Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
83
lượt xem
5
download

Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 và quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của bộ trưởng Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 17/2008/Q -BXD Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S N I DUNG C A CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ÀO T O, B I DƯ NG NGHI P V NNH GIÁ XÂY D NG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 01/2008/Q -BXD NGÀY 01/02/2008 VÀ QUY CH C P CH NG CH K SƯ NNH GIÁ XÂY D NG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 06/2008/Q -BXD NGÀY 18/4/2008 C A B TRƯ NG B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Xét ngh c a V trư ng V Kinh t xây d ng, QUY T NNH i u 1. S a i, b sung m t s n i dung c a Chương trình khung ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BXD ngày 01/02/2008 c a B trư ng B Xây d ng như sau: 1. S a i, b sung i m a, kho n 3, Ph n I như sau: "Có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Quy t nh thành l p i v i các cơ s không có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Trong ó, có ch c năng, nhi m v ào t o, b i dư ng nghi p v thu c các lĩnh v c chuyên môn liên quan n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình." 2. S a i, b sung i m c, kho n 3, Ph n I như sau: "Có i ngũ gi ng viên có trình chuyên môn và kinh nghi m gi ng d y áp ng yêu c u n i dung Chương trình khung do B Xây d ng ban hành. Gi ng viên là các nhà giáo ho c các chuyên gia và các nhà qu n lý có kinh nghi m t 07 năm tr lên trong lĩnh v c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình.'' 3. S a i, b sung kho n 4, Ph n I như sau: "Trư c khi ti n hành ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng, các cơ s ào t o ph i g i v B Xây d ng 01 b h sơ ki m tra, xem xét, n u i u ki n thì B Xây d ng có văn b n cho phép ào t o và ưa lên Website c a B Xây d ng. H sơ bao g m các tài li u sau:
  2. a) Tài li u pháp lý: B n sao có công ch ng (ch ng th c) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Quy t nh thành l p i v i các cơ s không có Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh t i kho n 1, i u 1 Quy t nh này; b) Danh sách i ngũ gi ng viên l p theo m u t i Ph l c 2 kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -BXD và h p ng gi ng d y c a t ng gi ng viên ( i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c h p ng ph i có ch p thu n c a Lãnh o cơ quan); B n sao (có công ch ng ho c ch ng th c) văn b ng c a các gi ng viên; c) Chương trình, tài li u gi ng d y chi ti t phù h p v i Chương trình khung và nh ng n i dung cơ b n c a tài li u ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng do B Xây d ng ban hành; d) Phi u cung c p thông tin liên quan n cơ s ào t o, b i dư ng nghi p v như: Ngư i i di n theo pháp lu t, a ch liên h , s i n tho i, e-mail, website." 4. S a i, b sung i m a, kho n 5, Ph n I như sau: ''10 ngày trư c khi t ch c m i khoá ào t o ph i thông báo b ng văn b n các n i dung v : a i m, th i gian, s lư ng h c viên, gi ng viên (kèm theo h p ng) t i S Xây d ng, nơi t ch c ào t o và B Xây d ng". 5. S a i, b sung i m e, kho n 5, Ph n I như sau: '' nh kỳ 6 tháng m t l n báo cáo k t qu ào t o bao g m các n i dung: Khoá ào t o; S lư ng, danh sách h c viên tham gia các khoá ào t o, danh sách trích ngang (H tên, năm sinh, quê quán, ...); S lư ng h c viên ã ư c c p Gi y ch ng nh n hoàn thành khoá ào t o v B Xây d ng và S Xây d ng nơi t tr s chính và nơi t ch c ào t o". i u 2. S a i, b sung kho n 3, i u 2, Chương I c a Quy ch c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2008/Q -BXD ngày 18/4/2008 c a B trư ng B Xây d ng như sau: "Cá nhân là công ch c ang làm vi c trong các cơ quan hành chính Nhà nư c có liên quan n qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình, ư c cơ quan c i h c và áp ng i u ki n quy nh t i i u 7 c a Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2008/Q -BX , thì ư c c p ch ng ch k sư nh giá xây d ng theo Quy ch này; Vi c hành ngh tư v n c a công ch c ph i tuân th theo quy nh c a pháp lu t v công ch c." i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ s ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  3. Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản