Quyết định số 1713/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 1713/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1713/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2008 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1713/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1713/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà n ướ c thu ộ c Ủ y ban nhân dân t ỉ nh Cao B ằ ng giai đ o ạ n 2008 - 2010 nh ư s au: 1. Giữ nguyên loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động: - Công ty Xổ số kiến thiết. - Công ty Thuỷ nông Cao Bằng. 2. Chuyển thành công ty cổ phần: - Công ty Cấp nước Cao Bằng. - Công ty Môi trường đô thị Cao Bằng. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt.
  2. 2. Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các công ty cổ phần hóa. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động -Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện Quyết định này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - UBND tỉnh Cao Bằng; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN; Nguyễn Sinh Hùng - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, ĐP; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). M
Đồng bộ tài khoản