Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
74
lượt xem
8
download

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 174/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH TIÊU CHU N, TH T C B NHI M, MI N NHI M CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o và B trư ng B N i v , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh tiêu chuNn, th t c b nhi m, mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Thi n Nhân - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
 2. QUY NNH TIÊU CHU N, TH T C B NHI M, MI N NHI M CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 174/2008/Q -TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy nh tiêu chuNn, th t c b nhi m, mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư. 2. Quy nh này ư c áp d ng i v i nhà giáo ang làm nhi m v giáo d c, gi ng d y trình i h c, trình th c sĩ, trình ti n sĩ (g i chung là t trình ih c tr lên) các cơ s giáo d c i h c Vi t Nam. 3. Các giáo sư, phó giáo sư ã ư c Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam phong, công nh n ho c b nhi m trư c ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành ư c ti p t c gi ch c danh giáo sư, phó giáo sư. i u 2. Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “S d ng thành th o ngo i ng ” trong chuyên môn ư c xác nh b i các n i dung sau (cho cùng m t ngo i ng ): a. c hi u ư c các tài li u chuyên môn vi t b ng ngo i ng ; b. Vi t ư c các bài báo chuyên môn b ng ngo i ng ; c. Trao i (nghe, nói) v chuyên môn b ng ngo i ng . 2. “Giao ti p ư c b ng ti ng Anh” t c là di n t ư c nh ng i u mu n trình bày cho ngư i khác hi u b ng ti ng Anh và hi u ư c ngư i khác nói b ng ti ng Anh. 3. Thâm niên ào t o là th i gian làm nhi m v giáo d c, gi ng d y t trình i h c tr lên tính theo năm, tháng. M i năm g m 12 tháng. i u 3. Th t c b nhi m, mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. Th t c b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư bao g m vi c công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư và vi c b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư.
 3. 2. Th t c mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư g m vi c h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư và vi c mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư. i u 4. Công nh n t tiêu chu n ch c danh giáo sư, phó giáo sư và b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. Vi c công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư ư c th c hi n h ng năm căn c vào tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư 2. Vi c b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư căn c vào nhu c u công vi c, cơ c u i ngũ gi ng viên c a cơ s giáo d c i h c, vi c giao nhi m v và quy n cho giáo sư, phó giáo sư ư c quy nh t i i u 5, i u 6 c a Quy nh này. i u 5. Nhi m v c a giáo sư và phó giáo sư 1. Th c hi n nhi m v c a nhà giáo theo quy nh c a Lu t Giáo d c và các văn b n hư ng d n th c hi n. 2. Giáo d c, gi ng d y t trình i h c tr lên: gi ng d y; biên so n chương trình, tài li u ph c v ào t o; hư ng d n án, khóa lu n t t nghi p i h c, lu n văn th c sĩ, chuyên và lu n án ti n sĩ và nh ng nhi m v chuyên môn khác do Th trư ng cơ s giáo d c i h c giao. 3. Nghiên c u khoa h c và t ch c nghiên c u khoa h c. 4. B i dư ng chuyên môn và nghi p v cho ng nghi p trong t , nhóm chuyên môn và nh hư ng nghiên c u khoa h c, công ngh cho t , nhóm chuyên môn. 5. H p tác v i ng nghi p trong và ngoài cơ s giáo d c i h c v công tác chuyên môn, tham gia các ho t ng tư v n khoa h c, công ngh , chuy n giao công ngh ph c v kinh t , xã h i, qu c phòng, an ninh và các công tác khác. 6. Qu n lý và t ch c các sinh ho t h c thu t c a b môn, n u ư c c làm trư ng b môn. i u 6. Quy n c a giáo sư và phó giáo sư 1. ư c hư ng các quy n c a nhà giáo theo quy nh c a Lu t Giáo d c. 2. ư c ưu tiên trong vi c giao tài, án khoa h c và các i u ki n hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 7. H i ng Ch c danh giáo sư 1. H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c a. H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p theo ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, có trách nhi m xét công nh n ho c h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư;
 4. b. Thành viên c a H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c g m: Ch t ch h i ng, m t Phó Ch t ch h i ng, T ng thư ký và các y viên. Các thành viên H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c ph i có ch c danh giáo sư. T ng thư ký h i ng làm vi c theo ch chuyên trách. Các thành viên khác c a H i ng làm vi c theo ch kiêm nhi m; c. H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c có con d u hình qu c huy và tài kho n riêng. Kinh phí ho t ng c a H i ng ư c c p t ngân sách Nhà nư c thông qua B Giáo d c và ào t o. Tr s làm vi c c a H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c t t i tr s c a B Giáo d c và ào t o. 2. H i ng ch c danh giáo sư ngành, liên ngành và H i ng ch c danh giáo sư cơ s là các h i ng chuyên môn, do Ch t ch h i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c quy t nh thành l p giúp H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c th c hi n nhi m v ư c giao. 3. B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c, các H i ng ch c danh giáo sư ngành, liên ngành và H i ng ch c danh giáo sư cơ s . Chương 2. TIÊU CHU N CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ i u 8. Tiêu chu n chung c a ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. Có tiêu chuNn c a nhà giáo theo quy nh c a Lu t Giáo d c và các văn b n hư ng d n th c hi n. 2. Trung th c, khách quan và h p tác v i ng nghi p trong ho t ng giáo d c, nghiên c u khoa h c, công ngh . 3. Có b ng ti n sĩ t 36 tháng tr lên k t ngày có quy t nh c p b ng tính n th i i m h t h n n p h sơ và có chuyên ngành ư c ào t o phù h p v i ngành chuyên môn c a ch c danh giáo sư, phó giáo sư ăng ký xét t tiêu chuNn. N u ã có b ng ti n sĩ nhưng chưa 36 tháng tính n th i i m h t h n n p h sơ thì ph i có s công trình khoa h c quy i g p hai l n tiêu chuNn quy nh t i kho n 4 i u 8 c a Quy nh này, bao g m c các bài báo khoa h c và các công trình th c hi n trong ba năm cu i. 4. Có s công trình khoa h c quy i theo quy nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, trong ó có ít nh t 50% s công trình khoa h c quy i t các bài báo khoa h c và 25% s công trình khoa h c quy i ư c th c hi n trong ba năm cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ. 5. Có báo cáo k t qu nghiên c u khoa h c, công ngh dư i d ng m t công trình khoa h c t ng quan ư c vi t như m t bài báo khoa h c trình bày ý tư ng khoa h c, hư ng nghiên c u chính, phương pháp nghiên c u, k t qu nghiên c u c a tác gi t sau khi b o v lu n án ti n sĩ i v i ngư i ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh
 5. phó giáo sư ho c t sau khi ư c công nh n t tiêu chuNn ch c danh phó giáo sư i v i ngư i ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư. 6. S d ng thành th o m t ngo i ng ph c v cho công tác chuyên môn và giao ti p ư c b ng ti ng Anh. Quy nh t i kho n 6 i u 8 c a Quy nh này ư c áp d ng th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2011. Trư c th i i m này thì áp d ng quy nh v tiêu chuNn ngo i ng t i Ngh nh s 20/2001/N -CP ngày 17 tháng 5 năm 2001. 7. t t hai ph n ba s phi u tín nhi m tr lên c a t ng s thành viên H i ng ch c danh giáo sư cơ s , t t ba ph n tư s phi u tín nhi m tr lên c a t ng s thành viên H i ng ch c danh giáo sư ngành, liên ngành và t t hai ph n ba s phi u tín nhi m tr lên c a t ng s thành viên H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c. i u 9. Tiêu chu n ch c danh phó giáo sư 1. t tiêu chuNn chung quy nh t i i u 8 c a Quy nh này. 2. ã có ít nh t sáu năm thâm niên làm nhi m v giáo d c, gi ng d y t trình i h c tr lên, trong ó ba năm thâm niên cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ ang làm nhi m v giáo d c, gi ng d y trình i h c ho c trình cao hơn. Nhà giáo có trên 10 năm công tác liên t c cơ s giáo d c i h c tính n th i i m h t h n n p h sơ, n u trong ba năm cu i có th i gian i th c t p nâng cao trình ho c tu nghi p không quá 12 tháng thì th i gian i th c t p này không tính là th i gian gián o n c a ba năm cu i. Nhà giáo chưa sáu năm thâm niên làm nhi m v giáo d c, gi ng d y t trình i h c tr lên thì ph i có s công trình khoa h c quy i ít nh t g p hai l n tiêu chuNn quy nh t i kho n 4 i u 8 c a Quy nh này và ba năm thâm niên cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ ang ào t o trình i h c ho c trình cao hơn. Nhà giáo có b ng ti n sĩ khoa h c theo quy nh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o thì c n có ít nh t m t năm thâm niên cu i tính n th i i m h t h n n p h sơ ang tr c ti p ào t o trình i h c ho c trình cao hơn. 3. Hư ng d n chính ít nh t hai h c viên cao h c b o v thành công lu n văn th c sĩ ho c hư ng d n (chính ho c ph ) m t nghiên c u sinh ã b o v thành công lu n án ti n sĩ. Quy nh t i kho n 3 i u 9 c a Quy nh này ư c áp d ng th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2011. Trư c th i i m này ch yêu c u hư ng d n chính ít nh t m t h c viên cao h c ã b o v thành công lu n văn th c sĩ ho c hư ng d n (chính ho c ph ) m t nghiên c u sinh ã b o v thành công lu n án ti n sĩ. 4. Ch trì ít nh t hai tài nghiên c u khoa h c c p cơ s ho c m t tài nghiên c u khoa h c c p b ho c tài c p cao hơn ã nghi m thu v i k t qu t t yêu c u tr lên.
 6. i u 10. Tiêu chu n ch c danh giáo sư 1. t tiêu chuNn chung quy nh t i i u 8 c a Quy nh này. 2. ã ư c b nhi m ch c danh phó giáo sư có th i gian t 3 năm tr lên tính n th i i m h t h n n p h sơ. 3. Hư ng d n chính ít nh t hai nghiên c u sinh ã b o v thành công lu n án ti n sĩ. Quy nh t i kho n 3 i u 10 c a Quy nh này ư c áp d ng th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2011. Trư c th i i m này ch yêu c u hư ng d n chính ít nh t 1 nghiên c u sinh ã b o v thành công lu n án ti n sĩ và ang hư ng d n (chính ho c ph ) m t nghiên c u sinh khác. 4. Biên so n sách s d ng trong ào t o t trình i h c tr lên phù h p v i chuyên ngành xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư. Sách ph i ư c xu t b n, n p lưu chi u trư c th i i m h t h n n p h sơ. 5. Ch trì ít nh t m t tài nghiên c u khoa h c c p b ho c tài c p cao hơn ã nghi m thu v i k t qu t t yêu c u tr lên. Chương 3. TH T C B NHI M CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ M C 1. CÔNG NH N T TIÊU CHU N CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ i u 11. i tư ng ư c xét công nh n t tiêu chu n ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. Gi ng viên c a các cơ s giáo d c i h c ang làm nhi m v giáo d c, gi ng d y t trình i h c tr lên. 2. Nh ng ngư i ang tham gia làm nhi m v giáo d c, gi ng d y t trình ih c tr lên theo hình th c h p ng th nh gi ng t i cơ s giáo d c i h c. i u 12. ăng ký và n p h sơ xét công nh n t tiêu chu n ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. Nhà giáo có nguy n v ng ư c xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư ăng ký và n p h sơ t i cơ s giáo d c i h c mà nhà giáo ang tham gia làm nhi m v giáo d c, gi ng d y t trình i h c tr lên. H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c quy nh th ng nh t m u h sơ. 2. Cơ s giáo d c i h c t p h p h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư g i t i H i ng ch c danh giáo sư cơ s . i u 13. Th m nh h sơ, xét công nh n t tiêu chu n ch c danh giáo sư, phó giáo sư t i H i ng ch c danh giáo sư cơ s
 7. 1. H i ng ch c danh giáo sư cơ s thNm nh h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư theo trình t sau: a. M i h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh phó giáo sư ph i ư c ít nh t 3 giáo sư ho c phó giáo sư cùng ngành chuyên môn v i ngư i ăng ký thNm nh, ánh giá, nh n xét b ng văn b n; m i h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư ph i ư c ít nh t 3 giáo sư cùng ngành chuyên môn v i ngư i ăng ký thNm nh, ánh giá, nh n xét b ng văn b n; b. Trao i công khai v các ý ki n c a nh ng ngư i thNm nh, ánh giá và k t lu n i v i t ng h sơ. c. Nghe t ng ngư i ăng ký xét ch c danh trình bày b n báo cáo k t qu nghiên c u khoa h c, công ngh và báo cáo k t qu ào t o. d. Xác nh trình ngo i ng c a t ng ngư i ăng ký. . Th o lu n và thông qua danh sách nh ng ngư i ăng ký i u ki n ưa vào danh sách l y phi u tín nhi m; e. Bi u quy t tín nhi m b ng phi u kín cho nh ng ngư i ăng ký. 2. Th trư ng cơ s giáo d c i h c, nơi có H i ng ch c danh giáo sư cơ s xác nh n k t qu xét c a H i ng ch c danh giáo sư cơ s ; g i k t qu xét và h sơ c a các nhà giáo t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư c p cơ s n cơ quan ch qu n có thNm quy n qu n lý nhà giáo. 3. Th trư ng cơ quan ch qu n có thNm quy n qu n lý nhà giáo xác nh n danh sách, có ý ki n b ng văn b n v k t qu xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư c a các nhà giáo thu c thNm quy n qu n lý và chuy n toàn b h sơ n H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c. i u 14. Th m nh h sơ, xét công nh n t tiêu chu n ch c danh giáo sư, phó giáo sư t i H i ng ch c danh giáo sư ngành, liên ngành 1. H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c phân lo i h sơ và chuy n cho các H i ng ch c danh giáo sư ngành, liên ngành. 2. H i ng ch c danh giáo sư ngành, liên ngành thNm nh h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư theo trình t sau: a. M i h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh phó giáo sư ph i ư c ít nh t 3 giáo sư ho c phó giáo sư cùng ngành chuyên môn v i ngư i ăng ký thNm nh, ánh giá, nh n xét b ng văn b n; m i h sơ ăng ký xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư ph i ư c ít nh t 3 giáo sư cùng ngành chuyên môn v i ngư i ăng ký thNm nh, ánh giá, nh n xét b ng văn b n. b. Trao i công khai v các ý ki n c a nh ng ngư i thNm nh, ánh giá và k t lu n i v i t ng h sơ.
 8. c. Nghe t ng ngư i ăng ký ch c danh trình bày b n báo cáo t ng quan k t qu nghiên c u khoa h c, công ngh và báo cáo k t qu ào t o; d. Xác nh trình ngo i ng c a t ng ngư i ăng ký; . Th o lu n và thông qua danh sách nh ng ngư i i u ki n ưa vào danh sách l y phi u tín nhi m; e. Bi u quy t tín nhi m b ng phi u kín cho nh ng ngư i ăng ký; g. Báo cáo k t qu xét cho H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c. i u 15. Th m nh h sơ, xét công nh n t tiêu chu n ch c danh giáo sư, phó giáo sư t i H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c 1. H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c t ch c thNm nh k t qu xét c a các H i ng ch c danh giáo sư ngành, liên ngành, quy t ngh b ng phi u kín công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư ho c phó giáo sư cho các nhà giáo. 2. Ch t ch H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c căn c ngh quy t c a H i ng ra quy t nh công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, ch c danh phó giáo sư cho các nhà giáo. M C 2. B NHI M CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ i u 16. i tư ng ư c b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. i tư ng ư c b nhi m ch c danh giáo sư: a. Nhà giáo ã ư c công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư không quá hai năm; b. Nhà giáo ã ư c b nhi m làm giáo sư t i cơ s giáo d c ih c nư c ngoài; 2. i tư ng ư c b nhi m ch c danh phó giáo sư: a. Nhà giáo ã ư c công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư không quá hai năm; b. Nhà giáo ã ư c b nhi m làm giáo sư ho c phó giáo sư t i cơ s giáo d c ih c nư c ngoài. i u 17. Trình t b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. Cơ s giáo d c i h c thông báo công khai s lư ng giáo sư, phó giáo sư các ngành mà ơn v có nhu c u b nhi m theo cơ c u i ngũ gi ng viên trong các cơ s giáo d c i h c do B trư ng B Giáo d c và ào t o quy nh. 2. Nhà giáo thu c i tư ng quy nh t i i u 16 c a Quy nh này có nguy n v ng ư c b nhi m ch c danh giáo sư ho c ch c danh phó giáo sư n p h sơ t i cơ s giáo d c i h c.
 9. 3. Th trư ng cơ s giáo d c i h c căn c vào nhu c u c n b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư, ngh c a khoa, b môn và ý ki n c a h i ng khoa h c c a cơ s giáo d c i h c l p danh sách các ng viên, báo cáo Th trư ng cơ quan ch qu n có thNm quy n qu n lý nhà giáo xác nh n và có văn b n ngh B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư. 4. B trư ng B Giáo d c và ào t o căn c ngh c a Th trư ng cơ s giáo d c i h c ra quy t nh b nhi m ch c danh giáo sư và ch c danh phó giáo sư. 5. Th trư ng cơ s giáo d c i h c có trách nhi m giao nhi m v cho các giáo sư, phó giáo sư ã ư c b nhi m. nh kỳ 3 năm m t l n, Th trư ng cơ s giáo d c i h c ti n hành rà soát, ánh giá vi c hoàn thành nhi m v ư c giao c a các giáo sư, phó giáo sư xem xét vi c giao nhi m v ti p theo. Chương 4. TH T C MI N NHI M CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ M C 1. H Y B CÔNG NH N T TIÊU CHU N CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ i u 18. i tư ng b h y b công nh n t tiêu chu n ch c danh giáo sư, phó giáo sư, b tư c b công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. Nh ng ngư i ã ư c công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư; nh ng ngư i ã ư c phong ho c ư c công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư trư c ngày Quy nh này có hi u l c thi hành b phát hi n và xác nh là không tiêu chuNn quy nh t i th i i m ư c phong ho c công nh n. 2. Nh ng ngư i s d ng văn b ng, ch ng ch b t h p pháp ho c ã b thu h i ho c tư c b ng ti n sĩ thu c ngành chuyên môn c a ch c danh giáo sư, phó giáo sư 3. Nh ng ngư i ã b k lu t bu c thôi vi c. 4. Nh ng ngư i b tòa án ph t tù giam ho c án treo, k t ngày b n án có hi u l c pháp lu t. i u 19. Th t c h y b công nh n t tiêu chu n ch c danh giáo sư, phó giáo sư, tư c b công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c xác minh nh ng trư ng h p thu c i tư ng b h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư ho c b tư c b công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư. 2. H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c thNm nh và ngh quy t b ng l y phi u kín t ng trư ng h p h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư ho c b tư c b công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư.
