Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuachia do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 05 tháng 1 năm 2004 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 17/2004/Q -NHNN NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH THANH TOÁN TRONG MUA BÁN, TRAO I HÀNG HOÁ VÀ DNCH V THƯƠNG M I T I KHU V C BIÊN GI I VI T NAM - CAMPUCHIA TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/06/2003; Căn c Hi p nh thương m i gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Campuchia ký ngày 24/3/1998; Căn c Hi p nh mua bán trao i hàng hóa và d ch v thương m i t i Khu v c biên gi i gi a Chính ph Vi t Nam và Chính ph Campuchia ký ngày 26/11/2001; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 6179/VPCP-KTTH ngày 06/11/2002 c a Văn phòng Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý ngo i h i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch thanh toán trong mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i t i khu v c biên gi i Vi t Nam - Campuchia". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c (Giám c) các Ngân hàng thương m i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phùng Kh c K ( ã ký)
 2. QUY CH THANH TOÁN TRONG MUA BÁN, TRAO I HÀNG HOÁ VÀ DNCH V THƯƠNG M I T I KHU V C BIÊN GI I VI T NAM – CAMPUCHIA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2004/Q -NHNN ngày 05/ 01/2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này i u ch nh các ho t ng thanh toán trong các giao d ch mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i gi a thương nhân Vi t Nam và thương nhân Campuchia t i khu v c biên gi i Vi t Nam - Campuchia. 2. Ho t ng thanh toán i v i các giao d ch mua bán, trao i hàng hóa và d ch v gi a thương nhân Vi t Nam và thương nhân Campuchia không th c hi n t i khu v c biên gi i ư c áp d ng các hình th c thanh toán qua Ngân hàng b ng ngo i t t do chuy n i theo thông l qu c t và không ch u s i u ch nh c a Quy ch này. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i các i tư ng sau: 1. Thương nhân Vi t Nam, g m: a) Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; b) Các h cá th ư c phép kinh doanh xu t nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t; c) Cư dân biên gi i; 2. Các Ngân hàng thương m i Vi t Nam; 3. Thương nhân Campuchia (bao g m t ch c và cá nhân) có quan h mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i t i khu v c biên gi i v i thương nhân Vi t Nam. i u 3. Các hình th c thanh toán Ho t ng thanh toán trong các giao d ch mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i gi a thương nhân hai nư c t i khu v c biên gi i ư c th c hi n theo các hình th c sau: a) Thanh toán thông qua các Ngân hàng ư c phép c a hai nư c b ng ngo i t t do chuy n i, theo thông l qu c t (bao g m các Ngân hàng t tr s trong ho c ngoài t nh có biên gi i giáp Campuchia);
 3. b) Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ho c ng Vi t Nam (VND) thông qua tài kho n c a thương nhân Campuchia m t i các Ngân hàng ư c phép Vi t Nam (tài kho n ngo i t và tài kho n VND c a ngư i không cư trú t i Vi t Nam); c) Thanh toán b ng VND và Riel Campuchia (KHR) thông qua tài kho n t i các Ngân hàng ư c phép ho t ng ngo i h i t i t nh biên gi i c a Vi t Nam và Ngân hàng thương m i Campuchia theo s tho thu n v quan h i lý thanh toán gi a hai Ngân hàng này; d) Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ti n m t; e) Thanh toán b ng VND và KHR ti n m t; g) Thanh toán theo phương th c hàng i hàng. i u 4. ng ti n thanh toán ng ti n thanh toán trong mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i gi a thương nhân hai nư c là ngo i t t do chuy n i ( ô la M , Euro, B ng Anh và Yên Nh t), VND và KHR. Thương nhân hai nư c ư c l a ch n ng ti n thanh toán phù h p v i các quy nh trong Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t. Chương 2: CÁC QUY NNH C TH i u 5. Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i qua Ngân hàng theo thông l qu c t Khi s d ng ngo i t t do chuy n i làm ng ti n thanh toán trong quan h mua bán trao i hàng hóa và d ch v thương m i, thương nhân Vi t Nam và thương nhân Campuchia ư c l a ch n các Ngân hàng có tr s trong ho c ngoài t nh biên gi i th c hi n thanh toán theo thông l qu c t phù h p v i quy nh v qu n lý ngo i h i c a m i nư c. i u 6. Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ho c VND thông qua tài kho n c a ngư i không cư trú Campuchia m t i các Ngân hàng Vi t Nam Thương nhân Campuchia ư c m tài kho n ngo i t t do chuy n i ho c tài kho n VND t i các Ngân hàng ư c phép Vi t Nam th c hi n thanh toán các giao d ch mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i t i Khu v c biên gi i gi a Vi t Nam và Campuchia. Vi c m , s d ng tài kho n ngo i t và tài kho n VND c a thương nhân Campuchia t i các Ngân hàng ư c phép c a Vi t Nam th c hi n theo quy nh v qu n lý ngo i h i i v i tài kho n c a ngư i không cư trú. i u 7. Thanh toán b ng VND và KHR qua Ngân hàng ư c phép c a hai nư c t i Khu v c biên gi i
 4. 1. Vi c s d ng VND và KHR trong thanh toán mua bán trao i hàng hóa và d ch v thương m i gi a thương nhân Vi t Nam và thương nhân Campuchia ư c th c hi n theo các quy nh sau ây: a) Ngân hàng ư c phép c a Vi t Nam t i t nh biên gi i ư c phép tho thu n v i Ngân hàng c a Campuchia v vi c m tài kho n VND ho c tài kho n KHR cho nhau ph c v thanh toán cho thương nhân hai nư c. b) Ngân hàng ư c phép c a hai bên có th tho thu n v s dư t i a b ng VND ho c KHR ư c duy trì trên tài kho n thanh toán c a bên này m t i Ngân hàng phía bên kia. Trư ng h p s dư trên tài kho n vư t quá s dư t i a theo tho thu n thì các Ngân hàng c a hai bên có th tho thu n chuy n i thành ngo i t t do chuy n i ho c ti n c a m i bên chuy n v nư c. c) Ngân hàng ư c phép c a hai bên căn c vào kh năng c a Ngân hàng và i u ki n c th c a t ng khu v c tho thu n áp d ng các hình th c thanh toán phù h p, áp ng các nhu c u giao d ch mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i gi a thương nhân c a hai nư c. d) T giá gi a VND và KHR do T ng Giám c (Giám c) các Ngân hàng ư c phép (ho c ngư i ư c u quy n) quy t nh (trên cơ s tham kh o t giá th trư ng và t giá tính chéo qua ng ô la M ho c theo s tho thu n gi a Ngân hàng c a hai nư c có quan h i lý thanh toán). e) Các Ngân hàng ư c phép th c hi n thanh toán mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i gi a hai nư c b ng VND và KHR ư c xu t, nh p khNu VND và KHR ti n m t ph c v ho t ng kinh doanh, không ph i xin phép Ngân hàng Nhà nư c nhưng ph i làm th t c khai báo H i quan c a khNu khi xu t, nh p khNu ti n m t. 2. Vi c ki m tra h sơ ch ng t thanh toán theo tho thu n gi a Ngân hàng hai bên phù h p v i quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i. i u 8. Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ti n m t 1. Vi c s d ng ngo i t t do chuy n i ti n m t thanh toán trong các giao d ch mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i t i khu v c biên gi i gi a thương nhân Vi t Nam và thương nhân Campuchia ch ư c áp d ng trong trư ng h p thương nhân c a hai bên không th thanh toán qua Ngân hàng và ch ư c áp d ng cho thương nhân Vi t Nam ư c nh n thanh toán b ng ngo i t ti n m t thông qua vi c bán hàng hóa và cung c p d ch v cho thương nhân Campuchia, không áp d ng cho thương nhân Vi t Nam ư c dùng ngo i t ti n m t thanh toán cho hàng hóa nh p khNu và cung ng d ch v t phía Campuchia. Khi có nhu c u thu ngo i t ti n m t, thương nhân Vi t Nam ph i làm th t c xin phép Ngân hàng nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn nơi doanh nghi p t tr s . H sơ xin phép g m: - ơn xin phép thu ngo i t ti n m t t xu t khNu sang Campuchia (theo m u t i Ph l c 1);
 5. - B n sao có công ch ng gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký mã s doanh nghi p xu t nh p khNu ( i v i doanh nghi p xin c p gi y phép l n u); - B n sao văn b n ch p nh n c a cơ quan có thNm quy n i v i trư ng h p hàng hóa t m ng ng xu t khNu và hàng hóa xu t khNu có i u ki n; - B n sao h p ng thương m i ã ký v i thương nhân Campuchia có th a thu n phương th c thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ti n m t (có xác nh n c a Th trư ng doanh nghi p). Sau khi nh n y b h sơ c a thương nhân Vi t Nam xin ư c thu ngo i t ti n m t, Giám c Ngân hàng nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph ) xem xét và gi i quy t. Giám c Ngân hàng nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph ) ư c quy n ký gi y phép cho thu các kho n ti n dư i m c 500 000 USD (năm trăm nghìn ô la M ) ho c các lo i ngo i t khác có giá tr tương ương cho m i m t h p ng. i v i các h p ng có giá tr t 500 000 USD tr lên, Ngân hàng nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph ) có ý ki n b ng văn b n và g i h sơ n V Qu n lý ngo i h i - Ngân hàng Nhà nư c xem xét gi i quy t. Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày nh n b h sơ h p l , Giám c Ngân hàng nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph ) ho c V trư ng V Qu n lý ngo i h i - Ngân hàng Nhà nư c c p theo thNm quy n ho c không c p gi y phép cho doanh nghi p ư c thu ngo i t ti n m t (theo m u gi y phép t i Ph l c 2). Trư ng h p t ch i c p gi y phép, ph i có văn b n gi i thích lý do. Thương nhân Vi t Nam ph i n p s ngo i t ti n m t thu ư c vào tài kho n ti n g i ngo i t c a mình t i Ngân hàng ư c phép trong vòng 3 ngày làm vi c k t ngày ngo i t ti n m t ư c mang v nư c theo xác nh n c a H i quan c a khNu. Khi n p ngo i t ti n m t vào tài kho n, ngoài gi y phép thu ngo i t ti n m t ư c c p, thương nhân Vi t Nam ph i n p cho Ngân hàng thương m i các gi y t sau: - B n chính t khai h i quan (có xác nh n c a H i quan c a khNu v s ngo i t mang t nư c ngoài vào); - B n sao t khai hàng hóa xu t khNu (n p sau khi xu t hàng). 2. Thương nhân Vi t Nam nh n thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ti n m t trong các giao d ch mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i v i thương nhân Campuchia t i Khu v c biên gi i gi a Vi t Nam và Campuchia ph i t ch u trách nhi m m b o an toàn và ch u m i r i ro trong quá trình thanh toán. i u 9. Thanh toán b ng VND và KHR ti n m t Thương nhân hai nư c có các giao d ch mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i t i khu v c biên gi i ư c th c hi n thanh toán b ng VND ti n m t ho c KHR ti n m t trong nh ng trư ng h p sau: 1. i v i thương nhân Vi t Nam xu t khNu hàng hóa và d ch v t Vi t Nam sang Campuchia:
 6. a) Nh n thanh toán b ng VND ho c KHR ti n m t trên lãnh th Campuchia: Ngư i i di n cho thương nhân Vi t Nam bán hàng cho thương nhân Campuchia có mang VND ho c KHR ti n m t khi nh p c nh vào Vi t Nam ph i làm th t c khai báo H i quan c a khNu s VND ho c KHR ti n m t mang theo, xu t trình cho H i quan c a khNu H p ng mua bán hàng hóa và t khai hàng hóa xu t khNu H i quan c a khNu i chi u ki m tra. b) Nh n thanh toán b ng VND ho c KHR b ng ti n m t trên lãnh th Vi t Nam: Thương nhân Campuchia ư c s d ng VND ho c KHR ti n m t t các ngu n sau ây thanh toán mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i v i thương nhân Vi t Nam: - VND ti n m t rút t tài kho n VND m t i Ngân hàng ư c phép Vi t Nam ho c VND có ư c t ngu n thu nh p h p pháp t i Vi t Nam; - VND mang t Campuchia vào có xác nh n c a H i quan c a khNu trên t khai H i quan khi nh p c nh; - KHR ti n m t mang t Campuchia vào có xác nh n c a H i quan c a khNu ho c t các ngu n thu nh p h p pháp t i Vi t Nam. 2. i v i thương nhân Vi t Nam nh p khNu hàng hóa và d ch v t Campuchia vào Vi t Nam: a) Thanh toán b ng VND ho c KHR ti n m t trên lãnh th Campuchia: Thương nhân Vi t Nam ư c s d ng ngu n thu VND, KHR ti n m t t vi c bán hàng hóa hay cung c p d ch v cho phía Campuchia trên lãnh th Campuchia ho c ư c mang ti n m t VND, KHR t Vi t Nam sang Campuchia th c hi n thanh toán cho thương nhân Campuchia. Khi