Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 169/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V TR C P KHÓ KHĂN I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ L C LƯ NG VŨ TRANG CÓ M C LƯƠNG TH P, I S NG KHÓ KHĂN. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-QH12 ngày 06 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khoá XII, kỳ h p th tư v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2009; Căn c Ngh quy t s 23/2008/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2008 c a phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 9 năm 2008; Căn c Ngh quy t s 25 /2008/NQ-CP ngày 05 tháng 11năm 2008 c a phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 10 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B N i v , B trư ng B Tài chính và B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NNH: i u 1. 1. Th c hi n tr c p khó khăn v i m c 360.000 ng/ngư i, tr theo kỳ lương trong 4 tháng (tháng 01, tháng 02, tháng 3 và tháng 4 năm 2008), k t ngày 01 tháng 01 năm 2009 i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i hư ng lương thu c l c lư ng vũ trang có m c lương th p, i s ng khó khăn. 2. i tư ng có m c lương th p, i s ng khó khăn ư c hư ng tr c p khó khăn t i kho n 1 i u này là nh ng ngư i có h s lương (lương ch c v ho c lương theo ng ch, b c hi n hư ng) t 3,00 tr xu ng, g m: a) Cán b , công ch c (bao g m c công ch c d b ) thu c biên ch hư ng lương t ngân sách nhà nư c làm vi c trong các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i Trung ương; t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; b) Viên ch c thu c biên ch hư ng lương t ngân sách nhà nư c và các ngu n thu s nghi p theo quy nh c a pháp lu t làm vi c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i;
  2. c) Cán b , công ch c, viên ch c thu c biên ch nhà nư c và hư ng lương theo b ng lương do Nhà nư c quy nh ư c c p có thNm quy n c n làm vi c t i các h i, các t ch c phi Chính ph , các d án và các cơ quan, t ch c qu c t t t i Vi t Nam; d) Cán b chuyên trách và công ch c xã, phư ng, th tr n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 2 Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; ) Giáo viên m m non trong biên ch và giáo viên m m non h p ng quy nh t i Quy t nh s 161/2002/Q -TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph ; e) Cán b y t xã, phư ng, th tr n hư ng lương theo Quy t nh s 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 và Quy t nh s 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph ; g) Các i tư ng ký k t h p ng lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 68/2000/N -CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 c a Chính ph v th c hi n ch h p ng m t s lo i công vi c trong cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p, ã ư c x p lương theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang, ang làm vi c trong các cơ quan, ơn v s nghi p c a Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i; h) Ngư i làm công tác cơ y u trong t ch c cơ y u; i) Quân nhân chuyên nghi p, công nhân, viên ch c hư ng lương t ngân sách nhà nư c thu c Quân i nhân dân Vi t Nam; k) H sĩ quan, công nhân, nhân viên công an hư ng lương t ngân sách nhà nư c thu c Công an nhân dân Vi t Nam. i u 2. 1 Tr c p khó khăn ư c tính tr cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng tính óng, hư ng b o hi m xã h i và b o hi m y t . 2. Ngu n kinh phí th c hi n tr c p khó khăn i v i các i tư ng quy nh t i i u 1 Quy t nh này ư c b o m t ngân sách nhà nư c và ngu n thu h p pháp c a cơ quan, ơn v . i u 3. B Tài chính hư ng d n vi c th c hi n ngu n kinh phí và thanh, quy t toán kho n tr c p khó khăn t i Quy t nh này; b sung kinh phí th c hi n tr c p khó khăn cho các B , cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  3. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b)
Đồng bộ tài khoản