Quyết định số 175/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định số 175/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 175/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 175/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 175/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk: 1. Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung phê duyệt. Đối với những doanh nghiệp không thực hiện cổ phần hoá được thì chủ động chuyển sang các hình thức sắp xếp khác phù hợp với những quy định hiện hành. 2. Chỉ đạo việc xây dựng và hoàn chỉnh Đề án sắp xếp các nông, lâm trường quốc doanh theo quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK (Ban hành kèm theo Quyết định số 175/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Những doanh nghiệp nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn: - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47 01S, - Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk, - Công ty Quản lý và Khai thác công trình thuỷ lợi, - Công ty Quản lý đô thị và Vệ sinh môi trường. 2. Doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 thành viên: Công ty Cấp thoát nước. 3. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa (năm 2006): - Công ty Văn hoá tổng hợp, - Công ty Lâm sản, - Công ty Sách và Thiết bị trường học, - Công ty Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà, - Công ty Đầu tư xuất nhập khẩu, - Công ty Kinh doanh phát triển Miền Núi, - Công ty Quản lý và Sửa chữa cầu đường bộ I. 4. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện khoán :
  3. Công ty Quản lý bến xe. 5. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện phá sản: - Công ty Sản xuất kinh doanh tổng hợp Cư Pơng, - Xí nghiệp Vật liệu xây dựng. 6. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện giải thể: Công ty Thương mại Krông Ana. 7. Doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con : Công ty Cao su Đắk Lắk.
Đồng bộ tài khoản