Quyết định số 1602/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 1602/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1602/qđ-ctn về việc cho trở lại quốc tịch việt nam do chủ tịch nước ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1602/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1602/Q -CTN Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHO TR L I QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo gh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 170/TTr-CP ngày 28/10/2008, QUY T NNH: i u 1. Cho tr l i qu c t ch Vi t Nam i v i 07 ngư i có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng ngư i có tên trong danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH GHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH
  2. NGƯ I NƯ C NGOÀI Ư C TR L I QU C TNCH VI T NAM (kèm theo Quy t nh s 1602/Q -CTN ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam) 1. Nguy n Th Kim Hương, sinh ngày 15/11/1975 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 85 H àm, khóm 13, thôn H àm, làng L c Th o, huy n Gia Nghĩa 2. Sơn Th Thi t, sinh ngày 01/12/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23 H ng Mao Bi, khóm 3, phư ng Lư Th , khu ông, thành ph Gia Nghĩa 3. Lù Sy Múi, sinh ngày 15/9/1981 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31 ư ng Vi Tùy ông, khóm 1, phư ng Vi Túy, th tr n Cương Sơn, huy n Cao Hùng 4. Nguy n Kim Dung, sinh ngày 06/7/1978 t i ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ư ng H i Phong, khóm 13, thôn Thư ng Phong, xã Nh Th y, huy n Chương Hóa. 5. Lâm H ng Như, sinh ngày 19/6/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 140, l u 2/1, ư ng Quang Minh, khóm 9, phư ng Ki n Qu c, th tr n Oanh Ca, huy n ài B c. 6. Tr n Th Ng c Li u, sinh ngày 26/4/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5 ngõ 19 ph i Dũng, khóm 31, phư ng Vương Công, thành ph Tân Dinh, huy n ài Nam 7. Th ch Vũ Phương sinh ngày 22/6/1958 t i TP. H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: S 126 Tô Hi u, phư ng Hi p Tân, qu n Tân Phú, TP H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản