intTypePromotion=1

Quyết định số 1626/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
125
lượt xem
10
download

Quyết định số 1626/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1626/2005/QĐ-BXD về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành, để đính chính thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện nghị định số 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1626/2005/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1626/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 2005 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH THÔNG TƯ S 13/2005/TT-BXD NGÀY 05/8/2005 C A B XÂY D NG HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 95/2005/N -CP NGÀY 15/7/2005 C A CHÍNH PH V VI C C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ , QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 95/2005/N -CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng; Theo ngh c a C c trư ng C c qu n lý nhà, QUY T NNH: i u 1. i m 1 Ph n X c a Thông tư s 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n Ngh nh s 95/2005/N -CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng quy nh: “Thông tư này có hi u l c k t ngày Ngh nh s 95/2005/N -CP có hi u l c thi hành” ư c ính chính l i như sau: “Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các t ch c, cá nhân có liên quan trong vi c th c hi n Thông tư s 13/2005/TT-BXD ngày 05 tháng 8 năm 2005 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n Ngh nh s 95/2005/N -CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng có trách nhi m th c hi n Quy t nh này./. T ng Văn Nga ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2