Quyết định số 1607/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 1607/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1607/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1607/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ----- ----------- S : 1607/Q -BTNMT Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH VĂN HÓA CÔNG S CƠ QUAN B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 4 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 129/2007/Q – TTg ngày 2 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch văn hóa công s t i các cơ quan hành chính Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a B , cơ quan ngang B ; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch văn hóa công s cơ quan B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 1/9/2009. i u 3. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng làm vi c t i cơ quan B Tài nguyên và Môi trư ng vào các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ươnng và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i, các y ban c a Qu c h i: Kinh t , Tài chính và Ngân sách; Pháp lu t, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Nguy n Văn c - B trư ng, các Th trư ng; - Các ơn v tr c thu c B ; ng y, Công oàn, oàn TNCS H Chí Minh, H i C u Chi n binh cơ quan B ; - Website c a B ; - Lưu VT, VP (QT).
  2. QUY CH VĂN HOÁ CÔNG S CƠ QUAN B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1607 /Q -BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh v trang ph c, l ph c, ng x , bài trí công s , th i gian làm vi c, h i h p, ch ra, vào tr s cơ quan, ti p khách n liên h công tác, qu n lý phương ti n giao thông trong tr s cơ quan B Tài nguyên và Môi trư ng (83 - Nguy n Chí Thành - Qu n ng a - Thành ph Hà N i). 2. Quy ch này áp d ng i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ang làm vi c t i Tr s cơ quan B Tài nguyên và Môi trư ng; các cá nhân n liên h công tác. 3. Các oàn khách Qu c t n làm vi c t i tr s cơ quan B Tài nguyên và Môi trư ng áp d ng theo các quy nh trong Quy ch làm vi c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 2. M c ích Vi c th c hi n văn hoá công s nh m các m c ích sau ây: 1. B o m tính trang nghiêm và hi u qu ho t ng c a cơ quan B ; 2. Xây d ng phong cách ng x chuNn m c c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng cơ quan B trong ho t ng công v , góp ph n xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng có văn hoá, có phNm ch t o c t t, hoàn thành xu t s c nhi m v ư c giao; 3. Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, qu n lý ch t ch tài s n Nhà nư c và công dân, b o m an toàn Tr s cơ quan B . i u 3. Các hành vi b c m 1. Hút thu c lá trong phòng làm vi c; 2. S d ng u ng có c n t i tr s , tr trư ng h p ư c s ng ý c a Lãnh oB vào các d p liên hoan, l t t, ti p khách ngo i giao; 3. Qu ng cáo thương m i t i tr s ;
  3. 4. L p bàn th , th p hương, t vàng mã trong khuôn viên cơ quan; 5. T ch c n u ăn t i phòng làm vi c. Chương II TRANG PH C, GIAO TI P VÀ NG X C A CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C i u 4. Trang ph c, l ph c 1. Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng làm vi c t i tr s cơ quan B ph i m c g n gàng, l ch s , i giày ho c dép có quai h u. 2. Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng có trang ph c riêng thì ph i m c trang ph c ó khi th c hi n nhi m v . 3. Cán b , công ch c, viên ch c ư c phân công ph c v ho c tham d nh ng bu i l l n, cu c h p tr ng th , các cu c ti p khách nư c ngoài ph i m c l ph c theo quy nh (nam gi i: m c comple, áo sơ mi, cravat, b ký gi ; n gi i: m c áo dài truy n th ng, b comple n , b váy). i u 5. Th cán b , công ch c, viên ch c 1. Th cán b , công ch c, viên ch c ph i có tên cơ quan, nh, h và tên, ch c danh, s hi u c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng. 2. Văn phòng B t ch c làm th theo m u và hư ng d n qu n lý, s d ng th theo úng quy nh t i Quy t nh s 06/2008/Q -BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a B N iv . 3. Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ph i eo th khi th c hi n nhi m v và ra, vào cơ quan B . i u 6. Giao ti p và ng x 1. Trong giao ti p và ng x , cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ph i có thái l ch s , tôn tr ng. Ngôn ng giao ti p ph i rõ ràng, m ch l c; không nói t c, nói ti ng lóng, quát n t. 2. Trong giao ti p và ng x v i nhân dân, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ph i nhã nh n, ni m n ; chăm chú l ng nghe ý ki n c a nhân dân; gi i thích, hư ng d n rõ ràng, c th , úng trách nhi m v các v n liên quan; th c hi n úng l i h a c a mình liên quan n gi i quy t công vi c c a nhân dân. Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng không ư c hách d ch, nhũng nhi u, gây khó khăn, phi n hà cho nhân dân khi th c hi n nhi m v . 3. Trong giao ti p và ng x v i ng nghi p, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ph i có thái trung th c, c i m , thân thi n, h p tác.
