Quyết định số 1735/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 1735/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1735/QĐ-TTg về việc điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1735/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1735/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH I U CHUY N NHI M V , QUY N H N NNH GIÁ T, H SƠ, TÀI LI U, T CH C VÀ CÁN B , CÔNG CH C LÀM CÔNG TÁC NNH GIÁ T T NGÀNH TÀI CHÍNH SANG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, B trư ng B Tài chính và B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. i u chuy n t ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trư ng: 1. Nhi m v , quy n h n nh giá t. 2. Các h sơ, tài li u t ngày 01 tháng 01 năm 2006 n h t ngày 30 tháng 11 năm 2008 b ng văn b n và d li u d ng s , bao g m: các h sơ, tài li u v nh giá t và các h sơ, tài li u khác liên quan n nh giá t; báo cáo th ng kê v giá t; các chương trình, tài, án, d án v nh giá t. 3. T ch c làm công tác nh giá t (n u có), cán b , công ch c làm công tác nh giá t thu c B Tài chính, S Tài chính và Phòng Tài chính. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B Tài chính và B N i v t ch c th c hi n và theo dõi, ôn c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n i u 1 Quy t nh này. 2. B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương hoàn thành vi c th c hi n i u 1 Quy t nh này trư c ngày 15 tháng 12 năm 2008. 3. Trong quá trình i u chuy n, ph i m b o ho t ng bình thư ng c a công tác nh giá t các c p. 4. B N i v i u ch nh, b sung biên ch hành chính làm công tác nh giá t cho ngành tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. B trư ng B Tài chính, B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Th tư ng Chính ph ( ng g i B Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph ) trư c ngày 31 tháng 12 năm 2008 v vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Hi u l c và trách nhi m thi hành
  2. 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ban hành 2. B trư ng B Tài chính, B trư ng B N i v , B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - T ng c c Qu n lý t ai (B TN & MT); - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (07b).
Đồng bộ tài khoản