Quyết định số 1778/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
84
lượt xem
4
download

Quyết định số 1778/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1778/QĐ-NHNN về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1778/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1778/Q -NHNN Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM Căn c Ngh nh s 96/2008/N -CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t i Công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét ngh c a T trư ng T công tác th c hi n án 30 c a Ngân hàng Nhà nư c, QUY T NNH i u 1. Công b kèm theo Quy t nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t nh này ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i ư c ban hành thì áp d ng úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i Quy t nh này thì ư c áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . i u 2. T công tác th c hi n án 30 c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c, ơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1 i u 1 Quy t nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy nh th t c hành chính có hi u l c thi hành.
 2. i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2 i u 1 Quy t nh này, T công tác th c hi n án 30 c a Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c, ơn v có liên quan trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa ư c công b . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. T trư ng T công tác th c hi n án 30, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH NG C Nơi nh n: - Như i u 4; - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - T Công tác chuyên trách CCTTHC; - Ban lãnh o NHNN; - Lưu: VP, T án 30. Nguy n Văn Giàu TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1778/Q -NHNN ngày 29 tháng 07 năm 2009 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) PH N 1. DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c ơn v th c hi n A TH T C HÀNH CHÍNH TH C HI N T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM I HO T NG TI N T (1) Thông báo h n m c chi t kh u gi y t có giá c a Ho t ng ti n V Tín d ng Ngân hàng Nhà nư c i v i các ngân hàng t (2) Tham gia nghi p v chi t kh u gi y t có giá và Ho t ng ti n S Giao d ch, gi i thi u m u ch ký c a ngư i có thNm quy n, t C c Công ngh ngư i ki m soát và giao d ch viên tin h c (3) C p m i (thu h i) mã khóa truy c p ch ký i n t Ho t ng ti n S Giao d ch, tham gia nghi p v chi t kh u gi y t có giá t C c Công ngh tin h c (4) Công nh n thành viên tham gia nghi p v th Ho t ng ti n S Giao d ch
 3. trư ng m t (5) C p gi y phép công nh n thành viên tham gia u Ho t ng ti n S Giao d ch th u trái phép Chính ph t (6) Cho vay có b o m b ng c m c gi y t có giá Ho t ng ti n V Tín d ng c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam i v i các t Ngân hàng II HO T NG NGO I H I 1 Vay tr n (7) Xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài i v i Ho t ng V Qu n lý kho n vay trung, dài h n c a doanh nghi p nhà ngo i h i ngo i h i nư c trên a bàn ho c kho n vay c a doanh nghi p không ph i là doanh nghi p nhà nư c có giá tr trên 10 tri u ô la M (8) Xác nh n ăng ký thay i vay, tr n nư c ngoài Ho t ng V Qu n lý i v i kho n vay trung, dài h n c a doanh nghi p ngo i h i ngo i h i nhà nư c trên a bàn ho c kho n vay c a doanh nghi p không ph i là doanh nghi p nhà nư c có giá tr trên 10 tri u ô la M 2 M tài kho n ngo i t nư c ngoài (9) C p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t Ho t ng V Qu n lý nư c ngoài ( i v i t ch c kinh t , doanh nghi p ngo i h i ngo i h i có v n u tư nư c ngoài) (10) C p gi y phép m và s d ng tài kho n ngo i t Ho t ng V Qu n lý nư c ngoài ( i v i ngư i cư trú là cơ quan nhà ngo i h i ngo i h i nư c, ơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p, Qu t thi n c a Vi t Nam ho t ng t i Vi t Nam) 3 M tài kho n c a nhà u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (11) Xác nh n ăng ký m tài kho n góp v n, mua c Ho t ng V Qu n lý ph n b ng ng Vi t Nam m t i Ngân hàng ngo i h i ngo i h i thương m i c a nhà u tư nư c ngoài 4 Ho t ng kinh doanh vàng (12) C p gi y phép s n xu t vàng mi ng Ho t ng V Qu n lý ngo i h i ngo i h i (13) C p h n ng ch xu t khNu, nh p khNu vàng nguyên Ho t ng V Qu n lý li u áp d ng i v i các doanh nghi p kinh doanh ngo i h i ngo i h i vàng trong nư c. (14) C p h n ng ch xu t khNu vàng nguyên li u áp Ho t ng V Qu n lý d ng i v i doanh nghi p khai thác vàng ngo i h i ngo i h i (15) C p h n ng ch ho c i u ch nh h n ng ch nh p Ho t ng V Qu n lý
 4. khNu vàng nguyên li u áp d ng i v i các doanh ngo i h i ngo i h i nghi p kinh doanh vàng có v n u tư nư c ngoài (16) C p gi y phép kinh doanh vàng trên tài kho n Ho t ng V Qu n lý nư c ngoài ngo i h i ngo i h i (17) C p gi y phép cho t ch c kinh t làm d ch v Ho t ng V Qu n lý nh n và chi, tr ngo i t ngo i h i ngo i h i 5 C p phép cung ng d ch v ngo i h i và các giao d ch vãng lai khác (18) C p gi y phép xu t khNu, nh p khNu ngo i t ti n Ho t ng V Qu n lý m t (áp d ng v i t ch c tín d ng) ngo i h i ngo i h i (19) C p gi y phép thu Nhân dân T ti n m t Ho t ng V Qu n lý ngo i h i ngo i h i (20) Xác nh n i u ki n cung ng d ch v ngo i h i Ho t ng V Qu n lý trên th trư ng trong nư c i v i Ngân hàng ngo i h i ngo i h i (21) Xác nh n ăng ký ho t ng cung ng d ch v Ho t ng V Qu n lý ngo i h i trên th trư ng qu c t i v i ngân ngo i h i ngo i h i hàng (22) Xác nh n ăng ký ho t ng cung ng d ch v Ho t ng V Qu n lý ngo i h i trên th trư ng trong nư c i v i t ngo i h i ngo i h i ch c tín d ng phi ngân hàng (23) Xác nh n ăng ký ho t ng cung ng d ch v Ho t ng V Qu n lý ngo i h i trên th trư ng qu c t i v i t ch c ngo i h i ngo i h i tín d ng phi ngân hàng III C P PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG NGÂN HÀNG 1 Thành l p và ho t ng ngân hàng thương m i c ph n (24) Ch p thu n nguyên t c thành l p ngân hàng Thành l p và Cơ quan Thanh thương m i c ph n ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (25) C p gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng Thành l p và Cơ quan Thanh thương m i c ph n ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (26) Ch p thu n thành l p công ty ch ng khoán c a Thành l p và Cơ quan Thanh ngân hàng thương m i ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (27) Ch p thu n thành l p công ty qu n lý n và khai Thành l p và Cơ quan Thanh thác tài s n tr c thu c ngân hàng thương m i nhà ho t ng tra, Giám sát nư c ngân hàng ngân hàng (28) Ch p thu n cho ngân hàng thương m i Vi t Nam Thành l p và Cơ quan Thanh bán c ph n cho nhà u tư nư c ngoài ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng
 5. 2 M ng lư i ho t ng c a ngân hàng thương m i (29) T nguy n ch m d t ho t ng c a s giao Thành l p và Cơ quan Thanh d ch/chi nhánh/văn phòng i di n/ ơn v s ho t ng tra, Giám sát nghi p c a ngân hàng ngân hàng ngân hàng 3 Thành l p chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% v n nư c ngoài, văn phòng i di n t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam (30) C p gi y phép m chi nhánh c a ngân hàng nư c Thành l p và Cơ quan Thanh ngoài t i Vi t Nam ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (31) C p gi y phép thành l p ngân hàng liên doanh, Thành l p và Cơ quan Thanh ngân hàng 100% v n nư c ngoài t i Vi t Nam ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (32) C p gi y phép m Văn phòng i di n c a t ch c Thành l p và Cơ quan Thanh tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (33) Gia h n th i gian ho t ng i v i văn phòng i Thành l p và Cơ quan Thanh di n t ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng t i ho t ng tra, Giám sát Vi t Nam ngân hàng ngân hàng (34) Gia h n th i gian ho t ng i v i ngân hàng liên Thành l p và Cơ quan Thanh doanh, ngân hàng 100% v n nư c ngoài ho t ng ho t ng tra, Giám sát t i Vi t Nam. ngân hàng ngân hàng (35) Chuy n i hình th c t ch c t ngân hàng liên Thành l p và Cơ quan Thanh doanh thành ngân hàng 100% v n nư c ngoài ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (36) Chuy n i hình th c t ch c t ngân hàng 100% Thành l p và Cơ quan Thanh v n nư c ngoài thành ngân hàng liên doanh ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (37) Thay i tên chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, Thành l p và Cơ quan Thanh ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% v n nư c ho t ng tra, Giám sát ngoài ngân hàng ngân hàng (38) Thay i m c v n i u l , v n ư c c p chi nhánh Thành l p và Cơ quan Thanh ngân hàng nư c ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân ho t ng tra, Giám sát hàng 100% v n nư c ngoài ngân hàng ngân hàng (39) Thay i, b sung n i dung, ph m vi ho t ng Thành l p và Cơ quan Thanh chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, ngân hàng liên ho t ng tra, Giám sát doanh, ngân hàng 100% v n nư c ngoài ngân hàng ngân hàng (40) S a i, b sung i u l chi nhánh ngân hàng Thành l p và Cơ quan Thanh nư c ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng ho t ng tra, Giám sát 100% v n nư c ngoài ngân hàng ngân hàng
 6. (41) ChuNn y vi c b nhi m, mi n nhi m thành viên Thành l p và Cơ quan Thanh H i ng qu n tr , Ban Ki m soát c a Ngân hàng ho t ng tra, Giám sát liên doanh, Ngân hàng 100% v n nư c ngoài ngân hàng ngân hàng (42) ChuNn y vi c b nhi m T ng giám c c a Ngân Thành l p và Cơ quan Thanh hàng liên doanh, Ngân hàng 100% v n nư c ngoài ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (43) Ch p thu n vi c chuy n như ng v n góp gi a các Thành l p và Cơ quan Thanh bên trong ngân hàng liên doanh ho c gi a các ho t ng tra, Giám sát thành viên v n trong ngân hàng 100% v n nư c ngân hàng ngân hàng ngoài (44) Ch p thu n vi c chuy n như ng v n góp cho i Thành l p và Cơ quan Thanh tác m i ngoài ngân hàng 100% v n nư c ngoài ho t ng tra, Giám sát ho c ngoài ngân hàng liên doanh ngân hàng ngân hàng (45) Ch p thu n vi c chuy n như ng v n góp trong Thành l p và Cơ quan Thanh trư ng h p m t thành viên góp v n trong ngân ho t ng tra, Giám sát hàng liên doanh ho c ngân hàng 100% v n nư c ngân hàng ngân hàng ngoài b mua l i, sáp nh p, h p nh t, chia, tách d n n vi c hình thành m t pháp nhân m i (46) ăng ký và khai trương ho t ng văn phòng i Thành l p và Cơ quan Thanh di n t ch c tín d ng nư c ngoài ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (47) i tên văn phòng i di n t ch c tín d ng nư c Thành l p và Cơ quan Thanh ngoài t i Vi t Nam ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (48) Chuy n a i m văn phòng i di n t ch c tín Thành l p và Cơ quan Thanh d ng nư c ngoài n m t t nh, thành ph tr c ho t ng tra, Giám sát thu c trung ương khác ngân hàng ngân hàng (49) Ch m d t ho t ng c a văn phòng i di n t Thành l p và Cơ quan Thanh ch c tín d ng nư c ngoài trong trư ng h p h t ho t ng tra, Giám sát th i h n ho t ng ngân hàng ngân hàng (50) Ch m d t ho t ng c a văn phòng i di n t Thành l p và Cơ quan Thanh ch c tín d ng nư c ngoài trong trư ng h p t ho t ng tra, Giám sát nguy n ch m d t ho t ng ngân hàng ngân hàng (51) Ch m d t ho t ng c a văn phòng i di n t Thành l p và Cơ quan Thanh ch c tín d ng nư c ngoài trong trư ng h p b thu ho t ng tra, Giám sát h i gi y phép do vi ph m các i m a, b, , kho n 1 ngân hàng ngân hàng i u 29 Lu t Các t ch c tín d ng ho c khi t ch c tín d ng nư c ngoài b phá s n, gi i th 4 Thành l p và ho t ng t ch c tín d ng phi ngân hàng (52) Ch p thu n nguyên t c c p gi y phép thành l p và Thành l p và Cơ quan Thanh ho t ng công ty tài chính, công ty cho thuê tài ho t ng tra, Giám sát chính ngân hàng ngân hàng
 7. (53) C p gi y phép thành l p và và ho t ng công ty Thành l p và Cơ quan Thanh tài chính, công ty cho thuê tài chính ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (54) ChuNn y các ch c danh thành viên H i ng qu n Thành l p và Cơ quan Thanh tr , T ng giám c (giám c) t ch c tín d ng phi ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng ngân hàng (55) Thay i tên, n i dung, ph m vi, th i h n ho t Thành l p và Cơ quan Thanh ng và i u l c a công ty tài chính không ph i là ho t ng tra, Giám sát công ty tài chính c ph n ngân hàng ngân hàng (56) Thay i m c v n i u l c a công ty tài chính Thành l p và Cơ quan Thanh không ph i là công ty tài chính c ph n ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (57) Thay i a i m t tr s chính, chi nhánh, văn Thành l p và Cơ quan Thanh phòng i di n c a công ty tài chính không ph i là ho t ng tra, Giám sát công ty tài chính c ph n ngân hàng ngân hàng (58) Chuy n như ng c ph n có ghi tên vư t quá t l Thành l p và Cơ quan Thanh quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c c a công ty tài ho t ng tra, Giám sát chính không ph i là công ty tài chính c ph n ngân hàng ngân hàng (59) Thay i t l c ph n c a các c ông l n c a Thành l p và Cơ quan Thanh công ty tài chính không ph i là công ty tài chính ho t ng tra, Giám sát c ph n ngân hàng ngân hàng (60) Thay i tên c a công ty cho thuê tài chính không Thành l p và Cơ quan Thanh ph i là công ty cho thuê tài chính c ph n ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (61) Thay i m c v n i u l c a công ty cho thuê tài Thành l p và Cơ quan Thanh chính không ph i là công ty cho thuê tài chính c