Quyết định số 171/1998/QĐ/BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 171/1998/QĐ/BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 171/1998/QĐ/BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 171/1998/QĐ/BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 171/1998/QĐ/BTC Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 1998 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 1718/1998/QĐ/BTC NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1998 V VI C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T THU NH P KH U C A M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Đi u 8, Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u đư c Qu c h i thông qua ngày 26/12/1991; Căn c các khung thu su t thu nh p kh u ban hành kèm theo Ngh quy t s 537a/NQ-HĐNN8 ngày 22/2/1992 c a H i đ ng Nhà nư c; đư c s a đ i, b sung t i Ngh quy t s 31/NQ/UBTVQH9 ngày 9/3/1993, Ngh quy t s 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Ngh quy t s 290 NQ/UBTVQH9 ngày 7/9/1995, Ngh quy t s 293 NQ/UBTVQH9 ngày 8/11/1995, Ngh quy t s 416 NQ/UBTVQH9 ngày 5/8/1997 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá 9; Căn c th m quy n quy đ nh t i Đi u 3 - Quy t đ nh s 280/TTg ngày 28/5/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u, Bi u thu nh p kh u kèm theo Ngh đ nh s 54/CP; Sau khi có ý ki n c a các B , Ngành có liên quan; QUY T Đ NH: Đi u 1: S a đ i, b sung tên và thu su t thu nh p kh u c a m t s m t hàng quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 280/TTg ngày 28/5/1994 c a Th tư ng Chính ph và các Danh m c s a đ i, b sung Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo các Quy t đ nh s 615A TC/TCT/QĐ ngày 10/6/1995; Quy t đ nh s 1188 TC/QĐ/TCT ngày 20/11/1995; Quy t đ nh s 443 TC/QĐ/TCT ngày 4/5/1996; Quy t đ nh s 496A TC/QĐ/TCT ngày 15/7/1997; Quy t đ nh s 848 TC/QĐ/TCT ngày 1/11/1997; Quy t đ nh s 383/1998 QĐ/BTC ngày 30/3/1998; Quy t đ nh s 700/1998 QĐ/BTC ngày 26/5/1998; Quy t đ nh s 843/1998 QĐ/BTC ngày 9/7/1998; Quy t đ nh s 1195/1998 QĐ/BTC ngày 12/9/1998; Quy t đ nh s 1282/1998 QĐ/BTC ngày 24/9/1998; Quy t đ nh s 1352/1998 QĐ/BTC ngày 9/10/1998 c a B trư ng B Tài chính thành tên và thu su t thu nh p kh u m i ghi t i Danh m c s a đ i, b sung tên và thu su t thu nh p kh u m t s m t hàng c a Bi u thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2: S p x p l i mã s cho các m t hàng: - "H t kim lo i s d ng trong công ngh phun kim lo i" vào mã s 7205.10.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - " ng thép ch t o có hàm lư ng cacbon t 0,48% tr lên (thép dùng cho ngành cơ khí)" vào mã s 7304.90.20 - "N p h p, lon có móc gi t đã in s n" b ng s t vào mã s 7326.00.90; b ng nhôm vào mã s 76.07.12. Đi u 3: Quy t này có hi u l c thi hành và đư c áp d ng cho t t c các T khai hàng hoá nh p kh u đăng ký v i cơ quan H i quan b t đ u t ngày 10/12/1998. Ph m Văn Tr ng (Đã ký) DANH M C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T M T S M T HÀNG C A BI U THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1718/1998/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Tên nhóm m t hàng, s n ph m Thu su t (%) 1 2 3 0406 Pho mát và s a đông dùng làm pho mát 0406.00.10 - S a đông dùng làm pho mát 15 0406.00.90 - Lo i khác 30 1502.00 M trâu, bò, c u ho c dê, thô hay đã l c, đã ho c chưa ép 10 ho c chi t trong dung môi 1503.00 Stearin m lá, d u m lá, Stearin margarin, d u margarin, và 10 d u tallow (tallow: m dùng làm n n ho c xà phòng) chưa chuy n sang d ng s a, chưa pha tr n ho c chưa ch bi n cách khác 1504.00 M , d u và các thành ph n m , d u c a cá ho c thú bi n, đã 10 ho c chưa tính ch , nhưng không thay đ i thành ph n hoá h c 1505.00 M lông, các ch t béo t m lông (k c m lông c u) 10 1506.00 Các lo i m d u đ ng v t khác và các thành ph n c a m , 10 d u, đã ho c chưa tinh ch nhưng không thay đ i thành ph n hoá h c. 1511.00 D u c và các thành ph n c a d u c đã ho c chưa tinh ch nhưng không thay đ i thành ph n hoá h c
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lo i đã qua tinh ch : 1511.00.11 -- D ng l ng (Palm olein, Palm oil) 40 1511.00.12 -- D ng đông đ c (RBD Palm stearine) 20 1511.00.90 - Lo i khác, chưa qua tinh ch 5 1520.00 Glyxerin, tinh chi t ho c không, nư c glyxerin và dung d ch 3 ki m glyxerin 1521.00 Sáp th c v t (tr glyxerin) sáp ong, sáp các lo i côn trùng và 3 cá nhà táng, đã ho c chưa tinh ch ho c pha màu 1522.00 Các ch t nh n, bã còn l i sau quá trình x lý các ch t béo 3 ho c sáp đ ng, th c v t 1701.00 Đư ng mía, đư ng c c i và đư ng sacaro d ng tinh th - Đư ng thô chưa pha thêm hương li u ho c ch t màu: 1701.11 -- Đư ng thô t đư ng mía 30 1701.12 -- Đư ng thô t đư ng c c i 30 - Các lo i khác: 1701.91 -- Có pha thêm hương li u ho c ch t màu 40 1701.99 -- Lo i khác 40 1901 M ch nha (Malt) tinh chi t, th c ăn ch bi n t tinh b t, t b t thô ho c t m ch nha tinh chi t, chưa pha thêm b t ca cao ho c có pha b t ca cao theo t l dư i 50% tr ng lư ng, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; Th c ăn ch bi n t các s n ph m thu c các nhóm t 0401 đ n 0404, không ch a b t ca cao hay có pha b t ca cao theo t l dư i 10% tr ng lư ng chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 1901.10 - Ch ph m dùng cho tr em, đã đóng gói đ bán l 1901.10.10 -- Ch t dinh dư ng đ c bi t có th dùng trong y t 5 1901.10.90 -- Lo i khác 40 1901.20 - B t tr n, b t nhão đ ch bi n thành các lo i bánh thu c 50 nhóm 1905 1901.90 - Lo i khác: 1901.90.10 -- Ch t dinh dư ng đ c bi t có th dùng trong y t 5 1901.90.90 -- Lo i khác 50 2712.00 D u l a đông, sáp paraphin, sáp d u l a vi tinh th , sáp than 3 cám (slack waxes), ozokerite, sáp than non, sáp than bùn, các lo i sáp khoáng khác và các s n ph m tương t ch bi n t quá trình t ng h p ho c các quy trình khác đã ho c chưa
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nhu m màu 2713.00 Than c c d u, bitum d u và các ch t ph th i khác t d u 3 l a ho c t các lo i d u ch t khoáng ch t bitum 2803.00 Carbon (b hóng Carbon và các d ng khác c a Carbon chưa 3 đư c chi ti t ho c ghi nơi khác) 2806.00 Axít clohydric, axit closunfuaric 3 3404.00 Các lo i sáp nhân t o và sáp đã ch bi n 3 3702.00 Phim ch p nh d ng cu n có ph l p nh y sáng, chưa phơi sáng, b ng v t li u nào đó tr gi y, bìa ho c v t li u d t, phim in ngay d ng cu n, có ph l p nh y sáng, chưa phơi sáng. - Dùng cho X quang 0 - Phim in ngay 20 - Phim ch p nh d ng cu n l n (phim bành) đã ho c chưa 5 đ cl - Lo i có răng dùng đ ch p nh (cu n nh ) 30 - Lo i dùng đ quay phim đi n nh 0 - Lo i khác 1 3703.00 Gi y nh, gi y bìa nh và v i d t dùng làm nh có ph l p nh y sáng, chưa phơi sáng 3703.00.10 - Gi y nh màu cu n l n có chi u r ng t 1000 mm tr lên 10 và