Quyết định số 1678/QĐ-BCT

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 1678/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1678/QĐ-BCT về việc cho phép Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tiếp tục kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1678/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1678/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN TIẾP TỤC KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can số 23/VKSTC-VIB ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; Căn cứ Biên bản làm việc ngày 21 tháng 11 năm 2007 giữa đại diện Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tiếp tục kinh doanh hàng miễn thuế theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế số 28/GCN-BTM ngày 21 tháng 8 năm 2003 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương). Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 1897/2004/QĐ-BTM ngày 21 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn. Điều 3. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn chịu trách nhiệm thanh quyết toán theo quy định tại Quyết định số 1897/2004/QĐ-BTM ngày 21 tháng 12 năm 2004 của của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) đối với hàng hoá đã nhập khẩu phục vụ kinh doanh hàng miễn thuế đến thời điểm Công ty bị tạm đình chỉ kinh doanh hàng miễn thuế. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Biên
Đồng bộ tài khoản