intTypePromotion=1

Quyết định số 1611/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định số 1611/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1611/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1611/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2007 S : 1611/QĐ-TTg QUY T Đ NH V VI C T NG THƯ NG C THI ĐUA C A CHÍNH PH , B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, Khen thư ng; Xét đ ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang (T trình s 107/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 1565/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2007), QUY T Đ NH: Đi u 1. T ng thư ng C t hi đua c a Chính ph cho Trư ng Trung h c ph thông Chuyên Ti n Giang, t nh Ti n Giang, đã hoàn thành xu t s c toàn di n nhi m v công tác, d n đ u phong trào thi đua yêu nư c c a t nh Ti n Giang năm h c 2006-2007. Đi u 2. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 4 t p th và 5 cá nhân thu c t nh Ti n Giang (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. Đi u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang, Trư ng ban Ban Thi đua - Khen thư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i Đi u 1, Đi u 2 ch u t rách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Ti n Giang; - Ban Thi đua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ,
  2. - Lưu: Văn thư, TCCB(3b).11 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1611/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) T p th : 1. Trư ng Ti u h c H Văn Nhánh, thành ph M Tho, t nh Ti n Giang; 2. Trư ng Ti u h c Tân Tây 1, huy n Gò Công Đông, t nh Ti n Giang; 3. Trư ng Ti u h c M Lương, huy n Cái Bè, t nh Ti n Giang; 4. Trư ng Trung h c Cơ s Phú M , huy n Tân Phư c, t nh Ti n Giang; Đã có thành tích trong công tác Giáo d c và Đào t o t năm h c 2004-2005 đ n năm h c 2006-2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. Cá nhân: 1. Ông Nguy n Văn Đi n, T trư ng T S -Đ a, Trư ng Trung h c ph thông Đ c Binh Ki u, t nh Ti n Giang; 2. Ông Lê Văn Quang, Phó Hi u trư ng Trư ng Trung h c ph thông Ch G o, t nh Ti n Giang; 3. Ông Nguy n Thanh Tu n, Hi u t rư ng Trư ng Trung h c ph thông Vĩnh Bình, t nh Ti n Giang; 4. Ông Dương Văn Qu c, Hi u t rư ng Trư ng Trung h c ph t hông Trương Đ nh, t nh Ti n Giang; 5. Ông Nguy n Văn Tràng, giáo viên Trư ng Ti u h c M Phong, thành ph M Tho, t nh Ti n Giang; Đã có thành tích trong công tác Giáo d c và Đào t o t năm h c 2002-2003 đ n năm h c 2006-2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản