Quyết định số 1666/1999/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 1666/1999/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1666/1999/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và cầu Bãi Chãy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1666/1999/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1666/1999/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 1666/QĐ-GTVT NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 10, QUỐC LỘ 18 VÀ CẦU BÃI CHÁY BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 299/QĐ-TTg ngày 13/04/1998 về việc đầu tư dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10; số 18/QĐ-TTg ngày 07/01/1998 về việc đầu tư cải tạo nâng cấp quốc lộ 18, số 634/TTg ngày 20/7/1998 về việc phê duyệt đầu tư dự án xây dựng cầu Bãi Cháy trên quốc lộ 18 và giao nhiệm vụ cho Bộ GTVT chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành có liên quan trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ của dự án; Căn cứ Nghị định 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Căn cứ Quyết định số 592/1999/QĐ-GTVT ngày 11/3/1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành những quy định về kỹ thuật, trình tự khi tiến hành giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án xây dựng công trình giao thông; Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ/GTVT/CGĐ ngày 19/9/1998 của Bộ GTVT phê duyệt Kế hoạch - Phương án và khái toán kinh phí GPMB Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 và quốc lộ 18; Căn cứ chính sách và đơn giá đền bù GPMB đã được UBND các tỉnh có dự án đi qua phê duyệt; Căn cứ trình số 1703/GPMB 2 ngày 17/6/1999 của Ban QLCDA 18 về việc xin điều chỉnh tiến độ GPMB Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, Quốc lộ 18, cầu Bãi cháy và tình hình thực tế của công tác GPMB; Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Giám định & QLCL CTGT; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và cầu Bãi Cháy hoàn thành cơ bản vào Quý II năm 2000.
  2. Điều 2: Chi phí thường xuyên cho công tác hoạt động GPMB chỉ tính với thời hạn sau 6 tháng kể từ khi khởi công xây dựng công trình. Trường hợp đặc biệt kéo dài thêm tiến độ, Chủ đầu tư và Ban GPMB tỉnh, thành phố giải trình và phải được Bộ GTVT chấp thuận cụ thể. Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Ban GPMB các tỉnh thực hiện theo tiến độ qui định. Điều 3: Tiến độ GPMB tại Quyết định này thay thế tiến độ đã được qui định tại Quyết định số 2348/QĐ-GTVT.CGĐ ngày 19/9/1998 của Bộ GTVT. Điều 4: Các ông: Cục trưởng Cục Giám định & QLCL CTGT, Tổng giám đốc Ban QLCDA 18, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Việt Tiến (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản