Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
61
lượt xem
7
download

Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 18/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG BI N VÀ VEN BI N VI T NAM THU C VNNH THÁI LAN TH I KỲ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B K ho ch và u tư t i t trình s 514/TTr-BKH ngày 22 tháng 01 năm 2008, ý ki n c a các B , ngành và a phương liên quan v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan th i kỳ n năm 2020, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan th i kỳ n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. PH M VI C A QUY HO CH Vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan bao g m vùng bi n và th m l c a thu c ch quy n, quy n ch quy n và quy n tài phán c a Vi t Nam trên V nh Thái Lan cùng các h i o n m trên ó và ph n t li n ven bi n g m 02 thành ph : Cà Mau, R ch Giá; 13 huy n, th ven bi n: U Minh, Tr n Văn Th i, Phú Tân, Cái Nư c, Năm Căn, Ng c Hi n (Cà Mau), th xã Hà Tiên, Kiên Lương, Hòn t, Châu Thành, U Minh Thư ng, An Biên, An Minh (Kiên Giang) và 02 huy n o: Phú Qu c, Kiên H i (Kiên Giang), có s dân 1.935 nghìn ngư i, chi m 67,3% s dân c a 2 t nh Cà Mau và Kiên Giang. II. M C TIÊU PHÁT TRI N - Phát tri n vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan thành khu v c kinh t năng ng, góp ph n th nh vư ng chung c a khu v c bi n và ven bi n Tây Nam c a T qu c, ng th i k t n i v i các khu v c ven bi n khác trong c nư c t o thành m t Vành ai kinh t d c ven bi n t Móng Cái n Hà Tiên phát tri n nhanh, thúc Ny và lôi kéo các khu v c phía trong cùng phát tri n.
 2. - Hình thành Hành lang kinh t ven bi n V nh Thái Lan làm tr c t thúc Ny s phát tri n c a c Vùng, t o ti n phát tri n giao thông, m r ng quan h v i bên ngoài m t cách ch ng và có hi u qu . - Xây d ng o Phú Qu c thành khu v c phát tri n năng ng, m t trung tâm kinh t bi n l n và hi n i (trư c m t là Khu du l ch sinh thái bi n - o cao c p), m t " i m sáng" v kinh t c a c nư c và khu v c ông Nam á. - Hình thành và phát tri n m t s ngành kinh t bi n mũi nh n g m: khai thác, nuôi tr ng và ch bi n thu s n, du l ch bi n, khai thác và ch bi n khí... có trình phát tri n tương i hi n i ngang t m v i các nư c trong khu v c. - t t c tăng trư ng kinh t cao g p t 1,35 - 1,4 l n t c tăng trư ng GDP c nư c. n năm 2020 nâng m c s ng v t ch t c a nhân dân trong Vùng lên g p 5 l n hi n nay; óng góp kho ng 5,0 - 5,5% vào GDP; kho ng 18 - 19% vào s n lư ng thu s n và 22 - 23% vào kim ng ch xu t khNu th y s n c a c nư c. Gi m t l ói nghèo (theo chuNn m i) t 14% hi n nay xu ng dư i 10% năm 2010 và dư i 3% năm 2020 . - Hoàn thành ph c p trung h c cơ s trư c năm 2010 và ph c p trung h c ph thông trư c năm 2020; nâng t l lao ng qua ào t o lên 25% vào năm 2010 và 55 - 60% vào năm 2020, hoàn thành chương trình t chuNn qu c gia v y t trư c năm 2015. - n năm 2010, 100% s xã có ư ng ô tô n trung tâm xã (tr các xã cù lao), 85 - 90% s h ư c s d ng i n, 95% dân s ư c xem truy n hình, 100% dân s ô th trong Vùng ư c dùng nư c s ch, 80% dân s nông thôn ư c s d ng nư c sinh ho t h p v sinh; n năm 2015 có 100% s h ư c s d ng i n và ư c xem truy n hình, 100% dân s nông thôn ư c s d ng nư c sinh ho t h p v sinh. III. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N VÀ T CH C KHÔNG GIAN KINH T t ư c các m c tiêu trên, phương hư ng phát tri n và t ch c không gian kinh t c a Vùng n năm 2020 như sau: 1. Phương hư ng t ch c không gian kinh t a) Xây d ng Hành lang kinh t ven bi n V nh Thái Lan làm xương s ng thúc Ny s phát tri n c a toàn Vùng: - T p trung xây d ng Hành lang kinh t ven bi n V nh Thái Lan (t Năm Căn - Cà Mau n R ch Giá - Hà Tiên), t ng bư c hình thành vùng ng l c quan tr ng ven bi n c c Nam c a T qu c có t c tăng trư ng cao, h i nh p m nh v i các nư c trong khu v c, t o ng l c thúc Ny s phát tri n c a c Vùng, ng th i có tác ng lan to m nh n các khu v c n i a. - Tri n khai xây d ng tuy n tr c giao thông ven bi n qua 3 nư c Vi t Nam - Campuchia - Thái Lan (trong khuôn kh H p tác ti u vùng sông mêkông m r ng), k t n i v i tr c kinh t Nam Ninh (Trung Qu c) - L ng Sơn (Vi t Nam) - Singapore m r ng h p tác và giao thương hàng hóa gi a các nư c trong khu v c. Tr c giao thông ven bi n qua ba nư c Vi t Nam - Cămpuchia - Thái Lan, trong ó o n trên
 3. lãnh th Vi t Nam dài 244 km t c a khNu Xà Xía (Kiên Giang) n thành ph Cà Mau cơ b n trùng v i qu c l 80 và qu c l 63 s ư c nâng c p t c p III ng b ng; o n qua các ô th t c p I ho c xây d ng ư ng tránh. - Phát tri n các ngành kinh t mũi nh n, có ưu th như công nghi p, thu s n, du l ch và d ch v bi n... Ny m nh h p tác gi a các nư c quanh V nh Thái Lan, nh t là trong các lĩnh v c: xây d ng k t c u h t ng, phát tri n du l ch, thương m i, u tư, tài chính, ngân hàng, khai thác ngu n l i bi n và v n t i bi n... M r ng h p tác gi a Hành lang kinh t ven bi n V nh Thái Lan v i các nư c ASEAN, các t ch c qu c t và các t ch c h p tác khác trong khu v c, t o i u ki n phát tri n nhanh Hành lang kinh t ven bi n này. b) Xây d ng o Phú Qu c thành Khu kinh t bi n t ng h p là Trung tâm kinh t bi n m nh c a c nư c và khu v c: - T p trung phát tri n o Phú Qu c thành Khu kinh t t ng h p ( ơn v hành chính - kinh t c bi t tr c thu c Trung ương), m t Trung tâm kinh t bi n m nh c a c nư c và khu v c ông Nam á. Trư c m t, khNn trương xây d ng o Phú Qu c thành Trung tâm du l ch sinh thái bi n - o cao c p hoàn ch nh, có t m c trong khu v c. Phát tri n a d ng các lo i hình du l ch, th thao và vui chơi gi i trí c trên o và trên bi n. Xây d ng m t s trung tâm vui chơi gi i trí ph c h p cao c p (g m c casino) thu hút m nh khách du l ch, nh t là khách qu c t . Ny m nh h p tác v i các nư c quanh V nh Thái Lan m các tuy n du l ch b ng ư ng hàng không, ư ng bi n t Phú Qu c n các trung tâm ô th , các khu du l ch l n c a các nư c trong khu v c. - Phát tri n nhanh các lo i hình d ch v , nh t là d ch v thương m i, tài chính, ngân hàng và các d ch v cao c p khác g n v i du l ch, t ng bư c xây d ng Phú Qu c thành Trung tâm thương m i, tài chính l n trong khu v c. Xây d ng các trung tâm thương m i hi n i t i Dương ông, Dương Tơ, An Th i; phát tri n d ch v H i ngh , H i th o trong nư c và qu c t ... - Phát tri n s n xu t lâm nghi p, nông nghi p trên o theo hư ng sinh thái, t o c nh quan môi trư ng ph c v du l ch. Duy trì quy mô khai thác h i s n trong khu v c, m r ng khai thác ra các vùng bi n khơi. Ny m nh nuôi tr ng thu s n, nh t là các loài có giá tr kinh t cao, c s n, cá c nh ... quanh các o v a ph c v tr c ti p khách du l ch v a k t h p tham quan, du l ch và xu t khNu. Nhanh chóng thành l p và ưa vào ho t ng có hi u qu Khu b o t n bi n ph c v du l ch. - Phát tri n các ngành công nghi p th c phNm và u ng, s n xu t hàng tiêu dùng, trang s c, lưu ni m, cơ khí s a ch a ph c v v n t i bi n và ánh b t, nuôi tr ng, ch bi n h i s n... Hình thành m t s c m công nghi p quy mô phù h p t i Dương Tơ, An Th i v i các ngành công nghi p s ch, công nghi p k thu t cao ph c v du l ch và xu t khNu. Nâng c p m r ng các ô th hi n có; u tư xây d ng ô th m i Dương Tơ tr thành Trung tâm thương m i, tài chính, văn hóa, du l ch... c a c Vùng. - Phát tri n k t c u h t ng theo hư ng hi n i áp ng yêu c u phát tri n c a o mà tr ng tâm là du l ch, d ch v trình cao và b o m an ninh, qu c phòng. Xây d ng nhanh h th ng giao thông, sân bay trên o và h th ng c ng bi n... T p trung
 4. xây d ng tr c ư ng chính xuyên o t An Th i - Dương ông - Bãi Thơm; ư ng vòng quanh o và các tuy n nhánh n các i m du l ch, các khu dân cư. Xây d ng các c ng du l ch t i v nh t , c ng Dương ông, Bãi Vòng; các c ng hàng hóa An Th i, V nh m và m t s c ng hành khách khác quy mô phù h p ph c v vi c ưa, ón khách du l ch. Tri n khai xây d ng sân bay qu c t Dương Tơ (quy mô kho ng 2 tri u hành khách/năm) ưa vào ho t ng sau năm 2010. Xây d ng Nhà máy phát i n diezen, phát tri n i n gió, i n m t tr i, xây d ng tuy n cáp ng m ưa i n ra o và h th ng lư i i n th ng nh t trên toàn o... Xây d ng ng b các cơ s h t ng k thu t khác như c p thoát nư c, bưu chính vi n thông... áp ng yêu c u phát tri n nhanh và b o m an ninh, qu c phòng trên o. c) Phát tri n h th ng ô th ven bi n: - Ny nhanh t c ô th hóa, xây d ng m t s ô th ven bi n thành các trung tâm kinh t bi n m nh, các trung tâm ti n ra bi n và các h t nhân tăng trư ng c a t ng khu v c thúc Ny kinh t bi n, o. - T p trung phát tri n m t s ô th trung tâm c a Vùng thành các trung tâm kinh t bi n m nh hư ng ra bi n và k t n i ch t ch v i n i a. + Xây d ng thành ph R ch Giá thành Trung tâm kinh t bi n m nh, Trung tâm ngh cá l n và hi n i c a c nư c, ng th i làm căn c v ng ch c thúc Ny khai thác toàn di n vùng bi n Tây Nam c a T qu c. + Phát tri n thành ph Cà Mau trong s g n k t v i khu công nghi p (KCN) khí - i n - m Cà Mau và các ô th v tinh, hình thành m t c m ô th l n, m t trung tâm kinh t m nh phía ông. + Xây d ng Hà Tiên tr thành trung tâm du l ch - d ch v l n c a Vùng; ng th i là ô th c a khNu hi n i biên gi i Tây Nam c a T qu c. - Xây d ng các ô th khác nh ng khu v c t p trung các ho t ng khai thác bi n như Năm Căn, Sông c, Kiên Lương - Hòn Chông, Phú Qu c... thành các ô th u m i ven bi n, các Trung tâm ti n ra bi n m nh m r ng khai thác toàn di n vùng bi n V nh Thái Lan, k t h p v i b o m an ninh, qu c phòng. Nghiên c u xây d ng Khu kinh t Năm Căn, nh m phát huy t i a ti m năng, l i th c a khu v c, t o ng l c thúc Ny phát tri n kinh t t nh Cà Mau nói riêng và vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan nói chung. - Quy ho ch phát tri n h p lý các ô th khác. K t h p nâng c p m r ng các th tr n huy n l hi n có v i xây d ng m t s ô th m i d c ven bi n như: Tân Ân, t Mũi, Hàm R ng, Khánh H i, Hòn á B c (Cà Mau), U Minh, X o Nhàu, Ba Hòn (Kiên Giang)..., t o các h t nhân tăng trư ng c a t ng khu v c. Hình thành nhi u ô th qui mô v a và nh , t ng bư c hình thành m t m ng lư i các ô th ven bi n g n k t ch t ch v i nhau và k t n i vùng ven bi n v i vùng n i a, thúc Ny quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn. Vi c phát tri n h th ng ô th trong Vùng ph i có t m nhìn xa (ngoài năm 2020) có không gian cho vi c nâng c p, m r ng ô th trong các giai o n ti p theo.
