Quyết định số 1601/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 1601/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1601/qđ-ctn về việc cho nhập quốc tịch việt nam do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1601/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1601/Q -CTN Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHO NH P QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo gh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 169/TTR-CP ngày 28/10/2008, QUY T NNH: i u 1. Cho nh p qu c t ch Vi t Nam i v i 12 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và các ông (bà) có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN NƯ C NGOÀI ANG CƯ TRÚ T I VI T NAM Ư C NH P QU C TNCH VI T NAM
  2. (kèm theo Quy t nh s 1601/Q -CTN ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam) I. CÔNG DÂN CAMPUCHIA 1. Tr n Kok Hoa, sinh năm 1964 t i Campuchia Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Trang Qu c Hòa Hi n trú t i: 17/8B H c L c, phư ng 14, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 2. Thiên Sopheak, sinh ngày 16/10/1982 t i Trà Vinh; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Trương Thiên Kim Hi n trú t i: S 9, lô B, tr i 9791, xã Ph m Văn C i, huy n C Chi, thành ph H Chí Minh. 3. Nannora Ritthinma, sinh ngày 11/3/1965 t i Campuchia; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Th Phương Hà Hi n trú t i: S 4, lô 0 ư ng Ph m Văn Chí, phư ng 7, qu n 6, thành ph H Chí Minh. 4. Nannora Ritchanda, sinh ngày 29/9/1962 t i Campuchia. Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Lâm Th Phương Mai Hi n trú t i: S 4, lô 0 ư ng Ph m Văn Chí, phư ng 7, qu n 6, thành ph H Chí Minh. 5. Tr n Hun, sinh năm 1972 t i Campuchia; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Tr n H ng Hi n trú t i: 618/23 H u Giang, phư ng 11, qu n 6, thành ph H Chí Minh 6. Chia H c Siêu, sinh ngày 28/10/1972 t o Campuchia
  3. Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Chia H c Siêu Hi n trú t i: 34/18 H i Thư ng Lãn Ông, phư ng 10, qu n 5, thành ph H Chí Minh. 7. Ly Chy Thang, sinh ngày 23/7/1976 t i Tây Ninh; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Lý Chí ư ng Hi n trú t i: 57 lô F, chung cư Bình Th i, phư ng 8, qu n 11, thành ph H Chí Minh 8. Khoa Minh, sinh ngày 18/7/1957 t i Campuchia; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Khoa Minh Hi n trú t i: 154/32 Phong Phú, phư ng 12, qu n 8, thành ph H Chí Minh 9. Tang Hone sinh ngày 19/11/1957 t i Campuchia; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Tr n Hùng Hi n trú t i: 180 lô D, tr i 979A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương 10. Bành H u Kim, sinh ngày 15/12/1968 t i Campuchia; Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Bành H u Kim Hi n trú t i: 177 lô D, tr i 979A, xã Minh Tân, huy n D u Ti ng, t nh Bình Dương II. CÔNG DÂN TRUNG QU C ( ÀI LOAN) 1. Tsou Yun Kuei sinh ngày 08/9/1956 t i ài Loan; Gi i tính: Nam Có tên g i Vi t Nam là: Trác Nguyên Khuê Hi n trú t i: 299 C7 khu dân cư Sông Gi ng, p 2, phư ng An Phú, qu n 2, thành ph H Chí Minh 2. Chuo Hui Hsun, sinh ngày 30/5/2003 t i TP. H Chí Minh;
  4. Gi i tính: N Có tên g i Vi t Nam là: Trác Hu Huân Hi n trú t i: 299 C7 khu dân cư Sông Gi ng, p 2, phư ng An Phú, qu n 2, thành ph H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản