Quyết định số 18/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập các Hội chuyên ngành Địa chất là thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 18/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập các Hội chuyên ngành Địa chất là thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 18/2005/qđ-bnv về việc cho phép thành lập các hội chuyên ngành địa chất là thành viên của tổng hội địa chất việt nam do bộ nội vụ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2005/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập các Hội chuyên ngành Địa chất là thành viên của Tổng Hội Địa chất Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP CÁC HỘI CHUYÊN NGÀNH ĐNA CHẤT LÀ THÀN H VIÊN CỦA TỔN G HỘI ĐNA CHẤT VIỆT N AM. Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức. hoạt động và quản lý Hội; Xét đề nghị của Tổng Hội Địa chất Việt Nam, các hội thành viên chuyên ngành Địa chất, đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Khoa giáo Trung ương và của Vụ Tổ chức phi Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép thành lập các Hội chuyên ngành địa chất là thành viên của Tổng hội Địa chất Việt N am (có danh sách kèm theo). Điều 2. Các Hội chuyên ngành địa chất có tên trong Quyết định này được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Hội được Bộ trưởng Bộ N ội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động của Hội. Các Hội chuyên ngành địa chất có tên trong Quyết định này tự lo liệu kinh phí và ph- ương tiện hoạt động. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Chủ tịch các Hội chuyên ngành địa chất có tên trong Quyết định, Chủ tịch Tổng Hội Địa chất Việt N am, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Đỗ Quang Trung
  2. DANH SÁCH CÁC HỘI CHUYÊN N GÀN H ĐNA CHẤT LÀ THÀN H VIÊN CỦA TỔN G HỘI ĐNA CHẤT VIỆT N AM ĐƯỢC BỘ N ỘI VỤ CHO PHÉP THÀN H LẬP (Theo Quyết định số 18/2005/QĐ-BNV ngày 20/01/2005. 1. Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt N am. 2. Hội Kiến tạo Việt N am. 3. Hội Đệ tứ - Địa mạo Việt N am. 4. Hội Khoáng thạch học Việt N am. 5. Hội Trầm tích Việt N am. 6. Hội Địa hóa Việt N am. 7. Hội Địa chất biển Việt N am. 8. Hội Địa chất Kinh tế Việt N am. 9. Hội Đá quý Việt N am. 10. Hội Địa chất than Việt N am. 11. Hội Địa chất thủy văn Việt N am. 12. Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt N am. 13. Hội Tuyển Khoáng Việt N am. 14. Hội Công nghệ Khoan khai thác Việt N am. (Tổng số 14 Hội).
Đồng bộ tài khoản