mang VND ho c KHR ti n m t sang Campuchia, thương nhân Vi t Nam ph i làm th t c khai báo H i quan c a khNu s VND ho c KHR ti n m t mang theo, xu t trình cho H i quan c a khNu H p ng mua bán hàng hóa và t khai hàng hóa nh p khNu H i quan c a khNu i chi u ki m tra mà không ph i xu t trình gi y phép mang ngo i t ti n m t, ng Vi t Nam b ng ti n m t ra nư c ngoài do ngân hàng c p. S ti n VND ho c KHR ti n m t ph i phù h p v i s ti n thanh toán trong h p ng mua bán hàng hóa ã ký. b) Thanh toán b ng VND ho c KHR ti n m t trên lãnh th Vi t Nam: Thương nhân Campuchia ư c nh n thanh toán b ng VND ho c KHR ti n m t t bán hàng hóa và cung c p d ch v cho thương nhân Vi t Nam. Thương nhân Campuchia mang VND ho c KHR ti n m t t Vi t Nam sang Campuchia khi xu t c nh ph i làm th t c khai báo H i quan c a khNu s VND ho c KHR ti n m t mang theo, xu t trình cho H i quan c a khNu H p ng mua bán hàng hóa và t khai hàng hóa nh p khNu H i quan c a khNu i chi u ki m tra mà không ph i xu t trình gi y phép mang ngo i t ti n m t, VND ti n m t ra nư c ngoài do ngân hàng c p. S ti n VND ho c KHR ti n m t ph i phù h p v i s ti n thanh toán trong h p ng ã ký k t gi a thương nhân c a hai nư c. Thương nhân Vi t Nam và Campuchia thanh toán b ng VND ho c KHR ti n m t trong các giao d ch mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i t i Khu v c
 7. biên gi i gi a Vi t Nam và Campuchia ph i làm y th t c H i quan v khai báo xu t nh p khNu ti n m t và t ch u trách nhi m m b o an toàn trong v n chuy n và ch u m i r i ro trong quá trình thanh toán. i u 10. Thanh toán theo phương th c hàng i hàng Thương nhân Vi t Nam có các giao d ch mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i v i thương nhân Campuchia ư c tho thu n thanh toán dư i hình th c hàng i hàng theo các quy nh sau: 1. Hàng hóa mua bán, trao i ph i phù h p v i các quy nh hi n hành c a pháp lu t m i nư c v qu n lý hàng hóa xu t khNu, nh p khNu. 2. ng ti n s d ng tính toán ho c thanh toán chênh l nh trong giao d ch hàng i hàng là ngo i t t do chuy n i ho c VND ho c KHR. 3. Ph n chênh l nh trong giao d ch hàng i hàng ư c thanh toán theo các phương th c nêu trên. Ch ng t thanh toán ph n chênh l ch áp d ng như i v i thanh toán xu t khNu, nh p khNu, phù h p v i t ng hình th c thanh toán. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 11. T ch c th c hi n Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh biên gi i quán tri t n i dung Quy ch này, xin ý ki n ch o c a c p U và chính quy n a phương, t ch c và tri n khai th c hi n thông tin tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng; ph bi n hư ng d n các doanh nghi p trên a bàn; th c hi n ph i h p cùng các cơ quan h u quan như thương m i, tài chính, h i quan, công an, biên phòng t ch c tri n khai t t ho t ng thanh toán hàng hóa xu t nh p khNu và d ch v thương m i t i Khu v c biên gi i. Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph ) t ch c tri n khai vi c c p phép theo Quy ch này, tăng cư ng qu n lý và giám sát vi c th c hi n i v i các Ngân hàng ư c phép và t ch c, cá nhân trên a bàn có tham gia thanh toán biên gi i. T ng Giám c (Giám c) các Ngân hàng ư c phép ch o các Chi nhánh c a Ngân hàng mình t i các t nh biên gi i Vi t Nam-Campuchia ch ng liên h v i các Ngân hàng thương m i phía Campuchia tho thu n t quan h i lý thanh toán ph c v xu t nh p khNu hàng hóa b ng ngo i t t do chuy n i, VND, KHR theo Quy ch này, áp ng nhu c u thanh toán trong các giao d ch mua bán, trao i hàng hóa và d ch v thương m i gi a thương nhân hai nư c t i Khu v c biên gi i gi a Vi t Nam và Campuchia. i u 12. Ch thông tin báo cáo 1. Hàng quý, ch m nh t vào ngày 05 tháng u quý sau, các Ngân hàng ho c chi nhánh Ngân hàng th c hi n thanh toán v i Campuchia theo Quy ch này t ng h p
