Quyết định số 1681/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 1681/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1681/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở bố trí tái định cư khu tái định cư Làng Chài, phường Cẩm An, thành phố Hội An do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1681/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 1681/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 14 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ KHU TÁI ĐỊNH CƯ LÀNG CHÀI, PHƯỜNG CẨM AN, THÀNH PHỐ HỘI AN . UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về vịêc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 55/2006/QĐ-UB ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007; Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 12/9/2007; Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 19/2/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về vịêc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, đính chính, trình bày lại một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND; Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UB ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) và ban hành Điều lệ quản lý xây dựng khu Tái định cư - Làng Chài tại phường Cẩm An, thị xã Hội An; Căn cứ Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu Tái định cư - Làng Chài tại phường Cẩm An, thị xã Hội An; Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 và Quyết định số 3883 ngày 30/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án khu tái định Làng Chài - phân khu số 2, phường Cẩm An, thành phố Hội An; Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 02/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất, giao đất cho UBND thành phố Hội An để xây dựng khu tái định cư Làng Chài - phân khu số 2, phường Cẩm An, thành phố Hội An; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số /TTr-STC ngày... tháng 4 năm 2008; QUYẾT ĐỊNH
  2. Điều 1. Phê duyệt giá đất ở bố trí tái định cư tại khu dân cư Làng chài, phường Cẩm An, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với các nội dung chính sau: - Tổng diện tích đất ở phõn lụ bố trí TĐC : 100.530 m2. - Vị trí: + Phân khu số 1 gồm khu A1, A2, A3, A4. + Phân khu số 2 gồm khu A1, A2, A3, A4, A5. + Phân khu số 3 gồm khu A1, A2. + Phân khu số 4 gồm khu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. (Có sơ đồ, bản vẽ kèm theo) - Giá đất ở bố trí tái định cư: (ĐVT: Đồng/m2) TT Ranh giới, đường Đơn giá 1 Đường có mặt cắt ngang 11.5m: - Hướng Đông Nam 1.050.000 - Hướng Đông Bắc, Tây Nam 950.000 - Hướng Tây Bắc 850.000 2 Đường có mặt cắt ngang 13.5m: - Hướng Đông Nam 1.100.000 - Hướng Đông Bắc, Tây Nam 1.000.000 - Hướng Tây Bắc 900.000 3 Đường có mặt cắt ngang 15.5m: - Hướng Tây Bắc 950.000 4 Đường có mặt cắt ngang 19.5m: - Hướng Tây Bắc 1.050.000 5 Đường có mặt cắt ngang 27m: - Hướng Đông Nam 1.500.000
  3. Những lô đất ở vị trí 2 mặt tiền tại ngã ba đường thì nhân hệ số 1,1; ngã tư đường trở lên thì nhân hệ số 1,2 theo đường có giá đất cao hơn. - Giá phê duyệt trên chỉ được áp dụng đối với các hộ được bố trí tái định cư theo quy định; không được áp dụng để làm giá sàn tổ chức đấu giá chuyển quyền sử dụng đất và cấp đất cho các đối tượng không thuộc diện bố trí tái định cư. Đối với diện tích đất còn lại sau khi bố trí tái định cư (nếu có) phải xác định lại giá đất để tổ chức đấu giá. Điều 2. UBND Thành phố Hội An chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng quỹ đất, thu tiền sử dụng đất tái định cư và bố trí tái định cư cho các đối tượng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất của dự án này đảm bảo đúng quy định. Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND Thành phố Hội An và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Như điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH - CPVP; - Lưu VT, KTN, KTTH . Lê Minh Ánh UBND TỈNH QUẢNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc SỞ TÀI CHÍNH ------- ----- Tam Kỳ, ngày... tháng 5 năm 2008
  4. PHIẾU TRÌNH Kính trình: Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam. Đơn vị trình: Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam Nội dung: Trình phê duyệt giá đất ở bố trí tái định cư khu dân cư Làng Chài - Phường Cẩm An, Thành phố Hội An. Ý kiến của chủ Đề xuất của thủ trưởng đơn vị tịch, phó chủ tịch Sau khi xem xét nội dung Tờ trình số 80/TT-UBND ngày 17/4/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hội An về vịêc phê duyệt giá đất ở bố trí tái định cư khu tái định cư Làng Chài - Phường Cẩm An-Thành phố Hội An. Qua kiểm tra nội dung Tờ trình và các hồ sơ có liên quan, Sở Tài chính kính trình Thường trực UBND tỉnh xem xét phê duyệt giá đất ở bố trí tái định cư khu tái định cư Làng Chài - Phường Cẩm An – Thành phố Hội An. * Hồ sơ kèm theo phiếu trình gồm: 1/Tờ trình số 80/TT-UBND ngày 17/4/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hội An (kèm theo bản photo Quyết định số 4892/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về vịêc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu tái định cư Làng Chài, Thành phố Hội An và bản vẽ phân lô của khu dân cư) 2/ Tờ trình số ....../TTr-STC ngày .../4/2008 của Sở Tài chính về vịêc đề nghị phê duyệt giá đất ở bố trí tái định cư khu tái định cư Làng Chài - Thành phố Hội An. 3/ Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Kính trình thường trực UBND tỉnh xem xét phê duyệt. SỞ TÀI CHÍNH QUẢNG NAM
Đồng bộ tài khoản