Quyết định số 1705/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 1705/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1705/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1705/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1705/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tờ trình số 61004/TTr- DKVN ngày 12 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1635/TTr-BTĐKT ngày 29 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 12 cá nhân thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác "Đưa khí vào bờ và vận hành thương mại Nhà máy điện Cà Mau 1, Dự án PM3 Cà Mau giai đoạn 1", góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1705/QĐ-TTg, ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Phòng Dự án khí, Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 02. Ban Kiểm tra chất lượng và chánh hàn, Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa công trình biển thuộc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 03. Ông Phạm Văn Định, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 04. Ông Nguyễn Thành Hưởng, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 05. Ông Trần Ngọc Sơn, Trưởng ban Ban Quản lý Dự án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau thuộc xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 06. Ông Đào Văn Chuyên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 07. Ông Trương Văn Thiện, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 08. Ông Nguyễn Mạnh Tưởng, Trưởng phòng Dự án Khí thuộc Ban Quản lý Dự án Khí- Điện-Đạm Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 09. Ông Võ Trung Thành, Chánh Văn phòng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 10. Ông Vũ Trọng Hải, Kế toán trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 11. Ông Lưu Vĩnh Hưng, Trưởng phòng tiếp thị và dịch vụ thuộc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 12. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền phó Trưởng ban Ban Quản lý Dự án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau thuộc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; 13. Ông Nguyễn Thành Ngọ, Chuyên viên chính, Ban Quản lý Dự án đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau thuộc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
  3. 14. Ông Lường Văn Cung, Chánh Thiết kế đồ án đường ống và cáp điện ngầm, Viện Nghiên cứu khoa học và Thiết kế Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản