Quyết định số 1753/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Nguyen Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 1753/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1753/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1753/2003/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1753/2003/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1753/2003/QĐ-BTM NGÀY 15/12/2003 V/V SỬA ĐỒI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1752/2003/QĐ-BTM NGÀY 15/12/2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT XĂNG DẦU BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của. Bộ Thương mại; Căn cứ Nghị định 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài; Căn cứ Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Điều chỉnh lại Điều 2 Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu như sau: Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM ngày 4/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Thương mạỉ về việc bổ sung Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập để tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998. Điều 3: Mọi nội dung khác của Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ Thương mại giữ nguyên hiệu lực thi hành. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
  2. Phan Thế Ruệ
Đồng bộ tài khoản