Quyết định số 166/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 166/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 166/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 9, quận 5 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 166/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 166/QĐ-UBND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2009 QUY T Đ NH V DUY T QUY HO CH S D NG Đ T CHI TI T Đ N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG Đ T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 9, QU N 5 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Xét Công văn s 10849/TNMT-KH ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a S Tài nguyên và Môi trư ng và T trình s 2536/TTr-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân phư ng 9, qu n 5 v trình duy t quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 và k ho ch s d ng đ t đai chi ti t 5 năm (2006 - 2010), QUY T Đ NH: Đi u 1. Duy t quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 c a phư ng 9, qu n 5 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng đ t đ n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i đ t: Đơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch đ n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH 38,43 100,00 38,43 100,00 T NHIÊN
  2. 1 Đ t nông nghi p NNP - - - - 2 Đ t phi nông nghi p PNN 38,43 100,00 38,43 100,00 2.1 Đ t OTC 10,93 28,45 11,07 28,81 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT - - - - 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 10,93 100,00 11,07 100,00 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 26,48 68,90 26,34 68,53 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, CTS 0,04 0,13 0,04 0,13 công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, an CQA 1,51 5,70 1,51 5,73 ninh 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh CSK 3,50 13,22 3,36 12,75 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 Đ t khu công SKK - - - - nghi p 2.2.3.2 Đ t cơ s s n xu t, SKC 3,50 100,00 3,36 100,00 kinh doanh 2.2.3.3 Đ t cho ho t đ ng SKS - - - - khoáng s n 2.2.3.4 Đ t s n xu t v t SKX - - - - li u xây d ng, g m s 2.2.4 Đ t có m c đích CCC 21,43 80,95 21,44 81,39 công c ng 2.2.4.1 Đ t giao thông DGT 13,35 62,28 13,38 62,40 2.2.4.2 Đ t th y l i DTL - - - - 2.2.4.3 Đ t đ chuy n d n DNT 0,01 0,05 0,01 0,05 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 Đ t cơ s văn hóa DVH 1,42 6,61 1,42 6,61 2.2.4.5 Đ t cơ s y t DYT 0,06 0,27 0,06 0,27 2.2.4.6 Đ t cơ s giáo d c - DGD 5,78 26,95 5,75 26,83 đào t o 2.2.4.7 Đ t cơ s th d c - DTT - - - - th thao
  3. 2.2.4.8 Đ t ch DCH 0,82 3,83 0,82 3,83 2.2.4.9 Đ t có di tích, danh LDT - - - - th ng 2.2.4.10 Đ t bãi th i, x lý RAC - - - - ch t th i 2.3 Đ t tôn giáo, tín TTN 1,02 2,65 1,02 2,65 ngư ng 2.4 Đ t nghĩa trang, NTD - - - - nghĩa đ a 2.5 Đ t sông su i và SMN - - - - m t nư c CD 2.6 Đ t phi nông nghi p PNK - - - - khác b) Di n tích chuy n m c đích s d ng đ t: Đơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích 1 2 3 4 3 Đ t phi nông nghi p không thu ti n s d ng đ t PN0(a)/PN1(a) - chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t 3.1 Đ t tr s cơ quan TS0/PN1(a) 3.2 Đ t công trình s nghi p không kinh doanh SN0/PN1(a) 3.3 Đ t qu c phòng, an ninh CQA/PN1(a) 3.4 Đ t có m c đích công c ng không thu ti n s d ng CC0(a)/PN1(a) đ t 3.5 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD/PN1(a) 3.6 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN/PN1(a) 4 Đ t phi nông nghi p không ph i đ t chuy n sang PKT/OTC(a) 0,24 đ t 4.1 Đ t chuyên dùng CDG/OTC 0,24 4.1.1 Đ t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC - 4.1.2 Đ t qu c phòng, an ninh CQA/OTC - 4.1.3 Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 0,23
  4. 4.1.4 Đ t có m c đích công c ng CCC/OTC 0,01 4.2 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC - 4.3 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD/OTC - 4.4 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC - 4.5 Đ t phi nông nghi p khác PNK/OTC - c) Di n tích đ t ph i thu h i trong kỳ quy ho ch: Đơn v tính: ha Th t Lo i đ t ph i thu h i Mã Di n tích 1 2 3 4 1 Đ t nông nghi p NNP - 1.1 Đ t s n xu t nông nghi p SXN - 2 Đ t phi nông nghi p NKN 1,19 2.1 Đ t OTC 0,17 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT - 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 0,17 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 1,03 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS - 2.2.2 Đ t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,98 2.2.4 Đ t có m c đích công c ng CCC 0,05 2.3 Đ t tôn giáo, tín ngư ng TTN - 2.4 Đ t nghĩa trang, nghĩa đ a NTD - 2.5 Đ t sông su i và m t nư c CD SMN - 2.6 Đ t phi nông nghi p khác PNK - d) Di n tích đ t chưa s d ng đưa vào s d ng cho các m c đích: Trong kỳ quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010, phư ng 9, qu n 5 không có nhóm đ t chưa s d ng, nên không có ch tiêu trong bi u theo quy đ nh. 2. V trí, di n tích các khu vưc đ t ph i chuy n m c đích s d ng, các khu v c đ t ph i thu h i đư c xác đ nh theo B n đ quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010 (t l 1/1.000) và Báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng đ t chi ti t đ n năm 2010
  5. và k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 9, qu n 5 do y ban nhân dân phư ng 9, qu n 5 l p ngày 22 tháng 12 năm 2008. Đi u 2. Duy t k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) phư ng 9, qu n 5 1. Phân b di n tích các lo i đ t trong kỳ k ho ch: Đơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Di n tích đ n năm (ha) Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH 38,43 38,43 38,43 38,43 38,43 Đ T T NHIÊN 2 Đ T PHI NÔNG PNN 38,43 38,43 38,43 38,43 38,43 NGHI P 2.1 Đ t OTC 10,93 11,07 11,07 11,07 11,07 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT - - - - - 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 10,93 11,07 11,07 11,07 11,07 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 26,48 26,34 26,34 26,34 26,34 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, CTS 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, an CQA 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 ninh 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh CSK 3,50 3,36 3,36 3,36 3,36 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 Đ t khu công SKK - - - - - nghi p 2.2.3.2 Đ t cơ s s n xu t, SKC 3,50 3,36 3,36 3,36 3,36 kinh doanh 2.2.3.3 Đ t cho ho t đ ng SKS - - - - - khoáng s n 2.2.3.4 Đ t s n xu t v t li u SKX - - - - - xây d ng, g m s 2.2.4 Đ t có m c đích CCC 21,43 21,44 21,44 21,44 21,44 công c ng
  6. 2.2.4.1 Đ t giao thông DGT 13,35 13,38 13,38 13,38 13,38 2.2.4.2 Đ t th y l i DTL - - - - - 2.2.4.3 Đ t đ chuy n d n DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 Đ t cơ s văn hóa DVH 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 2.2.4.5 Đ t cơ s y t DYT 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 2.2.4.6 Đ t cơ s giáo d c - DGD 5,78 5,75 5,75 5,75 5,75 đào t o 2.2.4.7 Đ t cơ s th d c - DTT - - - - - th thao 2.2.4.8 Đ t ch DCH 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 2.2.4.9 Đ t có di tích, danh LDT - - - - - th ng 2.2.4.10 Đ t bãi th i, x lý RAC - - - - - ch t th i 2.3 Đ t tôn giáo, tín TTN 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 ngư ng 2.4 Đ t nghĩa trang, NTD - - - - - nghĩa đ a 2.5 Đ t sông su i và SMN - - - - - m t nư c chuyên dùng 2.6 Đ t phi nông nghi p PNK - - - - - khác 2. K ho ch chuy n m c đích s d ng đ t: Đơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n tích Di n tích phân theo t ng năm (ha) t chuy n Năm Năm Năm Năm Năm m c đích 2006 2007 2008 2009 2010 trong kỳ k ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Đ t phi nông PN0(a)/PN1(a) - nghi p không thu ti n s
  7. d ng đ t chuy n sang đ t phi nông nghi p có thu ti n s d ng đ t không ph i đ t 3.1 Đ t tr s cơ TS0/PN1(a) quan 3.2 Đ t công trình SN0/PN1(a) s nghi p không kinh doanh 3.3 Đ t qu c CQA/PN1(a) phòng, an ninh 3.4 Đ t có m c CC0(a)/PN1(a) đích công c ng không thu ti n s d ng đ t 3.5 Đ t nghĩa NTD/PN1(a) trang, nghĩa đa 3.6 Đ t sông su i SMN/PN1(a) và m t nư c CD 4 Đ t phi nông PKT(a)/OTC 0,24 - 0,24 - - - nghi p không ph i đ t chuy n sang đ t 4.1 Đ t chuyên CDG/OTC 0,24 - 0,24 - - - dùng 4.1.1 Đ t tr s cơ CTS/OTC - - - - - - quan, công trình s nghi p 4.1.2 Đ t qu c CQA/OTC - - - - - - phòng, an ninh
  8. 4.1.3 Đ t s n xu t, CSK/OTC 0,23 - 0,23 - - - kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 Đ t có m c CCC/OTC 0,01 - 0,01 - - - đích công c ng 4.2 Đ t tôn giáo, TTN/OTC - - - - - - tín ngư ng 4.3 Đ t nghĩa NTD/OTC - - - - - - trang, nghĩa đa 4.4 Đ t sông su i SMN/OTC - - - - - - và m t nư c CD 4.5 Đ t phi nông PNK/OTC - - - - - - nghi p khác 3. K ho ch thu h i đ t: Đơn v tính: ha Th Lo i đ t ph i thu Mã Di n tích Di n tích phân theo t ng năm (ha) t h i đ t c n thu Năm Năm Năm Năm Năm h i trong 2006 2007 2008 2009 2010 kỳ k ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Đ t nông nghi p NNP - - - - - - 2 Đ t phi nông NKN 1,19 - 0,45 - - 0,74 nghi p 2.1 Đ t OTC 0,17 - 0,17 - - - 2.1.1 Đ t t i nông thôn ONT - - - - 2.1.2 Đ t t i đô th ODT 0,17 - 0,17 - - - 2.2 Đ t chuyên dùng CDG 1,03 - 0,28 - - 0,74 2.2.1 Đ t tr s cơ quan, CTS - - - - - - công trình s nghi p 2.2.2 Đ t qu c phòng, an CQA - - - - - -
  9. ninh 2.2.3 Đ t s n xu t, kinh CSK 0,98 - 0,24 - - 0,74 doanh phi nông nghi p 2.2.4 Đ t có m c đích CCC 0,05 - 0,05 - - - công c ng 2.3 Đ t tôn giáo, tín TTN - - - - - - ngư ng 2.4 Đ t nghĩa trang, NTD - - - - - - nghĩa đ a 2.5 Đ t sông su i và SMN - - - - - - m t nư c CD 2.6 Đ t phi nông PNK - - - - - - nghi p khác 4. Di n tích đ t chưa s d ng đưa vào s d ng cho các m c đích: Trong kỳ k ho ch s d ng đ t chi ti t 5 năm (2006 - 2010), phư ng 9, qu n 5 không có nhóm đ t chưa s d ng, nên không có ch tiêu trong bi u theo quy đ nh. Đi u 3. Căn c các ch tiêu đã đư c xét duy t trong Quy t đ nh này, y ban nhân dân phư ng 9, qu n 5 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng đ t chi ti t theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai; 2. Th c hi n th t c thu h i đ t, giao đ t, cho thuê đ t, chuy n đ i m c đích s dung đ t theo đúng quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đươc duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c thưc hi n quy ho ch, k ho ch s d ng đ t. Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 9, qu n 5 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH THƯ NG TR C
  10. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản