Quyết định Số: 1747/QĐ-LĐTBXH

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 1747/QĐ-LĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 1747/qđ-lđtbxh', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1747/QĐ-LĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- ------------- Số: 1747/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục An toàn lao động, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động trực thuộc Cục An toàn lao động, như sau: - Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ ngạch viên chức kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động theo chương trình của Bộ. - Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.
  2. - Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo bồi dưỡng về an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động theo sự phân công của Bộ. Điều 2. Thành lập các tổ chức thuộc Trung tâm Huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động, như sau: 1. Phòng Đào tạo; 2. Xưởng Thực hành. Giám đốc Trung tâm Huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể đối với các tổ chức trên; phân công, bố trí cán bộ, viên chức hợp lý đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu VT, TCCB. Bùi Hồng Lĩnh
Đồng bộ tài khoản