Quyết định số 1687/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 1687/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1687/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lại Cao Hiến, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty hóa chất Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1687/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số : 1687/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG LẠI CAO HIẾN, GIỮ CHỨC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Công thương tại văn bản số 3322/TTr-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 44/TTr-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Lại Cao Hiến, Trưởng ban Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Hóa chất Việt Nam, giữ chức ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam và ông Lại Cao Hiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận : - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, các PCN Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý, Nguyễn Tấn Dũng các Vụ TCCB, CN, ĐMDN; Website CP; - Lưu : VT, VPBCS (2), H
Đồng bộ tài khoản