Quyết định số 1698/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định số 1698/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1698/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1698/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1698/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2007 - 2010 như sau: 1. Giữ nguyên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: - Công ty Mía đường Tây Ninh. - Công ty Cao su 1/5 Tây Ninh. - Công ty Cấp thoát nước Tây Ninh. 2. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (năm 2008): - Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Tây Ninh. - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh. 3. Cổ phần hoá (năm 2009): Công ty Công trình đô thị Tây Ninh. 4. Thực hiện giải thể (năm 2008): - Công ty Dầu thực vật Tây Ninh. - Công ty Kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp Tây Ninh. Điều 2. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh: - Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt. - Căn cứ quy định tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần Nhà nước cần nắm giữ khi cổ phần hoá các doanh nghiệp nêu tại Quyết định này. - Tiếp tục thực cổ phần hoá Công ty Cơ khí Tây Ninh, nếu không cổ phần hoá được thì thực hiện bán, giao Công ty này theo quy định hiện hành. 2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trong việc thực hiện Phương án nói trên. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận : - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động- Thương binh và Xã hội; - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
  2. - Văn phòng Trung ương; Nguyễn Sinh Hùng - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: TH, KTTH, ĐP; - Lưu : Văn thư, ĐMDN (5b). Hà
Đồng bộ tài khoản