ho t ng tra, Giám sát ph n ngân hàng ngân hàng (62) Thay i a i m t tr s chính, chi nhánh, văn Thành l p và Cơ quan Thanh phòng i di n c a công ty cho thuê tài chính ho t ng tra, Giám sát không ph i là công ty cho thuê tài chính c ph n ngân hàng ngân hàng (63) Thay i n i dung, ph m vi và th i h n ho t ng Thành l p và Cơ quan Thanh c a công ty cho thuê tài chính không ph i là công ho t ng tra, Giám sát ty cho thuê tài chính c ph n ngân hàng ngân hàng (64) Chuy n như ng ph n v n góp c a các bên trong Thành l p và Cơ quan Thanh công ty cho thuê tài chính liên doanh ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (65) Ch p thu n th c hi n nghi p v cho thuê v n hành Thành l p và Cơ quan Thanh c a công ty cho thuê tài chính nhà nư c, công ty ho t ng tra, Giám sát cho thuê tài chính tr c thu c c a t ch c tín d ng, ngân hàng ngân hàng công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% v n nư c ngoài 5 M ng lư i ho t ng c a t ch c tín d ng phi ngân hàng
 8. (66) Ch p thu n m chi nhánh/văn phòng i di n c a Thành l p và Cơ quan Thanh t ch c tín d ng phi ngân hàng ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (67) Ch p thu n m chi nhánh/văn phòng i di n c a Thành l p và Cơ quan Thanh t ch c tín d ng phi ngân hàng nư c ngoài ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (68) Ch p thu n ch m d t ho t ng c a chi nhánh/văn Thành l p và Cơ quan Thanh phòng i di n c a t ch c tín d ng phi ngân hàng ho t ng tra, Giám sát trong nư c ngân hàng ngân hàng 6 T ch c tài chính quy mô nh (69) C p gi y phép thành l p và ho t ng cho t ch c Thành l p và Cơ quan Thanh tài chính quy mô nh dư i hình th c công ty trách ho t ng tra, Giám sát nhi m h u h n m t thành viên ngân hàng ngân hàng (70) C p gi y phép thành l p và ho t ng cho t ch c Thành l p và Cơ quan Thanh tài chính quy mô nh dư i hình th c công ty trách ho t ng tra, Giám sát nhi m h u h n hai thành viên tr lên ngân hàng ngân hàng (71) Gia h n gi y phép i v i t ch c tài chính quy Thành l p và Cơ quan Thanh mô nh ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (72) Thay i tên c a t ch c tài chính quy mô nh Thành l p và Cơ quan Thanh ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (73) Thay i m c v n i u l c a t ch c tài chính Thành l p và Cơ quan Thanh quy mô nh ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (74) Thay i a i m t tr s chính c a t ch c tài Thành l p và Cơ quan Thanh chính quy mô nh ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (75) Thay i n i dung ho t ng c a t ch c tài chính Thành l p và Cơ quan Thanh quy mô nh ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (76) Chuy n như ng ph n v n góp c a các bên góp Thành l p và Cơ quan Thanh v n trong t ch c tài chính quy mô nh ( i v i t ho t ng tra, Giám sát ch c tài chính quy mô nh là công ty trách nhi m ngân hàng ngân hàng h u h n m t thành viên) (77) Chuy n như ng ph n v n góp c a các bên góp Thành l p và Cơ quan Thanh v n trong t ch c tài chính quy mô nh ( i v i t ho t ng tra, Giám sát ch c tài chính quy mô nh dư i hình th c công ty ngân hàng ngân hàng trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên) (78) S a i, b sung n i dung i u l c a t ch c tài Thành l p và Cơ quan Thanh chính quy mô nh ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng
 9. (79) ChuNn y thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m Thành l p và Cơ quan Thanh soát và T ng giám c (Giám c) t ch c tài ho t ng tra, Giám sát chính quy mô nh ngân hàng ngân hàng (80) Thay i a i m chi nhánh c a t ch c tài chính Thành l p và Cơ quan Thanh quy mô nh khác a bàn t nh, thành ph ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng 7 M ng lư i ho t ng c a t ch c tài chính quy mô nh (81) T nguy n ch m d t ho t ng c a chi nhánh c a Thành l p và Cơ quan Thanh t ch c tài chính quy mô nh ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (82) Gia h n th i gian khai trương ho t ng chi nhánh Thành l p và Cơ quan Thanh c a t ch c tài chính quy mô nh ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (8) C p phép các ho t ng khác c a t ch c tín d ng (83) Phát hành gi y t có giá dài h n Thành l p và V Chính sách ho t ng ti n t ngân hàng (84) B sung k ho ch phát hành gi y t có giá dài h n Thành l p và V Chính sách c a năm tài chính ho t ng ti n t ngân hàng (85) Phát hành trái phi u chuy n i, trái phi u kèm Thành l p và V Chính sách ch ng quy n ho t ng ti n t ngân hàng (86) ăng ký th c hi n giao d ch hoán i lãi su t Thành l p và V Chính sách ho t ng ti n t ngân hàng (87) Ch p thu n cho t ch c tín d ng (tr t ch c tín Thành l p và Cơ quan Thanh d ng c ph n) ư c th c hi n nghi p v bao thanh ho t ng tra, Giám sát toán ngân hàng ngân hàng IV C P PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG QU TÍN D NG NHÂN DÂN (88) C p gi y phép thành l p và ho t ng Qu tín Thành l p và Cơ quan Thanh d ng nhân dân Trung ương ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (89) C p l i ho c i gi y phép Qu tín d ng nhân dân Thành l p và Cơ quan Thanh Trung ương (trư ng h p Qu tín d ng nhân dân ho t ng tra, Giám sát Trung ương m t ho c hư h ng gi y phép) ngân hàng ngân hàng (90) Ch p thu n m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng Thành l p và Cơ quan Thanh i di n c a qu tín d ng nhân dân Trung ương ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng
 10. (91) Ch p thu n ch m d t ho t ng c a s giao d ch, Thành l p và Cơ quan Thanh chi nhánh, văn phòng i di n c a qu tín d ng ho t ng tra, Giám sát nhân dân Trung ương ngân hàng ngân hàng C p phép nh ng thay i c a Qu tín d ng nhân dân (92) Ch p thu n thay i tên c a Qu tín d ng nhân Thành l p và Cơ quan Thanh dân Trung ương ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (93) Ch p thu n tăng, gi m v n i u l vư t m c quy Thành l p và Cơ quan Thanh nh c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (94) Ch p thu n thay i a i m t tr s chính s Thành l p và Cơ quan Thanh giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu ho t ng tra, Giám sát tín d ng nhân dân Trung ương ngân hàng ngân hàng (95) Ch p thu n thay i n i dung ho t ng c a Qu Thành l p và Cơ quan Thanh tín d ng nhân dân Trung ương ho t ng tra, Giám sát ngân hàng ngân hàng (96) Ch p thu n thay i Ch t ch h i ng qu n tr , Thành l p và Cơ quan Thanh các thành viên H i ng qu n tr c a Qu tín d ng ho t ng tra, Giám sát nhân dân Trung ương ngân hàng ngân hàng (97) Ch p thu n thay i Trư ng ban ki m soát, các Thành l p và Cơ quan Thanh thành viên Ban ki m soát c a Qu tín d ng nhân ho t ng tra, Giám sát dân Trung ương ngân hàng ngân hàng V HO T NG THANH TOÁN (98) Th t c c p và thu h i mã t ch c phát hành th Ho t ng V Thanh toán ngân hàng cho các t ch c phát hành th thanh toán (99) ăng ký m u séc tr ng Ho t ng V Thanh toán thanh toán (100) ăng ký các lo i th ngân hàng Ho t ng V Thanh toán thanh toán (101) M tài kho n ti n g i Ngân hàng Nhà nư c c a Ho t ng S Giao d ch các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c và t thanh toán ch c khác (102) Tham gia h th ng thanh toán i n t liên ngân Ho t ng C c Công ngh hàng thanh toán tin h c (103) Rút kh i h th ng thanh toán i n t liên ngân Ho t ng C c Công ngh hàng thanh toán tin h c VI HO T NG KHO QU (104) C p phép nh p khNu hàng hóa thu c di n qu n lý Ho t ng kho C c phát hành chuyên ngành c a Ngân hàng Nhà nư c (c a kho qu và kho qu ti n, máy h y ti n)
 11. VII TH T C HÀNH CHÍNH KHÁC 1 C p mã ngân hàng (105) C p mã ngân hàng trong ho t ng, nghi p v qua Ho t ng C c Công ngh Ngân hàng Nhà nư c khác tin h c (106) H y b mã ngân hàng dùng trong ho t ng, Ho t ng C c Công ngh nghi p v qua Ngân hàng Nhà nư c khác tin h c (107) i u ch nh thông tin ngân hàng c a các i tư ng Ho t ng C c Công ngh ư c c p mã ngân hàng khác tin h c 2 C p phát, qu n lý, s d ng ch ký s , ch ng thư s và d ch v ch ng th c ch ký s c a Ngân hàng Nhà nư c (108) C p ch ng thư s Ho t ng C c Công ngh khác tin h c (109) Gia h n ch ng thư s Ho t ng C c Công ngh khác tin h c (110) T m d ng ch ng thư s Ho t ng C c Công ngh khác tin h c (111) Khôi ph c ch ng thư s Ho t ng C c Công ngh khác tin h c (112) Thu h i ch ng thư s Ho t ng C c Công ngh khác tin h c (113) Thay i c p khóa Ho t ng C c Công ngh khác tin h c 3 Cho vay h tr lãi su t (114) ăng ký k ho ch và báo cáo tình hình th c hi n H tr lãi su t V Chính sách h tr lãi su t ti n vay ng n h n ti n t (115) ăng ký k ho ch và báo cáo tình hình th c hi n H tr lãi su t V Chính sách h tr lãi su t ti n vay i v i kho n vay trung và ti n t dài h n (116) ăng ký k ho ch và báo cáo tình hình th c hi n H tr lãi su t V Chính sách h tr lãi su t ti n vay i v i kho n vay mua máy ti n t móc, thi t b , v t tư ph c v s n xu t nông nghi p và v t li u xây d ng nhà khu v c nông thôn 4 Tuy n d ng công ch c (117) Tuy n d ng công ch c lo i A vào làm vi c t i Ho t ng V T ch c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam khác cán b (118) Tuy n d ng công ch c lo i B, C vào làm vi c t i Ho t ng V T ch c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam khác cán b 5 Ti n lương