 5. d) Phát tri n kinh t o phù h p v i vai trò, ch c năng và ti m năng, l i th c a t ng o: Ti p t c Ny m nh công tác di dân ra các o, c bi t i v i các o n m v trí ti n tiêu quan tr ng như Th Chu, Nam Du và m t s o c c Tây Nam giáp v i vùng bi n Campuchia... phát tri n kinh t o k t h p v i b o v an ninh ch quy n trên bi n. T p trung u tư xây d ng k t c u h t ng trên các o, nh t là các công trình h t ng thi t y u khuy n khích dân ra nh cư phát tri n kinh t o. Chuy n i cơ c u kinh t o theo hư ng ưu tiên phát tri n các ngành có l i th như khai thác, nuôi tr ng và d ch v ngh cá, du l ch và d ch v bi n... Xây d ng nhanh và ng b k t c u h t ng ô th t i o Hòn Tre, b o m ch c năng trung tâm huy n l c a huy n Kiên H i. u tư xây d ng o Th Chu thành Trung tâm d ch v ngh cá l n c a c vùng. Quy ho ch m t s o l n, quan tr ng như Hòn Tre, Hòn Rái, Hòn Ngh , Nam Du, Hòn Khoai... thành các o có kinh t phát tri n, ng th i là căn c v ng ch c b o m qu c phòng, an ninh, ch quy n các vùng bi n, o c a T qu c. 2. Phương hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c a) T p trung phát tri n m nh các ngành kinh t bi n - Phát tri n toàn di n và hi n i hóa ngành thu s n, xây d ng vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan thành Vùng kinh t thu s n tr ng i m c a c nư c và t trình tiên ti n trong khu v c. Ti p t c hi n i hóa ngành thu s n trên t t c các lĩnh v c. Chuy n i cơ c u s n xu t h p lý gi a nuôi tr ng và khai thác g n v i ch bi n, tiêu th s n phNm và b o v ngu n l i, b o m phát tri n b n v ng. n năm 2020, s n lư ng th y s n trong vùng t kho ng t 800 - 850 nghìn t n, chi m 18 - 19% s n lư ng th y s n c nư c, trong ó khai thác kho ng 400 - 420 nghìn t n (riêng khai thác t i V nh Thái Lan kho ng 250 nghìn t n), s n lư ng xa b chi m hơn 70%; di n tích nuôi tr ng kho ng 350 nghìn ha (di n tích nuôi chuyên kho ng 300 nghìn ha), s n lư ng nuôi t trên 400 nghìn t n; kim ng ch xu t khNu t trên 2 t USD. Chuy n i m nh cơ c u s n xu t t ngh cá ven b sang ngh cá xa b g n v i b o v và phát tri n ngu n l i. u tư phát tri n các i t u l n (trên 100 CV) và ng b các cơ s h u c n ngh cá d c ven bi n và trên m t s o m r ng khai thác các vùng bi n khơi, nh t là các khu v c ch ng l n k t h p v i b o m an ninh, qu c phòng và ch quy n qu c gia trên bi n. Ny m nh nuôi tr ng th y s n t t c các lo i hình m t nư c theo hư ng nuôi sinh thái, thân thi n v i môi trư ng. Ưu tiên phát tri n nuôi công nghi p và bán công nghi p nh ng nơi có i u ki n. Phát tri n nuôi nhuy n th vùng tri u và nuôi cá, c s n trên bi n k t h p v i du l ch. Ti p t c u tư hi n i hoá các cơ s ch bi n th y s n hi n có, xây d ng m t s cơ s ch bi n hi n i t i các khu v c thu n ti n v k t c u h t ng, v ti p th , thương m i và x lý ch t th i như các khu công nghi p (KCN): T c C u, An Th i, Hòa Trung và m t s KCN khác..., t o các s n phNm ch t lư ng cao ph c v xu t khNu. Hình thành 2 trung tâm ch bi n th y s n quy mô c p vùng t i thành ph Cà Mau và T c C u (Kiên Giang).
