Quyết định số 165/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 165/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 165/QĐ-UBDT về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II năm 2008 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 165/QĐ-UBDT

  1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 165/Q -UBDT Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V TH C HI N CÔNG TÁC TRUY N THÔNG CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II NĂM 2008 B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Ngh nh 60/2008/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 06/2007/Q -UBDT, ngày 12/10/2007 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c v vi c ban hành Chi n lư c truy n thông Chương trình 135 giai o n II; Xét ngh c a Chánh Văn phòng i u ph i Chương trình 135 giai o n II QUY T NNH: i u 1. Giao nhi m v truy n thông Chương trình 135 giai o n II năm 2008 như sau: - Báo Dân t c và Phát tri n t ch c th c hi n tuyên truy n v Chương trình 135 trên các s báo phát hành - Trung tâm Thông tin th c hi n vi c thông tin, tuyên truy n v Chương trình 135 giai o n II trên trang Web c a y ban Dân t c - Văn phòng i u ph i Chương trình 135 t ch c th c hi n thi t k , in n t rơi, áp phích c ng, tuyên truy n v Chương trình 135 giai o n II. i u 2. Các ơn v ư c giao nhi m v có trách nhi m xây d ng k ho ch, n i dung tuyên truy n trình lãnh o y ban phê duy t - Giao Văn phòng i u ph i Chương trình 135 ch trì, ph i h p v i V Tuyên truy n, theo dõi, ki m tra n i dung tuyên truy n c a các ơn v trên - Giao V K ho ch - Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng y ban, Văn phòng i u ph i Chương trình 135 và các ơn v liên quan thNm nh d toán kinh phí, trình lãnh o y ban phân b kinh phí th c hi n theo úng quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng i u ph i Chương trình 135, V trư ng V tuyên truy n, V trư ng V K ho ch-Tài chính, Chánh Văn phòng y ban, T ng biên t p Báo Dân t c và Phát tri n, Giám c Trung tâm Thông tin các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quyêt nh này. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản