Quyết định số 161/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
68
lượt xem
8
download

Quyết định số 161/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 161/2008/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 161/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 161/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 04 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V TIÊU CHU N, NNH M C VÀ CH QU N LÝ, S D NG XE Ô TÔ TRONG CÁC CƠ QUAN, ƠN VN THU C B QU C PHÒNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 12 năm 2005; Căn c Ngh nh s 10/2004/N -CP ngày 07 tháng 01 năm 2004 c a chính ph quy nh v qu n lý, s d ng ngân sách và tài s n c a Nhà nư c i v i m t s ho t ng thu c lĩnh v c Qu c phòng – An ninh; th c hi n Quy t nh s 59/2007/Q -TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy nh tiêu chu n, nh m c và ch qu n lý, s d ng phương ti n i l i trong cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p công l p, công ty nhà nư c; Quy t nh s 184/2007/Q -TTg ngày 30 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy nh tiêu chu n, nh m c và ch qu n lý s d ng phương ti n i l i trong các cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p công l p, công ty nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 59/2007/Q - TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, QUY T NNH: i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh 1. Các cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng ư c trang b xe ô tô là nh ng ơn v ư c xác nh t i i u 3 Ngh nh s 104/2008/N -CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng và các quy nh khác c a Nhà nư c liên quan n t ch c c a Quân i. 2. Xe ô tô quy nh t i Quy t nh này là xe ô tô t 4 n 16 ch ng i và xe ô tô t 4 n 16 ch ng i ư c l p thi t b chuyên dùng (g i t t là xe ô tô) dùng ph c v cán b lãnh o, ch huy, qu n lý, sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân viên ch c qu c phòng i công tác, b o m nhi m v ch huy, hu n luy n, chi n u, s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p kinh t - qu c phòng và các ơn v thu c B Qu c phòng. Các xe ô tô trên ư c hình thành t ngu n v n ngân sách ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, ngu n v n c a các doanh nghi p kinh t - qu c phòng và t các ngu n v n khác ư c ưa vào trang b quân s (bao g m vi n tr , chi n l i phNm, quà t ng,
  2. bi u c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài quân i ư c xác l p quy n s h u c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, các d án, chương trình khi k t thúc chuy n giao). i u 2. Nguyên t c s d ng xe 1. Xe ô tô c a các cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng (k c xe c a các doanh nghi p kinh t - qu c phòng), ư c qu n lý, s d ng theo úng ch qu n lý tài s n c a Nhà nư c và theo tiêu chuNn, nh m c quy nh t i Quy t nh này. 2. Các cơ quan, ơn v ư c trang b xe ô tô không ư c bán, t ng, trao i, cho thuê, cho mư n ho c chuy n quy n s h u, s d ng cho các t ch c, cá nhân khác n u không ư c phép c a B trư ng B Qu c phòng. 3. Nghiêm c m s d ng xe ô tô quy nh t i Quy t nh này vào vi c riêng và các m c ích khác không ph i là nhi m v chi n u, hu n luy n và công tác c a Quân i. 4. Trư ng h p m t cán b gi nhi u ch c danh có tiêu chuNn s d ng xe ô tô thì ư c áp d ng tiêu chuNn s d ng xe theo ch c danh cao nh t. i u 3. Quy nh tiêu chu n, nh m c, ch trang b và s d ng xe ô tô ph c v công tác 1. Cán b lãnh o trong Quân i là: y viên B Chính tr , Bí thư Ban Ch p hành Trung ương ng, y viên Ban Ch p hành Trung ương ng, tiêu chuNn trang b , s d ng xe ô tô th c hi n theo Quy t nh s 59/2007/Q -TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . 2. Cán b có ch c danh sau ây ư c s d ng thư ng xuyên m t xe ô tô trong th i gian công tác v i giá mua t i a 900 tri u ng/m t xe g m: a) B trư ng; b) Ch nhi m T ng c c Chính tr ; c) T ng Tham mưu trư ng Quân i Nhân dân Vi t Nam. 3. Cán b có ch c danh sau ây ư c s d ng thư ng xuyên m t xe ô tô trong th i gian công tác v i giá mua t i a 800 tri u ng/m t xe g m: a) Th trư ng B Qu c phòng; b) Các ch c danh có h s lương kh i i m t 9,8 tr lên. 4. Cán b có ch c danh sau ây ư c s d ng thư ng xuyên m t xe ô tô trong th i gian công tác v i giá mua t i a 700 tri u ng/ m t xe g m: a) Ch nhi m, Chính y các T ng c c;
  3. b) Tư l nh, Chính y Quân khu; c) Tư l nh, Chính y Quân ch ng; d) Tư l nh, Chính y B i Biên phòng; ) Các ch c danh lãnh o, ch huy có h s ph c p lãnh o t 1,2 tr lên. 5. Các cán b sau ây ư c s d ng xe ô tô ưa ón t nơi n nơi làm vi c và i công tác v i giá mua t i a 600 tri u ng/m t xe g m: a) Tư l nh, Chính y Quân oàn; b) Tư l nh, Chính y Binh ch ng; c) Sĩ quan có quân hàm c p tư ng không thu c các ch c danh quy nh t i các kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4, m c a, b kho n 5 i u 3 Quy t nh này. 6. Xe ô tô dùng chung: a) Các cán b sau ây ư c b trí xe ô tô i công tác, không b trí xe ưa ón t nơi n nơi làm vi c, v i giá mua t i a 500 tri u ng/m t xe g m: - Cán b lãnh o, ch huy có h s ch c v lãnh o t 0,7 n dư i 1,2; - Cán b có h s lương t 7,3 n 8,6. b) S lư ng xe ô tô s d ng chung cho các cơ quan, ơn v ư c xác nh t i Ph l c kèm theo c a Quy t nh này. c) Trư ng h p khNn c p ho c do yêu c u c bi t ph c v công tác, Th trư ng cơ quan, ơn v quy t nh vi c b trí xe c a cơ quan, ơn v cho các ch c danh không có tiêu chuNn s d ng xe. d) Các ơn v chi n u t c p Trung oàn và tương ương tr lên và các trư ng h p c bi t khác do B trư ng B Qu c phòng quy nh s lư ng xe ô tô th c hi n nhi m v . ) Trang b xe ô tô c a các Ban Qu n lý d án, B trư ng B Qu c phòng căn c vào tiêu chuNn nh m c và ch qu n lý, s d ng xe ô tô t i Quy t nh này quy nh: s lư ng và nh m c s d ng xe ô tô cho các Ban Qu n lý d án. Ngu n kinh phí mua xe b trí t ngu n kinh phí ho t ng c a Ban Qu n lý d án. i v i Ban Qu n lý d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) ho c v n vi n tr nư c ngoài thì th c hi n theo quy nh c a Hi p nh ã ư c ký k t. i u 4. Trang b xe chuyên dùng
  4. Xe chuyên dùng trong Quân i là xe ư c g n các vũ khí – khí tài, trang thi t b chuyên dùng ph c v cho nhi m v hu n luy n, s n sàng chi n u và chi n u, ho c có c u t o c bi t theo yêu c u chuyên môn nghi p v . S lư ng trang thi t b chuyên dùng l p trên xe do B trư ng B Qu c phòng quy nh. i u 5. Trang b xe ô tô c a các doanh nghi p kinh t - qu c phòng 1. Tư l nh các Binh oàn kinh t - qu c phòng; T ng giám c các T ng công ty tr c thu c B và các ch c danh tương ương ư c s d ng m t xe ô tô ưa ón t nơi n nơi làm vi c hàng ngày và i công tác v i giá mua t i a 600 tri u ng/m t xe. 2. C p phó c a các ch c danh nêu trên, Giám c c a các công ty, xí nghi p tr c thu c và các ch c danh tương ương ư c s d ng xe ô tô mua v i giá t i a 500 tri u ng/m t xe dùng i công tác (xe chung). Không b trí xe ưa ón t nơi n nơi làm vi c. 3. Ti n mua xe cho các i tư ng nêu trên ph thu c vào kh năng ngân sách c a các ơn v . i u 6. Trang b xe ô tô cho cơ quan i di n c a B Qu c phòng nư c ngoài Trang b xe ô tô cho cơ quan i di n c a B Qu c phòng nư c ngoài th c hi n theo quy nh t i i u 13 c a Quy t nh s 59/2007/Q -TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . i u 7. Quy nh v thay xe, mua xe, b o m xe cho các ng chí m i ư c b nhi m 1. Vi c thay th xe ô tô ư c th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph t i Quy t nh s 184/2007/Q -TTg ngày 30 tháng 11 năm 2007. 2. Các ng chí m i ư c b nhi m vào các ch c danh có tiêu chuNn s d ng xe ô tô quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5 thu c i u 3 c a Quy t nh này thì v n s d ng xe ô tô c a ngư i ti n nhi m, và ch ư c thay th xe ô tô ã s d ng theo quy nh t i kho n 1 c a i u này. 3. Trư ng h p các cơ quan, ơn v thư ng xuyên ho t ng vùng sâu, vùng xa, a hình khó khăn thì ư c mua xe ô tô 02 c u v i m c giá không quá 1,5 l n so v i nh m c t i i u 3 và i u 5 c a Quy t nh này. 4. Giá mua xe ô tô quy nh t i Quy t nh này là giá mua ã bao g m các lo i thu ph i n p theo quy nh c a pháp lu t (k c trư ng h p ư c mi n thu nh p khNu) nhưng chưa bao g m các lo i phí, l phí liên quan n vi c s d ng xe ô tô. Vi c mua xe ô tô th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t v mua s m tài s n c a nhà nư c. 5. Hàng năm căn c vào s xe ô tô hi n có và tiêu chuNn nh m c s d ng xe ô tô quy nh t i Quy t nh này; B trư ng B Qu c phòng quy t nh mua xe ô tô b sung cho các nhi m v và thay th s xe ô tô quá cũ và hư h ng, b trí trong d toán ngân sách nhà nư c ư c giao.
  5. 6. xây d ng Quân i chính quy và t ng bư c hi n i; B trư ng B Qu c phòng quy nh th ng nh t v ki u lo i và m u sơn xe ô tô mua cho phù h p v i ho t ng c thù c a l c lư ng vũ trang. i u 8. Ch qu n lý s d ng. 1. Các ch c danh có tiêu chuNn s d ng xe ô tô quy nh t i các kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5 c a i u 3 Quy t nh này ư c b o m xe ô tô và chi phí s d ng xe ô tô theo yêu c u công tác. 2. i v i các xe ô tô s d ng chung quy nh t i kho n 6 i u 3, B trư ng B Qu c phòng căn c s lư ng xe ô tô hi n có ch o vi c b trí s p x p và s d ng xe ô tô theo yêu c u công tác b o m ti t ki m ch ng lãng phí. 3. Vi c qu n lý xe ô tô t i Quy t nh này th c hi n theo “Ch qu n lý trang b k thu t c a B Qu c phòng”. i u 9. X lý vi ph m 1. B trư ng B Qu c phòng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B Qu c phòng ch u trách nhi m i v i vi c mua s m, qu n lý s d ng xe ô tô công tác c a các cơ quan, ơn v thu c quy n theo úng quy nh c a Lu t Th c hành ti t ki m ch ng lãng phí và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. i v i vi c mua s m, trang b phương ti n i l i không úng thNm quy n, vư t tiêu chuNn, nh m c gây thi t h i tài s n, kinh phí c a nhà nư c thì ngư i ra quy t nh ph i b i thư ng thi t h i ng th i b x lý k lu t theo quy nh c a Chính ph quy nh v b i thư ng thi t h i, x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính trong th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 3. i v i vi c qu n lý, s d ng phương ti n i l i không úng quy nh thì Th trư ng cơ quan, ơn v và cá nhân liên quan ph i ch u trách nhi m v vi c s d ng phương ti n i l i trái v i quy nh c a nhà nư c; tùy theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m và m c thi t h i mà ph i b i thư ng thi t h i ng th i b x lý k lu t theo quy nh c a Chính ph quy nh v b i thư ng thi t h i, x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính trong th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 4. Xe ô tô mua không úng tiêu chuNn, vư t quá quy nh, vư t nh m c b thu h i i u chuy n ho c bán u giá n p ngân sách nhà nư c. i u 10. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th cho Quy t nh s 169/2002/Q -TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh tiêu chuNn, nh m c s d ng xe ô tô trong quân i. i u 11. T ch c th c hi n
  6. 1. B trư ng các B : Qu c phòng, Tài chính và K ho ch và u tư theo ch c năng qu n lý nhà nư c ư c phân công ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW. Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN các PCN, các V , C c ơn v thu c, công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b) NNH M C TRANG BN XE Ô TÔ S D NG CHUNG CHO CÁC CƠ QUAN ƠN VN TRONG QUÂN I (ban hành kèm theo Quy t nh s 161/2008/Q -TTg ngày 04 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng chính ph ) STT ơn v nh m c trang b 1 Cơ quan c p chi n lư c 10 cán b /xe 2 Cơ quan c p chi n d ch 14 cán b /xe 3 Cơ quan B ch huy: Quân s t nh, Biên phòng 16 cán b /xe t nh 4 H c vi n, Trung tâm nghiên c u, Trư ng sĩ quan 30 cán b /xe tr c thu c B 5 H c vi n, Vi n nghiên c u, Trư ng Sĩ quan, 40 cán b /xe Trư ng cao ng tr c thu c T ng c c, Quân ch ng, Binh ch ng 6 Trư ng trung c p, sơ c p, d y ngh và tương Không quá 03 xe/1 ơn v
  7. ương 7 Các b nh vi n có trên 500 giư ng b nh Không quá 05 xe/1 ơn v 8 Các b nh vi n có 251 n 500 giư ng b nh Không quá 04 xe/1 ơn v 9 Các b nh vi n có dư i 250 giư ng b nh Không quá 03 xe/1 ơn v 10 Các kho tương ương Trung oàn, L oàn Không quá 02 xe/1 ơn v 11 Các T ng công ty, nhà máy Không quá 05 xe/1 ơn v 12 Các xí nghi p cl p Không quá 03 xe/1 ơn v 13 Các xí nghi p, chi nhánh tr c thu c T ng công Không quá 02 xe/1 ơn v ty, nhà máy 14 oàn ngh thu t Không quá 02 xe/1 ơn v 15 oàn i u dư ng, an dư ng Không quá 02 xe/1 ơn v 16 Cơ quan Ban ch huy quân s qu n, huy n. Không quá 01 xe/1 ơn v
Đồng bộ tài khoản