chi u dài t 500 mét tr lên 3703.00.90 - Lo i khác 30 3805.00 Gôm, d u g ho c sunfat nh a thông và các lo i d u thông 5 khác ch bi n t chưng c t ho c x lý các lo i g tùng bách; ch t dipenten thô; sunfit nh a thông và các ch t paracymen thô khác; d u thông có ch a anfatecpin như thành ph n ch y u 3806.00 Axit nh a và axit colofan và các ch t d n su t c a chúng, 5 d u nh a và d u colofan, các lo i gôm ho t đ ng (rungum) 3808 Thu c tr sâu, thu c di t loài g m nh m, thu c di t n m, di t c ; thu c ch ng n y m m và thu c đi u ch nh s phát tri n c a cây, thu c kh trùng và các lo i tương t , đóng gói s n ho c đóng gói đ bán l như các ch ph m ho c các s n ph m (ví d : băng, b c và n n đã x lý lưu huỳnh, gi y b y ru i) - Thu c tr sâu:
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3808.11.10 -- Ch ph m trung gian là nguyên li u đ s n xu t thu c b o 0 v th c v t 3808.11.20 -- Thu c di t côn trùng d ng bình x t 3 3808.11.30 -- Thu c tr r y, sâu BPMC (BASSA) có hàm lư ng dư i 3 95% 3808.11.90 -- Lo i khác 3 3808.20 - Thu c di t n m: 3808.20.10 -- Validamycine (Validacin) 1 3808.20.90 -- Lo i khác 1 3808.30 - Thu c di t c , thu c ch ng n y m m và thu c đi u ch nh s phát tri n c a cây: 3808.30.10 -- Thu c di t c 1 3808.30.20 -- Thu c ch ng n y m m 0 3808.30.30 -- Thu c đi u ch nh s phát tri n c a cây 0 3808.40.00 - Thu c kh trùng 0 3808.90 - Lo i khác: 3808.90.10 -- Thu c b o qu n g 1 3808.90.20 --Thu c di t chu t 1 3808.90.90 -- Lo i khác 3 3918.00 T m tr i sàn b ng plastic, đã ho c chưa có l p keo dán m t 40 m t, d ng cu n ho c d ng t m vuông, các t m ph tư ng, tr n b ng plastic, như đã xác đ nh trong ghi chú 9 c a chương này. 3926 S n ph m khác b ng plastic và các s n ph m b ng các ch t li u khác c a các nhóm t 3901 đ n 3914 3926.10 - Đ dùng trong văn phòng ho c trư ng h c 45 3926.20 - Các v t ph m dùng kèm theo y ph c và các đ ph tr c a 45 qu n áo (k c găng tay) 3926.30 - V t trang trí l p vào đ đ c trong nhà, trong xe c và các 45 lo i tương t 3926.40 - Tư ng nh và các s n ph m trang trí khác 45 3926.90 - Lo i khác -- Dùng cho m c đích k thu t: 3926.90.11 --- B c th m 1
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3926.90.12 --- Đinh ph n quang 5 3926.90.13 --- Bi n báo giao thông 10 3926.90.14 --- Lá ch n ch ng b o lo n 5 3926.90.19 --- Lo i khác 5 3926.90.20 -- Màn lư i t m thu c di t mu i (olyset net) 20 3926.90.30 -- Tay c m bàn ch i đánh răng 30 3926.90.90 -- Lo i khác 50 4002.00 Cao su t ng h p và các ch t gi cao su ch t d u m , 3 d ng nguyên sinh hay d ng t m, lá, d i; các h p ch t c a m t s n ph m nào đó c a nhóm 4001 v i m t s n ph m nào đó c a nhóm này d ng nguyên sinh hay d ng t m, lá, d i 4016 Các v t ph m khác b ng cao su lưu hoá (tr cao su c ng) 4016.10 - B ng cao su x p (Cellulas rubber) 20 - Lo i khác: 4016.91 -- L p lót và th m tr i sàn 40 4016.92 -- Khăn lau 20 4016.93 -- Mi ng đ m, vòng đ m và các mi ng chèn khác 5 4016.94 -- Đ m ch n bu c trên thuy n hay b n c ng, có th bơm 5 căng hơi ho c không 4016.95 -- Các m t hàng có th bơm hơi khác 5 4016.99 -- Lo i khác: 4016.99.10 --- N p, nút cao su dùng đ đóng chai l thu c thú y và dư c 5 ph m 4016.99.90 --- Lo i khác 5 4806 Gi y gi da g c th c v t, các lo i gi y không th m m , gi y can, gi y bóng kính và gi y bóng trong, gi y bóng m khác, d ng cu n ho c t 4806.10 - Gi y gi da g c th c v t 3 4806.20 - Gi y không th m m 10 4806.30 - Gi y can 3 4806.40 - Gi y bóng kính và gi y bóng trong, gi y bóng m khác 1 4811 Gi y, bìa, bông t m xenlulô, gi y súc b ng s i xenlulô, đã tráng, th m t m, ph , nhu m màu b m t, trang trí ho c in b m t, d ng cu n ho c t , tr các lo i thu c các nhóm
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4803, 4809, 4810, 4818 4811.10 - Gi y và bìa đã quét h c ín, ch t bi-tum, ho c nh a đư ng 5 - Gi y và bìa dính ho c đã quét l p nh a: 4811.21 -- Lo i t dính 10 4811.29 -- Lo i khác 10 - Gi y và bìa đã tráng, th m t m ho c ph b ng plastic (tr ch t dính): 4811.31 -- Đã t y, tr ng lư ng trên 150 g/m2 10 4811.39 -- Lo i khác 10 4811.40 - Gi y và bìa, đã tráng, th m t m, ph b ng sáp, sáp parafin, 10 searin, d u ho c glycerol - Gi y, bìa, bông t m xenlulô và gi y súc b ng s i xenlulô khác 4811.91 -- Gi y có kh năng th u khí 5 4811.99 -- Lo i khác 10 6815 Các s n ph m b ng đá ho c b ng các ch t khoáng khác (k c các s n ph m b ng than bùn) chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác. 6815.10 - Các s n ph m không ph i s n ph m đi n ho c làm t grafit 20 ho c cacbon 6815.20 - S n ph m t than bùn 20 - Các lo i s n ph m khác: 6815.91 -- Có ch a magiê, dolo mit ho c cromit 20 6815.99 -- Lo i khác 5 6914.00 Các s n ph m khác b ng g m 50 7010 Bình l n, chai, bình thót c , l , ng, ng tiêm và các lo i đ ch a khác b ng thu tinh dùng trong v n chuy n ho c đóng hàng; bình b o qu n b ng thu tinh, nút chai, n p đ y và các lo i n p khác b ng thu tinh. 7010.10 ng tiêm 10 - Lo i khác, có dung tích: 7010.91 -- Chai đ đ ng d ch truy n, lo i trên 0,33 lít đ n dư i 1 lít 5 7010.92 -- Lo i trên 0,33 lít 30 7010.93 -- L có c u t o phù h p đ đ ng dư c ph m kháng sinh 10
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tiêm dung tích không quá 0,15 lít 7010.99 -- Lo i khác 20 7012.00 Ru t phích và ru t bình chân không khác 50 7019.00 S i thu tinh (k c len thu tinh) và các s n ph m c a nó (ví d : ch , v i d t) 7019.00.10 -- T m tr n b ng thu tinh 10 7019.00.90 -- Lo i khác 3 7101.00 Ng c trai thiên nhiên ho c nuôi c y đã ho c chưa gia công 3 ho c phân lo i nhưng chưa xâu thành chu i, chưa g n ho c n m dát. Ng c trai chưa phân lo i thiên nhiên ho c nuôi c y, đã đư c xâu thành chu i t m th i đ ti n v n chuy n. 7202.00 H p kim s t 7202.00.10 - Ferô crôm (FeCr) cacbon cao 5 7202.00.90 - Lo i khác 0 7205.00 H t và b t c a gang, gang kính, s t ho c thép. - H t: 7205.10 -- H t kim lo i s d ng trong công ngh phun kim lo i 0 7205.19 -- Lo i khác 0 - B t: 7205.21 -- C a thép h p kim 0 7205.29 -- Lo i khác 0 7304 Các lo i ng, ng d n và thanh lòng máng, không có n i b ng s t ho c thép, tr gang 7304.10 - ng d n thu c d ng s d ng cho ng d n d u và khí 0 7304.20 - Thành ng và ng khoan thu c d ng s d ng cho khoan 0 d u ho c khí - Các lo i khác, d ng lòng máng b ng s t ho c thép không h p kim: 7304.31 -- Đã kéo ngu i ho c cán ngu i (ép ngu i): 7304.31.10 --- Có đư ng kính t 140 mm tr xu ng 15 7304.31.90 --- Lo i khác 5 7304.39 -- Các lo i khác: 7304.39.10 --- Có đư ng kính t 140 mm tr xu ng 15
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7304.39.90 --- Lo i khác 5 - Các lo i khác, d ng lòng máng b ng thép không g : 7304.41 -- Đã kéo ngu i ho c cán ngu i (ép ngu i): 1 7304.49 -- Các lo i khác 1 - Các lo i khác có m t c t hình tròn b ng thép h p kim khác: 7304.51 -- Đư c kéo ngu i ho c cán ngu i 1 7304.59 -- Lo i khác 1 7304.90 - Lo i khác: 7304.90.10 -- Có đư ng kính t 140 mm tr xu ng (tr lo i thu c mã s 15 7304.90.20) 7304.90.20 - ng thép ch t o có hàm lư ng cacbon t 0,48% tr lên 10 (thép dùng cho ngành cơ khí) 7304.90.90 -- Lo i khác 5 7318 Đinh vít, bulông, đinh c, đinh vít toa xe, đinh móc, đinh tán, ch t (máy) ghim khoá, vòng, đ m (k c đ m lò xo) và các s n ph m tương t b ng s t ho c thép. - Đã ren: 7318.11 - Đinh vít toa xe 1 7318.12 -- Đinh g khác: 1 7318.12.10 --- Có đư ng kính t 2 mm đ n 16 mm: 30 7318.12.90 --- Lo i khác 20 7318.13 -- Đinh móc, đai đinh: 7318.13.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16 mm 30 7318.13.90 --- Lo i khác 20 7318.14 -- Đinh đư c ren: 7318.14.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16 mm 30 7318.14.90 --- Lo i khác 20 7318.15 -- Đinh và đinh b m khác có ho c không có đai ho c vòng đ m: 7318.15.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16 mm 30 7318.15.90 --- Lo i khác 20 7318.16 -- Đai đinh:
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7318.16.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16 mm 30 7318.16.90 --- Lo i khác 20 7318.19 -- Lo i khác: 7318.19.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16 mm 30 7318.19.90 --- Lo i khác 20 - Chưa đư c ren: 7318.21 -- Đ m lò xo và đ m khoá khác: 7318.21.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16 mm 30 7318.21.90 --- Lo i khác 20 7318.22 -- Đai khác 7318.22.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16 mm 30 7318.22.90 --- Lo i khác 20 7318.23 -- Đinh tán: 7318.23.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 32 mm 30 7318.23.90 --- Lo i khác 20 7318.24 -- Ch t (máy) và ghim khoá: 7318.24.10 --- Có đư ng kính t 16 mm tr xu ng 20 7318.24.90 --- Lo i khác 20 7318.29 -- Lo i khác: 7318.29.10 --- Có đư ng kính t 2mm đ n 16 mm 30 7318.29.90 --- Lo i khác 20 7326.00 Các s n ph m khác, b ng s t ho c thép 7326.00.10 - T m l p 30 7326.00.90 - Lo i khác -- N p h p (lon) có móc gi t đã in s n 10 -- Lo i khác 20 7607 Nhôm lá m ng (đã ho c chưa ép hình ho c b i trên gi y bìa, plastic ho c v t li u b i tương t ) có chi u dày không quá 0,2 mm không k v t li u b i. - Chưa đư c b i: 7607.11 -- N p nhôm dùng đ đóng chai l thu c thú y, dư c ph m 1
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7607.12 -- N p h p (lon) có g n móc gi t đã in s n 10 7607.19 -- Lo i khác 1 - Đã đư c b i: 7607.21 -- N p nhôm lo i có b i l p cao su dùng đ đóng kín h p 3 thu c thú ý và dư c ph m 7607.29 -- Lo i khác 5 8001.00 Thi c chưa gia công 3 8002.00 Thi c ph li u, m nh v n 3 8003.00 Thi c d ng th i, thanh, hình và dây 3 8004.00 Thi c d ng t m, lá d i, có chi u dày trên 0,2 mm 3 8005.00 Lá thi c m ng (đã ho c chưa ép hình ho c b i trên gi y bìa, 3 plastic, ho c v t li u b i tương t ), có chi u dày không quá 0,2 mm (không k v t li u b i); b t và v y thi c. 8211.00 Các lo i dao có lư i c t, có răng ho c không có răng (k c 3 dao t a) tr lo i dao thu c nhóm 8208 và lư i c a nó 8507 c quy đi n, k c b tách đi n c a nó, d ng ch nh t (k c hình vuông) ho c hình khác. 8507.10 - B ng a xít chì lo i dùng đ kh i đ ng đ ng cơ piston: 8507.10.10 -- Lo i dùng cho đ ng cơ xe g n máy, xe ôtô, tàu thu , tàu 30 ho , tr m đi n. 8507.10.90 -- Lo i khác 20 8507.20 - c quy b ng a xít chì khác 30 8507.30 - B ng Niken - Cadmium 20 8507.40 - B ng Niken - s t 20 8507.80 - c quy khác 0 8507.90 - Ph tùng h p hàn c a c quy. 5 8535 Thi t b đi n đ chuy n m ch hay b o v m ch đi n dùng đ ti p n i hay dùng trong m ch đi n (ví d : b ph n chuy n m ch, c u chì, b ph n thu lôi, b kh ng ch đi n áp, b ph n tri t xung đi n, phích n i, h p ti p n i) dùng cho đi n áp trên 1000 vôn. 8535.10 - C u chì 1 - B ph n ng t m ch t đ ng: 8535.21 -- Có đi n th dư i 72,5 KV 5
