Quyết định số 1738/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 1738/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1738/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1738/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1738/Q -BNV Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A T P CHÍ T CH C NHÀ NƯ C B TRƯ NG B N IV Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c vào Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a T ng Biên t p T p chí T ch c nhà nư c, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng 1. T p chí T ch c nhà nư c là cơ quan báo chí c a B N i v , có ch c năng thông tin, tuyên truy n các ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c t ch c nhà nư c theo quy nh c a Lu t Báo chí và B trư ng B N i v ; là di n àn khoa h c, trao i kinh nghi m th c ti n, lý lu n, nghi p v v t ch c, ho t ng c a n n hành chính nhà nư c. 2. T p chí T ch c nhà nư c là ơn v s nghi p có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, ư c m tài kho n t i các ngân hàng và kho b c nhà nư c. 3. Tr s c a T p chí T ch c nhà nư c óng t i Hà N i; có i di n t i các a phương theo quy nh c a Lu t Báo chí và B N i v ; i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch, quy ho ch phát tri n c a T p chí và t ch c th c hi n sau khi ư c B trư ng phê duy t. 2. T ch c biên t p, xu t b n và phát hành t p chí theo gi y phép c a B Thông tin và Truy n thông, theo quy nh c a B N i v và Lu t Báo chí. 3. T ch c biên t p, xu t b n và phát hành các chuyên , c san ph c v yêu c u công tác theo ch c năng, nhi m v c a B N i v ; ph i h p v i các cơ quan, ơn v thu c B t ch c biên t p, xu t b n, phát hành các n phNm tài li u, thông tin, sách nghi p v ph c v công tác t ch c nhà nư c theo quy nh c a Lu t Báo chí và B N i v . 4. Tham gia, ph i h p t ch c các h i ngh , h i th o ho c các s ki n l n c a ngành và c a B N i v . 5. Th c hi n và tham gia nghiên c u các chuyên , các tài khoa h c, án ph c v công tác c a T p chí và nhi m v công tác c a B N i v . 6. Xây d ng và s d ng i ngũ c ng tác viên, thông tin viên trong ph m vi c nư c th c hi n nhi m v c a T p chí theo các quy nh c a Nhà nư c và c a B N i v .
  2. 7. Th c hi n nhi m v h p tác qu c t theo phân công, phân c p c a B N i v . 8. T p chí T ch c nhà nư c ư c quy n: a) Tham d các h i ngh c a B N i v , c a các cơ quan, ơn v thu c B ; ư c lãnh o các cơ quan, ơn v thu c B cung c p thông tin, tài li u v các lĩnh v c do các cơ quan, ơn v ph trách th c hi n ch c năng, nhi m v c a T p chí; b) T ch c các cu c h p, h i th o, t a àm v chuyên môn, nghi p v ph c v công tác tuyên truy n, xu t b n c a T p chí; c) D các h i ngh c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương v lĩnh v c công tác t ch c nhà nư c thu th p thông tin ph c v công tác tuyên truy n c a T p chí; d) ư c ngh các V (Ban) T ch c cán b các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , S N i v các t nh, thành ph tr c thu c trung ương cung c p thông tin, tình hình công tác th c hi n nhi m v công tác c a T p chí. 9. Quan h ph i h p v i các cơ quan, ơn v thu c B N i v theo ch c năng, nhi m v ư c giao trong quá trình t ch c tri n khai các ho t ng c a B , ph c v công tác tuyên truy n c a T p chí. 10. Ký k t các h p ng thông tin, tuyên truy n, xây d ng chuyên v i các b , ngành và a phương theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 11. Th c hi n qu n lý, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c, qu n lý tài chính, tài s n c a T p chí theo quy nh c a Nhà nư c và B N i v . i u 3. Cơ c u t ch c và cơ ch ho t ng 1. T p chí T ch c nhà nư c ho t ng theo ch th trư ng do T ng Biên t p ph trách. T ng Biên t p T p chí do B trư ng B N i v b nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng B N i v và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a T p chí. Giúp vi c T ng Biên t p có các Phó T ng biên t p do T ng Biên t p và V trư ng V T ch c cán b ngh B trư ng B N i v b nhi m. Cán b , công ch c, viên ch c c a t p chí T ch c nhà nư c ư c x p và b nhi m vào ng ch, b c chuyên môn theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Cơ c u t ch c c a T p chí t ch c nhà nư c bao g m: a) Phòng Biên t p; b) Phòng Thư ký tòa so n; c) Phòng Tr s - T ng h p; d) Phòng Phát hành – Qu ng cáo; ) i di n t i thành ph H Chí Minh. 3. Biên ch c a T p chí T ch c nhà nư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Báo chí và do B trư ng B N i v quy t nh. T p chí T ch c nhà nư c ư c s d ng lao ng h p ng c a ơn v s nghi p theo quy nh c a Nhà nư c và B N i v .
  3. 4. H i ng biên t p là t ch c tư v n giúp T ng Biên t p v nh hư ng n i dung khoa h c, nâng cao ch t lư ng T p chí g m m t s cán b khoa h c, cán b qu n lý kiêm ch c trong và ngoài cơ quan B N i v . H i ng biên t p do T ng Biên t p thành l p. 5. T p chí T ch c nhà nư c ư c B N i v c p kinh phí ho t ng theo quy nh c a Lu t Ngân sách, Lu t Báo chí và các ngu n khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và B N i v . 6. T p chí T ch c nhà nư c ư c áp d ng cơ ch ơn v s nghi p có thu theo quy nh c a Chính ph . 7. T ng Biên t p có trách nhi m xây d ng Quy ch làm vi c c a T p chí và t ch c th c hi n sau khi ư c B trư ng phê duy t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 40/2003/Q -BNV ngày 17/7/2003 c a B trư ng B N i v v ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a T p chí T ch c nhà nư c. i u 5. Chánh Văn phòng B , T ng Biên t p T p chí T ch c nhà nư c, V trư ng V T ch c cán b và Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B và cán b , công ch c, viên ch c c a T p chí T ch c nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B Thông tin và Truy n thông ( báo cáo); - Ban Tuyên giáo Trung ương ( báo cáo); - B trư ng, các /c Th trư ng; Tr n Văn Tu n - Lưu VT, TCTCNN (05b), TCCB (02b).
Đồng bộ tài khoản