 8. tình hình thanh toán theo các quy nh trong Quy ch , báo cáo v Ngân hàng nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn (theo m u t i Ph l c 3). 2. Hàng quý, ch m nh t vào ngày 05 tháng u quý sau, các doanh nghi p th c hi n thanh toán v i Campuchia b ng ngo i t t do chuy n i ti n m t làm báo cáo tình hình thu và n p ngo i t ti n m t vào tài kho n và g i v Ngân hàng nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn (theo m u t i Ph l c 4). 3. Hàng quý, ch m nh t vào ngày 10 tháng u quý sau, Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph ) t ng h p tình hình thanh toán theo các quy nh trong Quy ch này, báo cáo v Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý ngo i h i) (Theo m u t i Ph l c 5). 4. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u phát sinh vư ng m c c n báo cáo ngay Th ng c Ngân hàng Nhà nư c có bi n pháp x lý k p th i. i u 13. X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. PH L C 1 TÊN DOANH NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :_____/CV c l p - T do - H nh phúc ......, ngày.......tháng.....năm......... ƠN XIN PHÉP THU NGO I T TI N M T T XU T KH U SANG CAMPUCHIA Kính g i: Ngân hàng nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph )............ (ho c V Qu n lý ngo i h i - Ngân hàng Nhà nư c) Tên doanh nghi p: ......................................................................................... Tr s chính t i: ............................................................................................. S i n tho i: .............................................S Fax: ........................ ....... Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : .... ........ .....................
 9. Cơ quan c p: ....................................... ngày c p.......... .................. Lĩnh v c kinh doanh: ............................... ................ .................. ........................................................................................................................... ....................................................................... ................... ......... Tài kho n ti n g i ngo i t s : ............ ...................... ................ T i Ngân hàng:................................. .................... ...................... H p ng thương m i ã ký v i .................................................. s .............. ngày......................... Phương th c thanh toán tho thu n trong h p ng: thanh toán b ng .. (tên lo i ngo i t t do chuy n i) ti n m t. Lý do không th c hi n thanh toán qua ngân hàng: ............. . .... . ................................................................................................. ... ........... ..................................................................................................................... ngh cơ quan xem xét, c p gi y phép cho doanh nghi p ư c thu s ngo i t ti n m t t vi c xu t khNu ....................... theo h p ng ã ký. Chúng tôi cam k t th c hi n úng các quy nh v qu n lý ngo i h i hi n hành c a Nhà nư c và t ch u toàn b nh ng r i ro liên quan trư c khi mang s ngo i t ti n m t nói trên n p vào Ngân hàng. TH TRƯ NG DOANH NGHI P (Ký tên và óng d u) PH L C 2 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VN NAM CHI NHÁNH T NH...... c l p - T do - H nh phúc S :/ ......, ngày.......tháng.....năm......... V/v: thu ngo i t ti n m t t vi c xu t khNu Kính g i: ................................... Sau khi nghiên c u công văn s ........ ngày..... c a..... (tên Công ty).... v vi c ngh ư c thu ô la M ti n m t t ........, Ngân hàng nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph )....... có ý ki n như sau:
