Quyết định số 1738/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1738/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế từ năm 2005 - 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành để bổ sung nội dung thanh tra theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế từ năm 2005 - 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1738/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 1738/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG THANH TRA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1662/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2008 VỀ VIỆC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NGÀNH THUẾ TỪ NĂM 2005 - 2007 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Thanh tra năm 2004; Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Căn cứ Văn bản số 148/TTCP ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra ngành Thuế (kèm theo kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành Thuế); Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung nội dung thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật của ngành Thuế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Thanh tra việc quản lí, sử dụng kinh phí, tài sản được Nhà nước giao tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2005 - 2007 (việc có liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời kì này). Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh thanh tra tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên - Môi trường; Cục trưởng Cục Thống kê; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp có tên tại mục đối tượng thanh tra của Quyết định số 1662/QĐ- UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Trần Minh Sanh
Đồng bộ tài khoản