Quyết định số 160/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 160/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 160/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 160/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 160/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2005 như sau: 1. Công ty thực hiện cổ phần hóa: - Công ty Tư vấn xây dựng và Khảo sát thiết kế giao thông. - Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi. - Công ty Tư vấn xây dựng. - Công ty Xây dựng thủy lợi 2. - Công ty Xây dựng số 3. - Công ty Xuất nhập khẩu và Dịch vụ thương mại. - Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp. 2. Công ty chuyển thành đơn vị sự nghiệp: - Công ty Điện ảnh.
  2. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên có trách nhiệm chỉ đạo sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt; tiếp tục chuyển những công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên tỉnh đang quản lý, kinh doanh ở những lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ 100% vốn thành công ty cổ phần. Đối với doanh nghiệp không cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức sắp xếp: bán đấu giá, giải thể, phá sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện Quyết định này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản