Quyết định số 163/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 163/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 163/1999/QĐ-BTC về việc ban hành biểu mức thu lệ phí về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 163/1999/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 163/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 163/1999/Q /BTC NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 1999 BAN HÀNH BI U M C THU L PHÍ V ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 51/CP ngày 10/5/1997 c a Chính ph v vi c ăng ký và qu n lý h kh u; Sau khi có s th ng nh t ý ki n c a B Công an (công văn s 1262 CV/V11 (P2) ngày 29/9/1999); Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu l phí ăng ký và qu n lý h khNu áp d ng th ng nh t trong c nư c. i u 2: T ch c, cá nhân th c hi n vi c ăng ký và qu n lý h khNu theo quy nh t i Ngh nh s 51/CP ngày 10/5/1997 c a Chính ph v vi c ăng ký và qu n lý h khNu ph i n p l phí theo m c thu quy nh t i Quy t nh này; tr các trư ng h p không ph i n p sau ây: 1. B , m , v (ch ng) c a li t sĩ, con chưa n tu i thành niên c a li t s . 2. Thương binh, con chưa n tu i thành niên c a thương binh. 3. Công dân hoàn thành nghĩa v quân s tr v . i u 3: Cơ quan thu l phí v ăng ký và qu n lý h khNu có trách nhi m kê khai vi c thu l phí v i cơ quan Thu a phương nơi thu l phí theo quy nh t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c.
  2. Cơ quan thu l phí h khNu ư c trích l i m t ph n s ti n l phí th c t thu ư c trư c khi n p ti n vào ngân sách nhà nư c chi phí cho công tác t ch c thu l phí theo quy nh t i i m 5.b, m c III Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính v i t l sau ây: 1. Cơ quan thu l phí t i các qu n c a thành ph tr c thu c Trung ương ho c phư ng n i thành c a thành ph thu c t nh ư c trích 35% (Ba mươi lăm ph n trăm) s ti n l phí thu ư c. 2. Cơ quan thu l phí t i các xã, th tr n mi n núi, biên gi i, h i o ư c trích toàn b (100%) s ti n l phí th c t thu ư c. 3. Cơ quan thu l phí t i khu v c khác ngoài các khu v c nêu t i i m 1, i m 2 i u này ư c trích 70% (b y mươi ph n trăm) s ti n l phí thu ư c. i u 4: Quy t nh này thay th ch thu, n p và qu n lý l phí v ăng ký và qu n lý h khNu t i Thông tư s 03/1998/TT-BTC ngày 8/1/1998 c a B Tài chính và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Ph m Văn Tr ng ( ã ký) BI U M C THU L PHÍ ĂNG KÝ VÀ QU N LÝ H KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 163/1999/Q /BTC ngày 27 tháng 12 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) STT Danh m c l phí ơnv M c thu tính Các qu n c a thành Xã, th Khu ph tr c thu c trung tr n v c ương ho c phư ng mi n khác n i thành c a thành núi, biên ph thu c t nh gi i, h i o 1 i u ch nh trong s h khNu (h khNu gia ình và h khNu t p th ): - ính chính v h tên, ng/l n 4.000 1.000 2.000 ngày, tháng, năm sinh,.... ính chính - ăng ký h khNu cho ng/l n 4.000 1.000 2.000 tr em m i sinh ăng ký
  3. - i u ch nh t m v ng ng/l n 10.000 2.000 5.000 cho nh ng trư ng h p i u xu t c nh t 12 tháng tr ch nh lên 2 ăng ký chuy n n: - Chuy n n (c h ho c ng/l n 10.000 2.000 5.000 m t ngư i) không c p s ăng ký h khNu gia ình ho c gi y ch ng nh n nhân khNu t p th . - Chuy n n, l p h m i ng/ 15.000 4.000 8.000 và ư c c p s h khNu l n ăng gia ình (bao g m c c p ký l i) - Chuy n n và ư c ng/l n 10.000 4.000 6.000 c p gi y ch ng nh n c p nhân khNu t p th (bao g m c c p l i) 3 - C p s ăng ký t m trú ng/l n 10.000 2.000 5.000 có th i h n c p - C p gi y t m trú có th i ng/l n 5.000 2.000 3.000 h n c p - Gia h n t m trú có th i ng/l n 3.000 1.000 2.000 h n gia h n
Đồng bộ tài khoản