Quyết định số 1681/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
9
download

Quyết định số 1681/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1681/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1681/QĐ-NHNN

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1681/Q -NHNN Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V LÃI SU T TI N G I D TR B T BU C B NG NG VI T NAM I V I T CH C TÍN D NG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 686/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 7 năm 2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c i u ch nh lãi su t ti n g i d tr b t bu c b ng ng Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách ti n t , QUY T NNH i u 1. Quy nh m c lãi su t ti n g i d tr b t bu c b ng ng Vi t Nam i v i t ch c tín d ng là 1,2%/năm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 8 năm 2009 và thay th Quy t nh s 174/Q -NHNN ngày 23 tháng 01 năm 2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v lãi su t ti n g i d tr b t bu c b ng ng Vi t Nam i v i t ch c tín d ng. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu VP, V CSTT. Nguy n Văn Giàu
Đồng bộ tài khoản