 10. ng ý cho..... (tên Công ty).... ư c thu s ngo i t t do chuy n i ti n m t là.......... (b ng ch :..........) t vi c xu t khNu.......... sang Campuchia theo h p ng s ......... ngày................ S ngo i t ti n m t nói trên ph i có ngu n g c mang t nư c ngoài vào (có xác nh n c a H i quan c a khNu) và ph i ư c n p vào tài kho n ngo i t c a..... (tên Công ty)..... m t i Ngân hàng........... trong vòng 3 ngày làm vi c k t ngày ngo i t ư c kê khai trên t khai H i quan khi nh p c nh..... (tên Công ty)...... ph i t ch u trách nhi m m b o an toàn và ch u m i r i ro có th x y ra trong quá trình thanh toán trư c khi n p ti n m t vào Ngân hàng. Khi n p ngo i t ti n m t vào tài kho n,..... (tên Công ty)...... ph i xu t trình cho Ngân hàng...... (NH nơi n p ngo i t ti n m t)...... các gi y t sau: 1. B n chính t khai h i quan ( có xác nh n c a H i quan c a khNu v s ngo i t mang t nư c ngoài vào); 2. B n sao t khai hàng hóa xu t khNu (n p sau khi xu t hàng). Ngân hàng..... (Ngân hàng nơi n p ngo i t ti n m t).... có trách nhi m ki m tra và giám sát vi c n p s ngo i t ti n m t này vào tài kho n c a..... (tên Công ty).... theo các quy nh trong văn b n này. Hàng quý, ch m nh t vào ngày 5 tháng u quý sau,.... (tên Công ty)..... có trách nhi m báo cáo Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh..... tình hình n p vào tài kho n s ngo i t ti n m t thu ư c t vi c xu t khNu..... c a..... (tên Công ty)..... cho n khi th c hi n xong văn b n này. Văn b n này có hi u l c n h t ngày..... (th i h n c a văn b n này ph i phù h p v i gi y phép xu t khNu hàng hóa c a cơ quan có thNm quy n. Trư ng h p xu t khNu hàng hóa không c n gi y phép thì ph i phù h p v i h p ng xu t nh p khNu). Nơi nh n: GIÁM C NHNN CHI NHÁNH T NH............ - Như trên; - Ngân hàng nơi n p ngo i t ti n m t; - Lưu. PH L C 3 NGÂN HÀNG...... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :......... c l p - T do - H nh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N THANH TOÁN V I CAMPUCHIA
 11. Quý năm Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh (thành ph ) ơn v : USD S Hình th c thanh toán S ti n thanh toán (USD) th t Xu t kh u Nh p kh u 1 Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i thông qua ngân hàng hai nư c theo thông l qu c t 2 Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ho c VND thông qua tài kho n c a thương nhân Campuchia m t i các ngân hàng Vi t Nam 3 Thanh toán b ng VND và KHR qua ngân hàng t nh biên gi i T ng , ngày . tháng . năm . Giám c (ký tên, óng d u) PH L C 4 TÊN DOANH NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S :................ c l p - T do - H nh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH N P VÀO TÀI KHO N S NGO I T TI N M T THU Ư C T XU T KH U SANG CAMPUCHIA (Quý ......../Năm.........) Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph )
 12. ơn v : USD S th S và ngày ghi S ngo i t S ngo i t ư c S ngo i t n p t trên gi y phép ư c thu theo thu và n p vào tài vào tài kho n lũy gi y phép kho n k t u năm T ng (s gi y phép) .........., ngày......tháng.....năm..... GIÁM C (Ký tên, óng d u) PH L C 5 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VN NAM CHI NHÁNH T NH...... c l p - T do - H nh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN V I CAMPUCHIA (Quý ......../Năm.........) Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) 1. Tình hình thu và n p ngo i t t do chuy n i ti n m t vào tài kho n ơn v : USD S Tên Tình hình c p gi y phép Tình hình thu và doanh n p ngo i t ti n th nghi p m t vào TK (quy t ra USD) S GP c p trong S USD ư c n p S S USD S USD kỳ theo GP USD ti n m t ti n m t
 13. Do Do Do Do ư c thu và n p vào Ngân Ngân Ngân n p n p vào tài kho n Ngân hàng hàng hàng lũy tài kho n lũy k t hàng Trung k t trong kỳ u năm Trung nhà ương nhà u ương nư c c p nư c năm t nh t nh c p c p c p 1 ... T ng c ng 2. Các hình th c khác ơn v : USD S Hình th c thanh toán S ti n thanh toán th t Xu t kh u Nh p kh u 1 Thanh toán thông qua ngân hàng hai nư c b ng ngo i t t do chuy n i 2 Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ho c VND thông qua tài kho n c a thương nhân Campuchia m t i các ngân hàng Vi t Nam 3 Thanh toán b ng VND và KHR thông qua ngân hàng t nh biên gi i T ng c ng .........., ngày......tháng.....năm..... GIÁM C (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản