Quyết định số 168/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định số 168/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 168/2008/QĐ-TTg về việc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 168/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 168/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH DANH M C BÍ M T NHÀ NƯ C T I M T C A H C VI N CHÍNH TRN - HÀNH CHÍNH QU C GIA H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t nhà nư c; Xét ngh c a Giám c H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh và B trư ng B Công an, QUY T NNH: i u 1. Danh m c bí m t nhà nư c T i m t c a H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh g m: 1. Tin, tài li u v nh ng n i dung trong l ch s c a ng C ng s n Vi t Nam chưa ư c c p có thNm quy n k t lu n; các tài li u có liên quan n thân th , s nghi p c a các cán b , lãnh o ng và Nhà nư c mà H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh lưu gi , qu n lý theo ch c năng, chưa công b ho c không công b . 2. Các tài, công trình khoa h c do B Chính tr , Ban Bí thư, Th tư ng Chính ph giao H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh nghiên c u ph c v công tác qu c phòng, an ninh, i ngo i; k t qu nghiên c u có n i dung liên quan n ch chính tr , qu c phòng và an ninh chưa công b ho c không công b . 3. Nh ng ý ki n ch o c a lãnh o ng, Nhà nư c v các ho t ng c a H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh chưa công b ho c không công b . 4. Nh ng tin, tài li u có s d ng tin, tài li u, s li u thu c danh m c bí m t nhà nư c T i m t c a cơ quan khác. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Giám c H c vi n Chính tr - Hành chính qu c gia H Chí Minh và B trư ng B Công an ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; Nguy n T n Dũng - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản