Quyết định số 173/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 173/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 173/2002/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 173/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 173/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI TỔ CHỨC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 33/1999/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 141/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thay đổi tổ chức của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam như sau: - Trưởng ban : Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, - Phó Trưởng ban : Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, - Ban Chỉ đạo được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, - Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại quyết định này đều bãi bỏ. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
  2. Nơi nhận : KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Ban Bí thư Trung ương Đảng, PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng TW và các Ban của Đảng, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Toà án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phạm Gia Khiêm - Cơ quan TW của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, - Lưu : KG (3), VT.
Đồng bộ tài khoản