Quyềt định số 168/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyềt định số 168/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyềt định số 168/2004/QĐ-UB Về việc ủy quyền cho UBND quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá cho hộ kinh doanh cá thể do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyềt định số 168/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số:168/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO UBND QUẬN, HUYỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU, THUỐC LÁ CHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND ; Căn cứ Nghị định 11/1999/NĐ -CP ngày 3/3/1999 của Chính Phủ về “Hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện”; Căn cứ Thông tư số 12/1999/TT-BTM ngày 15/9/1999 của Bộ Thương mại về “Hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu”, Thông tư số 30/1999/TT-BTM ngày 9/9/1999 về “Hướng dẫn kinh doanh mặt hàng thuốc lá điếu sản xuất trong nước”;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội tại Tờ trình số 2678/TTr-STM ngày 5/11/2004, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ủy quyền cho UBND các quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá cho hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn. Điều 2: Giám đốc Sở Thương mại thực hiện ngừng cấp giấy phép kinh doanh rượu, thuốc lá cho hộ kinh doanh cá thể kể từ ngày 01/1/2005 và có trách nhiệm bàn giao, hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện thủ tục cấp phép này. Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc Sở Thương mại và các Sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Nguyễn Thế Quang
Đồng bộ tài khoản