 12. (119) X p h ng doanh nghi p lo i I cho chi nhánh ngân Ho t ng V T ch c hàng thương m i nhà nư c khác cán b (120) X p h ng doanh nghi p lo i II, III cho chi nhánh Ho t ng V T ch c ngân hàng thương m i nhà nư c khác cán b (121) Duy t ơn giá ti n lương các ngân hàng thương Ho t ng V T ch c m i nhà nư c và doanh nghi p tr c thu c Ngân khác cán b hàng Nhà nư c 6 Thi ua – Khen thư ng (122) T ng thư ng danh hi u Chi n sĩ thi ua toàn qu c Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (123) T ng thư ng danh hi u chi n sĩ thi ua Ngành Ho t ng V Thi ua – ngân hàng khác Khen thư ng (124) T ng thư ng C thi ua c a Chính ph Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (125) T ng thư ng C thi ua c a Ngân hàng Nhà nư c Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (126) T ng thư ng Huân chương Sao vàng Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (127) T ng thư ng Huân chương H Chí Minh Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (128) T ng thư ng Huân chương c l p h ng Nh t Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (129) T ng thư ng Huân chương c l p h ng Nhì Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (130) T ng thư ng Huân chương c l p h ng Ba Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (131) T ng thư ng Huân chương Lao ng h ng Nh t Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (132) T ng thư ng Huân chương Lao ng h ng Nhì Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (133) T ng thư ng Huân chương Lao ng h ng Ba Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (134) T ng thư ng Huân chương Dũng c m Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (135) T ng thư ng Huân chương H u ngh Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (136) T ng thư ng Huy chương H u Ngh Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (137) T ng trư ng danh hi u Anh hùng Lao ng Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng
 13. (138) T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph Ho t ng V Thi ua – khác Khen thư ng (139) T ng thư ng B ng khen c a Th ng c Ngân Ho t ng V Thi ua – hàng Nhà nư c khác Khen thư ng (140) Khen thư ng cán b có quá trình c ng hi n lâu dài Ho t ng V Thi ua – trong ngành Ngân hàng khác Khen thư ng (141) T ng K ni m chương “Vì s nghi p Ngân hàng Ho t ng V Thi ua – Vi t Nam” khác Khen thư ng B TH T C HÀNH CHÍNH TH C HI N T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH (142) Chi t kh u gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà Ho t ng ti n S Giao d ch; nư c i v i các ngân hàng t NHNN chi nhánh t nh, thành ph (143) Giám nh ti n không tiêu chuNn lưu thông Ho t ng kho C c PHKQ, S qu Giao d ch; Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph (144) Thu i ti n không tiêu chuNn lưu thông do quá Ho t ng kho S Giao d ch; trình lưu thông, do b l i k thu t c a nhà s n xu t qu Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph (145) Thu i ti n không tiêu chuNn lưu thông do quá Ho t ng kho S Giao d ch; trình b o qu n qu NHNN chi nhánh t nh, thành ph (146) Giám nh ti n gi , ti n nghi gi Ho t ng kho C c PHKQ, qu NHNN chi nhánh t nh, thành ph C TH T C HÀNH CHÍNH TH C HI N T I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH I HO T NG NGO I H I (147) Xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài i v i Qu n lý ngo i NHNN chi kho n vay trung, dài h n c a doanh nghi p trên h i nhánh t nh, a bàn không ph i là doanh nghi p nhà nư c có thành ph giá tr n 10 tri u ô la M (148) Xác nh n ăng ký thay i vay, tr n nư c ngoài Qu n lý ngo i NHNN chi i v i kho n vay trung, dài h n c a doanh nghi p h i nhánh t nh,
 14. trên a bàn không ph i là doanh nghi p nhà nư c thành ph có giá tr n 10 tri u ô la M (149) Xác nh n ăng ký tài kho n ngo i t và ti n Qu n lý ngo i NHNN chi chuy n v n u tư ra nư c ngoài h i nhánh t nh, thành ph (150) C p h n ng ch nh p khNu vàng nguyên li u áp Qu n lý ngo i NHNN chi d ng i v i t ch c, cá nhân nh p khNu vàng h i nhánh t nh, gia công, tái xu t các s n phNm vàng cho nư c thành ph ngoài (151) C p gi y phép mang vàng khi xu t c nh cho cá Qu n lý ngo i NHNN chi nhân xu t c nh qua c a khNu Vi t Nam b ng h h i nhánh t nh, chi u (tr trư ng h p cá nhân là ngư i Vi t Nam thành ph i nh cư nư c ngoài) (152) C p gi y phép mang vàng khi xu t c nh cho cá Qu n lý ngo i NHNN chi nhân i nh cư nư c ngoài xu t c nh qua c a h i nhánh t nh, khNu Vi t Nam b ng h chi u thành ph (153) C p gi y phép cho t ch c kinh t làm i lý chi Qu n lý ngo i NHNN chi tr ngo i t cho t ch c tín d ng ư c phép h i nhánh t nh, thành ph (154) C p gi y phép mang ti n c a nư c có chung biên Qu n lý ngo i NHNN chi gi i và ng VN b ng ti n m t ra nư c ngoài h i nhánh t nh, thành ph (155) Cho phép mang ti n c a nư c có chung biên gi i Qu n lý ngo i NHNN chi vào các t nh n i a h i nhánh t nh, thành ph (156) C p gi y phép m và s d ng tài kho n ngân Qu n lý ngo i NHNN chi hàng t i Lào h i nhánh t nh, thành ph (157) C p gi y ch ng nh n ăng ký i lý i ngo i t Qu n lý ngo i NHNN chi h i nhánh t nh, thành ph (158) C p gi y phép cho thành l p bàn i ngo i t c a Qu n lý ngo i NHNN chi cá nhân h i nhánh t nh, thành ph (159) C p gi y phép thu ngo i t ti n m t t xu t khNu Qu n lý ngo i NHNN chi sang Campuchia h i nhánh t nh, thành ph II C P PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG NGÂN HÀNG 1 Thành l p và ho t ng ngân hàng thương m i c ph n (160) S a i, b sung i u l , thay i m t s n i dung Thành l p và NHNN chi trong gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng ho t ng nhánh t nh,
 15. thương m i c ph n ngân hàng thành ph (161) Gia h n ho t ng c a ngân hàng thương m i c Thành l p và NHNN chi ph n ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (162) Ch p thu n thành l p công ty ki u h i tr c thu c Thành l p và NHNN chi ngân hàng thương m i c ph n ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (163) Ch p thu n thành l p công ty qu n lý n và khai Thành l p và NHNN chi thác tài s n tr c thu c ngân hàng thương m i c ho t ng nhánh t nh, ph n ngân hàng thành ph (164) Ch p thu n thay i m c v n i u l c a ngân Thành l p và NHNN chi hàng thương m i c ph n nhà nư c và nhân dân ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (165) Ch p thu n cho ngân hàng thương m i c ph n Thành l p và NHNN chi ư c ăng ký niêm y t c phi u ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (166) Ch p thu n cho ngân hàng thương m i c ph n Thành l p và NHNN chi ư c ăng ký phát hành c phi u ra công chúng ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (167) Ch p thu n thay i t l c ph n c a các c ông Thành l p và NHNN chi l n c a ngân hàng thương m i c ph n ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph 2 M ng lư i ho t ng c a ngân hàng thương m i (168) Ch p thu n m s giao d ch/chi nhánh/văn phòng Thành l p và NHNN chi i di n/ ơn v s nghi p c a ngân hàng trong ho t ng nhánh t nh, nư c ngân hàng thành ph (169) Ch p thu n thay i tên, a i m c a s giao Thành l p và NHNN chi d ch/chi nhánh/văn phòng i di n/ ơn v s ho t ng nhánh t nh, nghi p c a ngân hàng ngân hàng thành ph (170) Xác nh n ăng ký m , thay i tên và/ho c a Thành l p và NHNN chi i m, ch t d t ho t ng phòng giao d ch/qu ti t ho t ng nhánh t nh, ki m/ATM ngân hàng thành ph (171) Ch p thu n m chi nhánh/văn phòng i di n Thành l p và NHNN chi nư c ngoài c a ngân hàng ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph 4 M ng lư i ho t ng c a t ch c tín d ng phi ngân hàng (185) ăng ký m phòng giao d ch c a t ch c tín d ng Thành l p và NHNN chi phi ngân hàng ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph 5 M ng lư i ho t ng c a t ch c tài chính quy
 16. mô nh (186) M thêm chi nhánh c a t ch c tài chính quy mô Thành l p và NHNN chi nh ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (187) Thay i a i m chi nhánh c a t ch c tài chính Thành l p và NHNN chi quy mô nh trên cùng a bàn t nh, thành ph ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (188) Thay i tên chi nhánh c a t ch c tài chính quy Thành l p và NHNN chi mô nh ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (189) M , thay i tên và/ho c a i m, ch m d t ho t Thành l p và NHNN chi ng c a Phòng giao d ch c a t ch c tài chính ho t ng nhánh t nh, quy mô nh ngân hàng thành ph III C P PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG QU TÍN D NG NHÂN DÂN 1 Thành l p và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân (190) C p gi y phép thành l p và ho t ng c a Qu tín Thành l p và NHNN chi d ng nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (191) C p l i ho c i Gi y phép qu tín d ng nhân dân Thành l p và NHNN chi cơ s (trư ng h p qu tín d ng nhân dân m t ho c ho t ng nhánh t nh, hư h ng gi y phép) ngân hàng thành ph (192) Ch p thu n m phòng giao d ch, Qu ti t ki m Thành l p và NHNN chi c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (193) Ch p thu n ch m d t ho t ng phòng giao d ch, Thành l p và NHNN chi qu ti t ki m c a Qu tín d ng nhân dân Trung ho t ng nhánh t nh, ương ngân hàng thành ph (194) Ch p thu n m phòng giao d ch, qu ti t ki m c a Thành l p và NHNN chi qu tín d ng nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (195) Ch p thu n ch m d t ho t ng phòng giao d ch, Thành l p và NHNN chi qu ti t ki m c a qu tín d ng nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph 2 C p phép nh ng thay i c a Qu tín d ng nhân dân (196) Ch p thu n thay i tên c a qu tín d ng nhân dân Thành l p và NHNN chi cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (197) Ch p thu n tăng, gi m v n i u l vư t m c quy Thành l p và NHNN chi nh c a qu tín d ng nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh,
 17. ngân hàng thành ph (198) Ch p thu n thay i a i m t tr s chính c a Thành l p và NHNN chi qu tín d ng nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (199) Ch p thu n thay i n i dung ho t ng c a qu Thành l p và NHNN chi tín d ng nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (200) Ch p thu n thay i ph m vi ho t ng c a qu Thành l p và NHNN chi tín d ng nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (201) Ch p thu n thay i th i h n ho t ng c a qu Thành l p và NHNN chi tín d ng nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (202) Ch p thu n thay i ch t ch h i ng qu n tr , Thành l p và NHNN chi các thành viên h i ng qu n tr c a qu tín d ng ho t ng nhánh t nh, nhân dân cơ s ngân hàng thành ph (203) Ch p thu n thay i trư ng ban ki m soát, các Thành l p và NHNN chi thành viên ban ki m soát c a qu tín d ng nhân ho t ng nhánh t nh, dân cơ s ngân hàng thành ph (204) Ch p thu n thay i giám c c a qu tín d ng Thành l p và NHNN chi nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (205) Chia qu tín d ng nhân dân cơ s Thành l p và NHNN chi ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (206) Tách qu tín d ng nhân dân cơ s Thành l p và NHNN chi ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (207) H p nh t qu tín d ng nhân dân cơ s Thành l p và NHNN chi ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (208) Sáp nh p qu tín d ng nhân dân cơ s Thành l p và NHNN chi ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (209) Thu h i gi y phép trong trư ng h p chia tách qu Thành l p và NHNN chi tín d ng nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (210) Thu h i gi y phép trong trư ng h p h p nh t qu Thành l p và NHNN chi tín d ng nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (211) Thu h i gi y phép trong trư ng h p sáp nh p qu Thành l p và NHNN chi tín d ng nhân dân cơ s ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph
 18. (212) Thu h i gi y phép trong trư ng h p qu tín d ng Thành l p và NHNN chi nhân dân cơ s b phá s n ho t ng nhánh t nh, ngân hàng thành ph (213) Thu h i gi y phép trong trư ng h p qu tín d ng Thành l p và NHNN chi nhân dân cơ s gi i th t nguy n theo ngh quy t ho t ng nhánh t nh, c a i h i thành viên ngân hàng thành ph IV HO T NG THANH TOÁN (214) M tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c c a Ho t ng NHNN chi các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c trên a thanh toán nhánh t nh, bàn thành ph (215) M tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c c a Ho t ng NHNN chi các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c khác a thanh toán nhánh t nh, bàn t nh thành ph (216) Tham gia thanh toán bù tr i n t liên ngân hàng Ho t ng NHNN chi thanh toán nhánh t nh, thành ph VI TH T C HÀNH CHÍNH KHÁC (217) C p mã ngân hàng cho qu tín d ng nhân dân cơ Ho t ng NHNN chi s trên a bàn khác nhánh t nh, thành ph (218) H y b mã ngân hàng c a qu tín d ng nhân dân Ho t ng NHNN chi cơ s trên a bàn khác nhánh t nh, thành ph (219) i u ch nh thông tin ngân hàng khi qu tín d ng Ho t ng NHNN chi nhân dân cơ s có s thay i khác nhánh t nh, thành ph (220) Tuy n d ng công ch c lo i A vào làm vi c t i Ho t ng NHNN chi nhánh t nh, thành ph khác (221) Tuy n d ng công ch c lo i B, C vào làm vi c t i Ho t ng NHNN chi NHNN chi nhánh t nh, thành ph khác nhánh t nh, thành ph
Đồng bộ tài khoản