 10. 3. Ch t ch H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c căn c ngh quy t c a H i ng ra quy t nh h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư, tư c b công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư, thông báo cho cơ quan có thNm quy n qu n lý nhà giáo, cho các cơ s giáo d c i h c và cho ngư i b h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh ho c cho ngư i b tư c b công nh n ch c danh. M C 2. MI N NHI M CH C DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ i u 20. i tư ng mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. Nh ng ngư i ã ư c b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư nhưng không hoàn thành nhi m v ư c giao quy nh t i i u 5 c a Quy nh này. 2. Nh ng ngư i ã b h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư. 3. Nh ng ngư i ư c phong, công nh n ho c b nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư trư c ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành nhưng b tư c b công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư. i u 21. Trình t mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư 1. Trư ng khoa ho c trư ng b môn tr c thu c trư ng căn c ý ki n c a b môn ngh Th trư ng cơ s giáo d c i h c v vi c mi n nhi m i v i t ng giáo sư ho c phó giáo sư thu c i tư ng mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư quy nh t i kho n 1 i u 20 c a Quy nh này. 2. H i ng khoa h c c a cơ s giáo d c i h c xem xét ngh c a trư ng khoa i v i t ng trư ng h p ngh mi n nhi m và có ý ki n b ng văn b n g i Th trư ng cơ s giáo d c i h c. 3. Th trư ng cơ s giáo d c i h c căn c ý ki n c a H i ng khoa h c c a cơ s giáo d c i h c l p danh sách nh ng ngư i c n mi n nhi m kèm theo văn b n báo cáo B trư ng B Giáo d c và ào t o và Th trư ng cơ quan ch qu n có thNm quy n qu n lý nhà giáo. i v i nh ng ngư i thu c i tư ng quy nh t i kho n 2 và 3 i u 20 c a Quy nh này thì ưa th ng vào danh sách c n mi n nhi m không ph i th c hi n các công o n quy nh t i các kho n 1 và 2 c a i u này. 4. B trư ng B Giáo d c và ào t o căn c ngh c a Th trư ng cơ s giáo d c i h c ra quy t nh mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư. 5. Căn c quy t nh mi n nhi m, Th trư ng cơ s giáo d c i h c ra quy t nh ch m d t h p ng làm vi c ho c h p ng lao ng v i ngư i ã ư c mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư. Chương 5. T CH C TH C HI N i u 22. Trách nhi m c a B Giáo d c và ào t o
 11. 1. Hư ng d n th c hi n vi c xét công nh n t tiêu chuNn, h y b công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư, b nhi m và mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư theo quy nh t i Văn b n này. 2. T ch c ki m tra, thanh tra nh kỳ vi c th c hi n quy trình xét công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư và h y b k t qu công nh n t tiêu chuNn ch c danh giáo sư, phó giáo sư, vi c tư c b công nh n ch c danh giáo sư, phó giáo sư, vi c th c hi n th t c b nhi m, mi n nhi m ch c danh giáo sư, phó giáo sư và trách nhi m c a th trư ng cơ s giáo d c i h c quy nh t i i u 23 c a Văn b n này. 3. Ch trì ph i h p v i B N i v , các b , ngành liên quan và H i ng Ch c danh giáo sư nhà nư c xây d ng và trình Chính ph quy t nh ban hành các chính sách, ch cho giáo sư và phó giáo sư. i u 23. Trách nhi m c a th trư ng các cơ s giáo d c ih c Th trư ng các cơ s giáo d c i h c có trách nhi m th c hi n các ch chính sách i v i giáo sư, phó giáo sư ã ư c b nhi m t i cơ s , t o i u ki n c n thi t các giáo sư, phó giáo sư hoàn thành các nhi m v ư c giao và m b o các quy n c a giáo sư, phó giáo sư theo quy nh t i i u 5 và i u 6 c a Văn b n này. i u 24. Khi u n i, t cáo Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo.
Đồng bộ tài khoản