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8535.29 -- Lo i khác 5 8535.30 - B ph n ng t cách ly và b ph n ng t đi n khác 1 8535.40 - B ph n thu lôi (ch ng sét), b ph n kh ng ch đi n áp và 1 tri t xung đi n. 8535.50 -H pn i 1 8535.90 - Lo i khác 5 8548.00 Các b ph n máy móc hay d ng c đi n chưa đư c ghi ho c 3 chi ti t nơi khác c a chương này 8701 Máy kéo (tr máy kéo thu c nhóm 8709) 8701.10 - Máy kéo: -- Lo i có công su t đ n 15 CV 30 8701.10.11 --- D ng SKD 15 8701.10.12 --- D ng CKD 10 8701.10.13 --- D ng IKD 5 8701.10.90 -- Lo i khác 0 8701.20 - Đ u kéo: 8701.20.10 -- Có công su t đ n 15 CV 30 8701.20.20 -- Có công su t trên 15 CV 5 8701.90 - Lo i khác 0 8901 Tàu tu n dương, tàu du l ch, tàu phà l n, tàu ch hàng, xà lan và các tàu thuy n tương t đ v n chuy n ngư i ho c hàng hoá 8901.10 - T u tu n dương, tàu du l ch và các tàu thuy n tương t 5 đư c thi t k ch y u cho v n chuy n ngư i, tàu phà các lo i 8901.20 - Tàu ch d u 5 8901.30 - Tàu thuy n đông l nh khác v i các lo i đư c nêu m c 5 890120 8901.90 - Các lo i tàu thuy n khác dùng đ v n chuy n hàng hoá và các lo i tàu thuy n khác dùng đ v n chuy n c ngư i và hàng hoá 8901.90.10 -- T u ch khí ga và tàu v n t i bi n, lo i có t ng tr ng t i 0 trên 5000 DWT 8901.90.90 -- Lo i khác 5
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9405 Đèn các lo i và giá đèn, k c đèn pha và đèn sân kh u và ph tùng c a các lo i đèn này, chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác trong chương này; bi n h p đư c chi u sáng, bi n đ tên đư c chi u sáng và các lo i tương t , có ngu n sáng c đ nh thư ng xuyên và ph tùng c a chúng chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác 9405.10 - Đèn chi u nhi u ng n và giá đèn đi n tr n khác ho c giá đèn tư ng, tr các lo i đèn thu c lo i s d ng cho không gian công c ng ho c đư ng ph l n: 9405.10.10 -- Đèn m , đèn sân kh u 5 9405.10.20 -- B đèn huỳnh quang 40 9405.10.90 -- Lo i khác 40 9405.20 - Đèn bàn, đèn giư ng, đèn sàn đi n: 9405.20.10 -- Đèn m 5 9405.20.90 -- Lo i khác 40 9405.30 - B đèn dùng cho cây nô en 40 9405.40 - Đèn đi n và b đèn đi n khác: 9405.40.10 -- Đèn sân kh u 5 9405.40.20 -- Đèn đư ng 20 9405.40.30 -- Đèn dùng cho sân bay, toa đư ng s t, đ u máy xe l a, tàu 5 thu , máy bay 9405.40.90 -- Lo i khác 10 9405.50 - Đèn không dùng đi n và giá đèn; 9405.50.10 Đèn th m và tương t 5 9405.50.20 -- Đèn bão 30 9405.50.30 -- Đèn d u khác 30 9405.50.90 -- Lo i khác 30 9405.60 - Bi n h p đư c chi u sáng, bi n đ tên đư c chi u sáng ho c các lo i tương t : 9405.60.10 -- Bi n báo giao thông, ký hi u giao thông 5 9405.60.90 -- Lo i khác 30 - Ph tùng: 9405.91 -- B ng th y tinh: 9405.91.10 --- Dùng cho đèn m ho c đèn sâu kh u 5
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9405.91.20 --- Dùng cho đèn th m và tương t 5 9405.91.90 --- Dùng cho lo i khác 20 9405.92 -- B ng ch t d o 20 9405.99 -- Lo i khác 20
Đồng bộ tài khoản