Quyết định số 1602/QĐ-CTN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 1602/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1602/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1602/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1602/Q -CTN Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo gh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 170/TTr-CP ngày 28/10/2008, QUY T NNH: i u 1. Cho tr l i qu c t ch Vi t Nam i v i 07 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng ngư i có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH
  2. NGƯ I NƯ C NGOÀI Ư C TR L I QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 1602/Q -CTN ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam) 1. Nguy n Th Kim Hương, sinh ngày 15/11/1975 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 85 H àm, khóm 13, thôn H àm, làng L c Th o, huy n Gia Nghĩa 2. Sơn Th Thi t, sinh ngày 01/12/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23 H ng Mao Bi, khóm 3, phư ng Lư Th , khu ông, thành ph Gia Nghĩa 3. Lù Sy Múi, sinh ngày 15/9/1981 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31 ư ng Vi Tùy ông, khóm 1, phư ng Vi Túy, th tr n Cương Sơn, huy n Cao Hùng 4. Nguy n Kim Dung, sinh ngày 06/7/1978 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ư ng H i Phong, khóm 13, thôn Thư ng Phong, xã Nh Th y, huy n Chương Hóa. 5. Lâm H ng Như, sinh ngày 19/6/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 140, l u 2/1, ư ng Quang Minh, khóm 9, phư ng Ki n Qu c, th tr n Oanh Ca, huy n ài B c. 6. Tr n Th Ng c Li u, sinh ngày 26/4/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5 ngõ 19 ph i Dũng, khóm 31, phư ng Vương Công, thành ph Tân Dinh, huy n ài Nam 7. Th ch Vũ Phương sinh ngày 22/6/1958 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 126 Tô Hi u, phư ng Hi p Tân, qu n Tân Phú, TP H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản