Quyết định số 1672/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
7
download

Quyết định số 1672/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1672/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1672/1998/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1672/1998/QĐ-BTC Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 1998 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 1672/1998/QĐ/BTC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 1998 V VI C S A Đ I THU SU T THU NH P KH U C A M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Đi u 8, Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u đư c Qu c h i thông qua ngày 26/12/1991; Căn c các khung thu su t thu nh p kh u ban hành kèm Ngh quy t s 537a/NQ- HĐNN8 ngày 22/2/1992 c a H i đ ng Nhà nư c; đư c s a đ i, b sung t i Ngh quy t s 31 NQ/UBTVQH9 ngày 09/03/1993, Ngh quy t s 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Ngh quy t s 290 NQ/UBTVQH9 ngày 07/09/1995, Ngh quy t s 293 NQ/UBTVQH9 ngày 08/11/1995, Ngh quy t s 416 NQ/UBTVQH9 ngày 5/8/1997 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá 9; Căn c th m quy n quy đ nh t i Đi u 3 - Quy t đ nh s 280/TTg ngày 28/5/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u, Bi u thu nh p kh u kèm theo Ngh đ nh s 54/CP; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 4394/VPCP-KTQĐ ngày 29/10/1998 c a Văn phòng Chính ph v vi c đi u ch nh thu su t thu nh p kh u đ i v i thu c kháng sinh Amoxicillin và Ampicillin d ng nguyên li u; QUY T Đ NH Đi u 1: S a đ i và thay th m c thu su t thu nh p kh u c a m t hàng c th quy đ nh t i Danh m c s a đ i, b sung Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1195/1998/QĐ/BTC ngày 12/9/1998 c a B trư ng B Tài chính thành thu su t thu nh p kh u m i như sau: - Mã s 2941.90.30: Ampicilline và các ch t d n xu t c a chúng, thu su t thu nh p kh u 0% (không ph n trăm). - Mã s 3003.20.10: Ch a Amoxicilline, thu su t thu nh p kh u 7% (b y ph n trăm). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và đư c áp d ng cho t t c các T khai hàng hoá nh p kh u đăng ký v i cơ quan H i quan b t đ u t ngày 01/12/1998. Ph m Văn Tr ng
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản