Quyết định số 1632/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
1
download

Quyết định số 1632/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1632/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1632/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1632/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2007; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Tờ trình số 6462/TTr- UBND ngày 28 tháng 9 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1590/TTr-BTĐKT ngày 20 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 11 Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) Tập thể: 1. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 2. Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 3. Trường Tiểu học Láng Sim, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 4. Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 5. Trường Tiểu học Long Liên, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cá nhân: 1. Ông Nguyễn Thanh Giang-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 2. Bà Trần Thị Yến-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 3. Ông Nguyễn Thanh Đông-Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; 4. Ông Nghiêm Xuân Bính-Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 5. Ông Vũ Ngọc Thân-Phó Trưởng phòng Giáo dục Chuyên nghiệp-Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 6. Ông Phạm Văn Khóa-Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 7. Ông Đỗ Thanh- Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 8. Ông Vũ Thế Điệp-Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 9. Bà Trần Thị Kiều Nga-Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
  3. 10. Bà Nguyễn Thị Tâm-Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Châu Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Đồng bộ tài khoản