  4. 4. Khi giao ti p qua i n tho i, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ph i xưng tên, cơ quan, ơn v nơi công tác; tr l i nhã nh n, l ch s ; trao i ng n g n n i dung công vi c; không ng t i n tho i t ng t. Chương III BÀI TRÍ CÔNG S i u 7. Treo Qu c huy, Qu c kỳ Qu c huy và Qu c kỳ ư c treo trang tr ng t i phía trư c Nhà A. Kích c Qu c huy ph i phù h p v i không gian treo. Qu c kỳ ph i úng tiêu chuNn v kích thư c, màu s c ã ư c Hi n pháp quy nh. i u 8. Bi n tên cơ quan Bi n tên cơ quan ư c g n t i c ng chính (c ng ư ng Nguy n Chí Thanh) và ư c làm theo quy nh c a B N i v . i u 9. Phòng làm vi c 1. Phòng làm vi c ph i có bi n tên ghi rõ tên ơn v , h và tên, ch c danh cán b , công ch c, viên ch c. Văn phòng B làm bi n, g n bi n theo m u th ng nh t. 2. Vi c s p x p, bài trí phòng làm vi c ph i b o m g n gàng, ngăn n p, khoa h c, h p lý, thu n l i cho vi c th c hi n nhi m v chung và c a các thành viên trong phòng. i u 10. Khu v c phương ti n giao thông 1. Khu v c phương ti n giao thông c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng n làm vi c t i tr s cơ quan B t i các khu v c theo úng quy nh. 2. Khách n liên h công tác xe t i a i m theo hư ng d n c a b ph n thư ng tr c b o v cơ quan. Chương IV CH LÀM VI C, H I H P i u 11. Th i gian làm vi c 1. Th i gian làm vi c t i tr s cơ quan B Tài nguyên và Môi trư ng ư c th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c. Văn phòng B có trách nhi m thông báo gi làm vi c c th áp d ng trong t ng th i kỳ. 2. Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ph i ch p hành nghiêm túc gi gi c làm vi c theo quy nh, m b o ngày làm vi c 8 gi có ch t lư ng, hi u qu . Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ph i hoàn t t công vi c trong ngày và r i kh i tr s cơ quan trư c 18 gi .
  5. 3. Văn phòng B có trách nhi m ghi tên và thông báo nh ng cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng n cơ quan mu n quá 15 (mư i lăm) phút ho c r i tr s cơ quan trư c 15 (mư i lăm) phút so v i th i gian làm vi c theo quy nh mà không có lý do ho c l i tr s cơ quan sau 18 gi mà không ăng ký làm vi c ngoài gi (vi ph m k lu t lao ng) n Th trư ng ơn v có ngư i vi ph m trư c ngày 25 hàng tháng. T ng h p g i V T ch c cán b và Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng trư c ngày 30 hàng tháng. 4. Th trư ng các ơn v có trách nhi m ôn c, ki m tra, theo dõi vi c ch p hành k lu t lao ng c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng c a ơn v mình; ch u trách nhi m trư c Lãnh o B khi x y ra nh ng vi ph m k lu t lao ng trong ơn v . Nh ng ơn v có nhi u cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng vi ph m k lu t lao ng thì ơn v và Th trư ng ơn v s b tr i m thi ua cu i năm. i u 12. Làm vi c ngoài gi 1. Trư ng h p có nhu c u làm vi c sau 18 gi và các ngày ngh thì cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ph i ăng ký làm vi c ngoài gi theo m u do Văn phòng B ban hành. Gi y ăng ký làm vi c ngoài gi ph i có ch ký xác nh n c a Th trư ng ơn v và ph i ư c g i cho Phòng Qu n tr - Văn phòng B theo dõi. Trư ng h p cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng l i phòng làm vi c sau 18 gi mà không ăng ký làm vi c ngoài gi thì b coi là vi ph m k lu t lao ng. 2. Trong các ngày ngh , ngày l , ngày t t theo quy nh c a Nhà nư c, cơ quan óng c ng. Trư ng h p ph i t ch c h i th o, h i ngh , to àm, h i ng b o v tài nghiên c u khoa h c và các cu c h p khác theo yêu c u công vi c thì ơn v ch trì ph i ăng ký l ch làm vi c trư c v i Văn phòng B , trư ng h p t xu t ph i có ý ki n c a Th trư ng ơn v . 3. Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng làm vi c ngoài gi ho c làm vi c vào các ngày ngh , ngày l , ngày t t ph i tuân th nghiêm các quy nh trong Quy ch này; ch p hành s ki m tra c a Lãnh o Văn phòng và nhân viên b o v cơ quan trong nh ng trư ng h p c n thi t. i u 13. Ch h ih p 1. Các cu c h p, h i ngh , h i th o, t a àm… (sau ây g i chung là cu c h p) ch ư c t ch c khi th t s c n thi t, có tác d ng tích c c trong vi c th c hi n nhi m v c a cơ quan, ơn v . 2. ơn v ch trì h p ph i xác nh úng thành ph n d h p; chuNn b k n i dung, tài li u h p; b o m ch t lư ng và hi u qu c a cu c h p. 3. ơn v ch trì các cu c h p có s tham gia c a i bi u bên ngoài ph i c ngư i ón khách t i b ph n thư ng tr c cơ quan.
  6. 4. Nh ng ngư i d h p ph i nghiên c u k tài li u h p; n h p úng gi ; phát bi u ng n g n, i th ng vào v n ; gi gìn tr t t , không chuông i n tho i, không nghe i n tho i; khi không c n thi t không i ra, vào trong lúc ti n hành cu c h p; không b v khi cu c h p chưa k t thúc. Chương V N I QUY RA, VÀO CƠ QUAN, TI P KHÁCH, VÀ QU N LÝ PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG i u 14. N i quy ra, vào tr s cơ quan 1. i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng làm vi c t i tr s cơ quan B : Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng làm vi c t i tr s cơ quan B khi qua c ng vào tr s cơ quan ph i xu ng xe và tháo khăn che m t, khNu trang, không eo kính en. 2. i v i khách n tr s cơ quan B : a) Khách ư c m i n làm vi c t i tr s cơ quan B ph i xu t trình gi y m i, gi y tri u t p n làm vi c và tuỳ t ng trư ng h p c th ph i xu t trình gi y t tuỳ thân theo yêu c u c a b ph n thư ng tr c cơ quan. b) Khách n liên h công tác ho c g p ngư i nhà ph i xu t trình gi y t tuỳ thân, gi y gi i thi u n liên h công tác, công l nh... cho b ph n thư ng tr c, trư ng h p khách n g p ngư i nhà thì ph i i ngư i ón. c) Khách n tr s cơ quan B ph i nh n th khách và eo th khách trong su t th i gian làm vi c; khi ra v ph i tr l i th khách và nh n l i gi y t ã g i l i phòng b o v . d) Khách n tr s cơ quan B ph i tuân th s hư ng d n c a cán b b o v cơ quan, không ư c t ti n vào các phòng làm vi c c a cơ quan. i u 15. Ti p khách 1. Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng làm vi c t i tr s cơ quan B không ư c tuỳ ti n ưa khách ho c ngư i nhà vào tr s cơ quan; trư ng h p có khách n liên h công tác c n hư ng d n khách c a mình ho c ơn v mình ch p hành n i quy công s ; không khách làm nh hư ng n ho t ng c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng khác trong cơ quan. 2. Khách là ngư i nư c ngoài n liên h công tác ho c h i h p ph i xu t trình gi y t tuỳ thân và ch cán b c a ơn v ch c năng ón ti p. Vi c ti p khách nư c ngoài ư c th c hi n t i phòng khách c a cơ quan. i u 16. Qu n lý phương ti n giao thông
  7. 1. i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng làm vi c t i tr s cơ quan B : a) Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng n làm vi c t i tr s cơ quan B b ng phương ti n giao thông cá nhân ph i nh n vé xe t i phòng b o v và tr vé xe khi r i kh i tr s ; không có vé xe thì không ư c mang xe kh i tr s cơ quan; trư ng h p m t vé xe ph i báo ngay cho b o v cơ quan có bi n pháp x lý. b) xe úng nơi quy nh. c) Trư ng h p cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng i công tác dài ngày có nhu c u g i xe t i tr s cơ quan B thì ph i thông báo v i b o v cơ quan; trư ng h p không thông báo, n u x y ra m t mát, b o v cơ quan s không ch u trách nhi m. 2. i v i khách n tr s cơ quan: a) Khách n tr s cơ quan b ng phương ti n giao thông cá nhân ph i nh n vé xe t i phòng b o v và tr vé xe khi r i kh i tr s . b) xe úng nơi quy nh theo hư ng d n c a b o v cơ quan. c) Không ph i ngư i làm vi c t i tr s cơ quan B không ư c xe qua êm t i tr s cơ quan B . 