Quyết định Số: 1736/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 1736/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 1736/qđ-lđtbxh', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1736/QĐ-LĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- ---------------- Số: 1736/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TÂM THẦN VIỆT TRÌ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tổ chức quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng đối với người mắc bệnh tâm thần mãn tính theo quy định của nhà nước. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì có trụ sở tại xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Điều 2. Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì có nhiệm vụ:
  2. 1. Tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng và hướng nghiệp cho các bệnh nhân bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; người đã phục vụ trong lực lượng vũ trang; người là thân nhân chủ yếu của người có công với cách mạng; người nhiễm chất độc da cam/dioxin được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần kết luận bệnh mãn tính, thuộc diện trợ cấp hàng tháng nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không tự lo được cuộc sống, không có điều kiện sống tại gia đình hoặc nhà xã hội tại cộng đồng (dưới đây gọi chung là đối tượng). 2. Kết hợp điều trị, phục hồi chức năng với tổ chức lao động sản xuất phù hợp với từng đối tượng; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng; 3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan trong nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho đối tượng; 4. Vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trợ giúp kinh phí chăm sóc đối tượng; tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí và hiện vật huy động (nếu có) theo quy định của pháp luật để nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho đối tượng; 5. Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của Trung tâm theo quy định của pháp luật; 6. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; 7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm: 1. Lãnh đạo Trung tâm: có Giám đốc và các Phó Giám đốc. 2. Các phòng, khoa chức năng: - Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị; - Phòng Kế toán – Tài vụ; - Phòng Y vụ - Nghiên cứu khoa học;
  3. - Khoa Điều trị bệnh nhân nặng (Khoa A); - Khoa Phục hồi chức năng bệnh nhân nam (Khoa B); - Khoa Phục hồi chức năng bệnh nhân nữ (Khoa C). Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa thuộc Trung tâm; phân công, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điều 4. Giám đốc Trung tâm có thẩm quyền: 1. Tiếp nhận các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào Trung tâm trên cơ sở kế hoạch về số lượng đối tượng tiếp nhận và dự toán ngân sách được giao hàng năm. 2. Tiếp nhận những người không thuộc đối tượng khoản 1 Điều này nhưng không có điều kiện sống ở gia đình và có nhu cầu vào sống ở cơ sở bảo trợ xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc các người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí. 3. Đưa về cộng đồng, xã hội đối với đối tượng đã điều trị, phục hồi chức năng ổn định. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quy định trước đây trái với Quyết định này. Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 6; - Lưu VT, TCCB. Nguyễn Trọng Đàm
Đồng bộ tài khoản