát sinh nh ng v n m i trong quá trình th c hi n nhi m v . 3. Ch p hành k lu t phát ngôn, Quy t c ng x c a cán b , công ch c ngành Thanh tra, N i quy làm vi c, Quy ch văn hoá công s c a cơ quan Thanh tra Chính ph và các quy nh khác v cán b , công ch c; th c hi n ch báo cáo, ch qu n lý h sơ, tài li u theo quy nh chung c a Thanh tra Chính ph . Ch u trách nhi m cá nhân trư c Trư ng phòng, trư c V trư ng và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu th c hi n nhi m v , v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c giao. 4. Cán b , công ch c thu c V ư c giao nhi m v làm Trư ng oàn thanh tra, ki m tra có trách nhi m ch o, theo dõi, ôn c, ki m tra ho t ng c a các thành viên trong oàn mà mình ư c phân công làm Trư ng oàn; báo cáo V trư ng v ti n , k t qu thanh tra, ki m tra; thông báo thư ng xuyên v i Trư ng phòng v tình hình qu n lý cán b , công ch c tham gia oàn thanh tra, ki m tra. Chương III. M I QUAN H CÔNG TÁC C A V i u 9. Th c hi n ch o c a lãnh o Thanh tra Chính ph V ch u s lãnh o, ch o c a T ng Thanh tra, các Phó T ng thanh tra; có trách nhi m th c hi n nghiêm túc nhi m v ư c phân công, báo cáo k p th i v i lãnh o Thanh tra Chính ph v k t qu th c hi n nhi m v công tác theo quy nh; khi c n thi t có ki n ngh v i lãnh o Thanh tra Chính ph v các v n c n gi i quy t trong quá trình th c hi n nhi m v . i u 10. Quan h v i các v , c c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph 1. Quan h gi a V II v i các v , c c, ơn v thu c Thanh tra Chính ph là quan h ph i h p, trao i, h tr l n nhau nh m hoàn thành t t nhi m v . 2. Vi c ph i h p v i các v , c c, ơn v trong th c hi n nhi m v ư c th c hi n theo quy nh t i Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph do T ng Thanh tra ban hành. i u 11. Quan h v i Thanh tra b , ngành
  7. 1. Thư ng xuyên ki m tra, ôn c, hư ng d n và n m tình hình th c hi n chương trình công tác c a Thanh tra B , ngành ư c phân công ph trách; nh kỳ hàng quý, ph i ch ng làm vi c v i Thanh tra các b , ngành n m ch c tình hình ho t ng nói chung và ho t ng thanh tra nói riêng. 2. Ph n ánh k p th i v i T ng Thanh tra ho c Phó T ng thanh tra ph trách các yêu c u, ki n ngh c a Thanh tra B , ngành lãnh o Thanh tra Chính ph xem xét, gi i quy t. i u 12. Quan h công tác gi a lãnh o V v i c p u và lãnh o các oàn th 1. Lãnh o V t o i u ki n t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i c p u ng và lãnh o các oàn th t o i u ki n ng viên, cán b , công ch c trong V h c t p nâng cao trình chính tr , chuyên môn nghi p v , làm vi c t hi u qu , ch t lư ng cao; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan, xây d ng n n n p văn hoá công s , k lu t hành chính. 2. Lãnh o V có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin v ho t ng công tác c a V và các quy n l i c a cán b , công ch c cho c p u ng, lãnh o các oàn th ; tham kh o ý ki n c a c p u , lãnh o các oàn th trư c khi quy t nh nh ng v n v bi n pháp ph i h p lãnh o giáo d c chính tr tư tư ng, b o v n i b , tăng cư ng m i oàn k t, chăm lo i s ng c a cán b , công ch c trong V ; v công tác t ch c cán b trong V . Chương IV. T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m thi hành 1. V trư ng, các Phó v trư ng, các Trư ng phòng, Phó trư ng phòng và toàn th cán b , công ch c V II có trách nhi m th c hi n Quy nh này. 2. Nh ng n i dung khác có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V mà chưa ư c th hi n trong Quy nh này thì ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a Thanh tra Chính ph , Quy ch oàn thanh tra và các văn b n pháp lu t hi n hành v thanh tra, khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng. 3. Căn c vào quy nh hi n hành và Quy nh này, V trư ng V II có trách nhi m xây d ng, ban hành Quy ch làm vi c c a ơn v mình. i u 14. S a i, b sung Quy nh V trư ng V II và V trư ng V T ch c cán b có trách nhi m theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy nh này; t ng h p các ý ki n góp ý, nghiên c u xu t k p th i vi c b sung, s a i Quy nh, phù h p v i yêu c u công tác c a V II và c a Thanh tra Chính ph ./.
Đồng bộ tài khoản