3. i v i b o v cơ quan: a) Duy trì vi c ch p hành các quy nh c a cơ quan i v i cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và khách khi qua c ng thư ng tr c. b) Phát và thu vé xe cho ngư i vào, ra kh i tr s cơ quan; hư ng d n cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng làm vi c trong tr s cơ quan B và khách n liên h công tác xe úng nơi quy nh. c) T ch c trông, gi xe theo quy nh; n u m t xe do l i c a mình ph i b i thư ng. d) Phát hi n và có bi n pháp x lý các trư ng h p k gian l i d ng vé xe l yc p ho c ánh tráo xe. ) Không thu phí g i phương ti n giao thông c a khách n liên h công tác, làm vi c. e) ư c quy n ghi tên và thông báo công khai tên c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng xe không úng quy nh; t m khoá nh ng xe không úng nơi quy nh. i u 17. Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí 1. Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng có trách nhi m tri t ti t ki m trong vi c s d ng i n tho i, văn phòng phNm, i n chi u sáng, i u hoà nhi t ,
  8. thi t b tin h c, thi t b văn phòng... Khi h t gi làm vi c, ra kh i phòng ph i t t h t các thi t b s d ng i n. 2. Nhân viên ph c v có trách nhi m ki m tra các phòng h p t t các thi t b dùng i n sau khi các cu c h p k t thúc. 3. Cán b qu n tr và b o v ki m tra i n chi u sáng các khu v c công c ng b t, t t i n chi u sáng h p lý cho vi c i l i và b o v cơ quan. i u 18. Phòng cháy, ch a cháy 1. Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh, bi n pháp phòng cháy, ch a cháy. 2. Cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và khách n tr s cơ quan B Tài nguyên và Môi trư ng không ư c mang theo các v t d gây cháy, n . Chương VI T CH C TH C HI N i u 19. Trách nhi m th c hi n 1. Cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng ang làm vi c t i tr s cơ quan B Tài nguyên và Môi trư ng, khách n liên h công tác ph i th c hi n úng các quy nh trong Quy ch này. 2. Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m quán tri t Quy ch n cán b , công ch c, viên ch c và lao ng trong ơn v mình; ch ng ôn c, ki m tra, theo dõi vi c ch p hành Quy ch văn hoá công s c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng c a ơn v mình; ch u trách nhi m trư c Lãnh o B khi x y ra nh ng vi ph m Quy ch trong ơn v . 3. Văn phòng B ch u trách nhi m t ch c th c hi n, hư ng d n, ki m tra, ôn c cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng và khách n liên h làm vi c t i tr s cơ quan B th c hi n úng Quy ch ; theo dõi và nh kỳ báo cáo Lãnh o B , thông báo cho Thư ng tr c H i ng Thi ua khen thư ng, V T ch c cán b v tình hình ch p hành Quy ch văn hoá công s c a các ơn v , các cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng t o cơ s ánh giá cán b và bình xét thi ua cu i năm. 4. Các t ch c ng, oàn th trong cơ quan, ơn v ph i h p ch t ch v i chính quy n trong vi c tuyên truy n, v n ng, ôn c, ki m tra oàn viên, h i viên c a mình trong vi c ch p hành Quy ch . i u 20. X lý vi ph m 1. Vi c ch p hành Quy ch là m t tiêu chuNn ánh giá k t qu công tác, khi xét thi ua, khen thư ng cho các t p th , cá nhân.
  9. 2. ơn v , cá nhân vi ph m các quy nh t i Quy ch này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý theo quy nh./.
Đồng bộ tài khoản