 6. - Phát tri n nhanh và b n v ng du l ch bi n - o và ven bi n tr thành ngành mũi nh n, óng góp tích c c vào tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t c a Vùng. T ch c h p lý không gian du l ch trong toàn Vùng. Xây d ng ng b cơ s h t ng du l ch và các công trình vui chơi gi i trí trên o Phú Qu c; phát tri n a d ng các lo i hình du l ch, các khu vui chơi, gi i trí ph c h p ch t lư ng cao c trên bi n và trên o, s m xây d ng o Phú Qu c thành Khu du l ch sinh thái, ngh dư ng bi n - o cao c p, hi n i t m c khu v c và th gi i. Ny m nh liên k t v i các nư c quanh V nh Thái Lan hình thành các tour du l ch qu c t , n i du l ch vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan nói chung và o Phú Qu c nói riêng v i các i m du l ch n i ti ng trong khu v c, nh t là sau khi tuy n ư ng xuyên á phía Nam và Tr c kinh t Nam Ninh (Trung Qu c) - Singapore ư c hoàn thành. Xây d ng các c m du l ch Hà Tiên - Kiên Lương, Năm Căn - t Mũi và các tuy n du l ch n i vùng và liên vùng ... liên k t, ph i h p v i du l ch o Phú Qu c, t o s phát tri n nhanh và b n v ng trong toàn Vùng. Ti p t c u tư xây d ng ng b và hoàn ch nh k t c u h t ng các khu du l ch tr ng i m như Mũi Nai, Hòn Tr m, Th ch ng, ông H , Chùa Hang, Khai Long, t Mũi ... và các i m du l ch t i các thành ph Cà Mau, R ch Giá. Xây d ng nhanh Khu du l ch Hà Tiên g n v i phát tri n Khu kinh t c a khNu. Hình thành các tam giác phát tri n du l ch Cà Mau - Hà Tiên - C n Thơ; R ch Giá - Hà Tiên - Châu c và R ch Giá - Cà Mau - Phú Qu c k t n i du l ch vùng ven bi n v i các vùng n i a. G n phát tri n du l ch v i b o v , tôn t o các di tích l ch s văn hóa, b o v môi trư ng và các h sinh thái c thù ven bi n. Ny m nh công tác tuyên truy n qu ng bá và xúc ti n du l ch kêu g i u tư và thu hút du khách. Ph n u n năm 2010 thu hút kho ng 1,3 - 1,4 tri u lư t khách du l ch, trong ó có 350 - 400 nghìn lư t khách qu c t và năm 2020 t trên 3 tri u lư t khách, trong ó có kho ng 1 tri u lư t khách qu c t ; t t c tăng trư ng bình quân 9 - 10%/năm. Chú tr ng phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao áp ng yêu c u phát tri n nhanh trong nh ng năm t i. - Phát tri n thăm dò, khai thác và ch bi n khí. Ny m nh công tác t u tư và i u hành tìm ki m, thăm dò d u khí trong khu v c nh m kh ng nh tính thương m i có k ho ch phát tri n khai thác. Ch ng th c hi n công tác nghiên c u kh o sát a ch n nh m ánh giá chính xác ti m năng và tr lư ng d u khí t i nh ng lô, nh ng c u t o còn d ng tri n v ng. Ti p t c thu hút u tư nư c ngoài, nh t là các công ty d u khí l n vào u tư tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí t i vùng bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan. Ny m nh khai thác d u khí t i các lô ã xác nh tr lư ng và các vùng bi n ch ng l n. Ny nhanh ti n th c hi n các h p ng d u khí t i nh ng phát hi n ã l p k ho ch phát tri n m nh m s m ưa vào khai thác. c bi t, Ny m nh khai thác các m d u khí thu c vùng bi n th a thu n h p tác khai thác chung v i Malaysia (PM-3) khai thác có hi u qu tài nguyên c a khu v c này . Xây d ng hoàn thi n ư ng ng d n khí PM3 - Cà Mau, ư ng ng khí Lô B, 52, 49 - Trà Nóc, ti p t c xây d ng m t s tuy n ư ng ng d n khí khác t V nh Thái Lan vào b cung c p cho nhà máy i n Ô Môn, Trà Nóc... và các cơ s ch bi n khí khác trong khu v c. Tri n khai xây d ng nhà máy phân m công su t 800.000 t n urê/năm t i Khu công nghi p khí - i n - m Cà Mau ưa vào ho t ng sau năm
 7. 2010. Thu hút u tư xây d ng nhà máy khí hoá l ng và m t s cơ s hoá ch t khác s d ng ngu n khí áp th p c a V nh Thái Lan. - Phát tri n ng b kinh t hàng h i. T n d ng m i kh năng có th phát tri n kinh t hàng h i bao g m: h th ng c ng bi n, i t u, công nghi p óng m i và s a ch a t u bi n, d ch v c ng và d ch v hàng h i..., t o ti n ti n ra bi n, ng th i h tr , thúc Ny các ngành khác phát tri n. Phát tri n h p lý h th ng c ng bi n trong Vùng. Nâng c p, m r ng c ng Năm Căm (Cà Mau), Hòn Chông (Kiên Giang) t công su t t 700 - 800 nghìn t n/năm và c ng xi măng Bình Tr t t 1,8 - 2 tri u t n/năm. Xây d ng m i c ng Bãi Nò (Hà Tiên) quy mô 500 nghìn t n/năm và c ng chuyên dùng Nam Du cho Trung tâm nhi t i n Kiên Lương. Xây d ng ng b các c ng bi n t i khu v c Phú Qu c g m: c ng An Th i (ti p nh n t u 3.000 DWT và 1 b n n i ti p nh n t u n 30.000 DWT); c ng V nh m (ti p nh n t u 3.000 DWT và t u khách có s c ch 2.000 hành khách); c ng hành khách Dương ông, Mũi t (ti p nh n t u có s c ch 2.000 hành khách) và các b n u cho t u du l ch, thuy n bu m... áp ng yêu c u phát tri n nhanh c a o. T ng bư c xây d ng t i Phú Qu c m t Trung tâm c ng bi n và d ch v hàng h i l n c a khu v c V nh Thái Lan. Xây d ng i t u bi n có cơ c u phù h p, áp ng nhu c u v n chuy n hàng hoá và hành khách trong vùng. Ny m nh v n t i ven bi n n các vùng trong c nư c; hình thành các tuy n v n t i bi n ra các o, t o s g n k t ch t ch gi a các o và t li n. Phát tri n v n t i bi n sang Campuchia, Thái Lan, Malaysia. M các tuy n v n t i hành khách cao t c t Cà Mau, Năm Căn, R ch Giá, Hà Tiên... ra Phú Qu c và t Phú Qu c, Hà Tiên n các ô th l n ven bi n c a các nư c quanh V nh Thái Lan thúc Ny phát tri n du l ch. Xây d ng ng b các cơ s h t ng d ch v khác như h th ng h u c n d ch v c ng, d ch v th y th , cung ng tàu bi n, h th ng thông tin an toàn hàng h i, h th ng ra a ki m soát và c nh gi i bi n, h th ng èn bi n, phao tiêu, tr c v t c u h ... áp ng yêu c u phát tri n kinh t bi n và an ninh, qu c phòng. b) Phát tri n các ngành kinh t ven bi n - Phát tri n m nh công nghi p ven bi n, t o s vư t tr i c a công nghi p trong cơ c u kinh t c a Vùng, ng th i làm n n t ng cho tăng trư ng nhanh và hi u qu . Ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p có l i th , công nghi p cơ b n, then ch t như ch bi n khí, công nghi p i n, công nghi p óng t u, s n xu t xi măng, ch bi n th y s n công ngh cao... n năm 2020 cơ b n vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan có m t n n công nghi p v ng ch c v i cơ c u hi n i. T p trung xây d ng hoàn ch nh nhà máy i n Cà Mau 1 (750 MW); Ny nhanh ti n xây d ng nhà máy i n Cà Mau 2 (750 MW) ưa vào ho t ng theo k ho ch. Xây d ng nhà máy phân m Cà Mau (800.000 t n/năm) ưa vào ho t ng sau năm 2010. Tri n khai u tư xây d ng Trung tâm nhi t i n Kiên Lương quy mô 4.400 MW (giai o n I kho ng 1.200 MW). Xây d ng nhà máy i n diezen t i Phú Qu c t công su t 21,5 MW vào năm 2010, áp ng yêu c u phát tri n c a o. Phát tri n năng lư ng gió, năng lư ng m t tr i t i vùng ven bi n và trên các o. Nâng c p m r ng các cơ s s n xu t xi măng hi n có; l p t thêm m t s dây chuy n m i, nâng năng l c s n xu t trong vùng lên 4,1 tri u t n xi măng và 4,4 tri u
 8. t n clinker vào năm 2010 và ti p t c m r ng công su t sau năm 2010. Phát tri n s n xu t các lo i v t li u xây d ng khác. Xây d ng tr m nghi n clinker và nhà máy g ch tuynen t i Phú Qu c ch ng ngu n v t li u xây d ng cho xây d ng o. Ti p t c u tư nâng cao năng l c các cơ s óng m i và s a ch a t u cá hi n có. Xây d ng m t s cơ s s a ch a và óng m i t u cá, ch y u óng t u công su t l n ph c v ánh b t xa b t i Sông c, Năm Căn, Hòn Khoai (Cà Mau), R ch Giá, An Th i (Kiên Giang)... Ny nhanh ti n xây d ng nhà máy óng t u Năm Căn (Cà Mau); thu hút u tư xây d ng nhà máy óng t u Hòn Chông (Kiên Giang), hình thành Trung tâm óng t u bi n quy mô l n, áp ng nhu c u óng m i và s a ch a các lo i t u trong Vùng. Phát tri n công nghi p ch bi n nông s n, th y s n ch t lư ng cao ph c v xu t khNu và du l ch. u tư i m i thi t b các cơ s ch bi n g o xu t khNu hi n có; xây d ng m i m t s cơ s xay xát, ánh bóng g o xu t khNu quy mô t 20.000 - 40.000 t n/năm t i các khu v c tr ng i m như Tr n Văn Th i (Cà Mau), R ch Giá, Hòn t (Kiên Giang)... nâng công su t ch bi n g o toàn Vùng lên 2,7 - 2,8 tri u t n vào năm 2010 và trên 3,5 tri u t n vào năm 2020. Phát tri n các ngành công nghi p khác như may m c, da gi y, ch bi n g , i n t , i n gia d ng, cơ khí s a ch a, m c gia d ng... phù h p v i i u ki n c a t ng a phương. Ưu tiên phát tri n công nghi p ph c v nông nghi p và khai thác thu s n góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t nông thôn ven bi n. V phát tri n các khu công nghi p: t p trung xây d ng hoàn ch nh khu công nghi p khí - i n - m Cà Mau. Phát tri n nhanh khu v c t p trung công nghi p n ng Bình An - Kiên Lương, t ng bư c hình thành 2 trung tâm công nghi p l n và hi n i, t o s t phá trong tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u công nghi p c a Vùng. Ti p t c u tư xây d ng cơ s h t ng các khu công nghi p hi n có, Ny m nh thu hút u tư nâng cao t l l p y các khu công nghi p. Xúc ti n thành l p m t s khu công nghi p m i như Th nh L c, U Minh, Thu n Yên (Kiên Giang); Hòa Trung, Sông c, Năm Căn (Cà Mau)... áp ng yêu c u phát tri n c a Vùng. - Phát tri n a d ng các ngành d ch v thúc Ny các ngành s n xu t phát tri n và ph c v i s ng nhân dân. Ưu tiên phát tri n các ngành d ch v bi n và các ngành có giá tr gia tăng cao như d ch v xu t khNu, nh p khNu, d ch v du l ch, d ch v ngh cá, d ch v d u khí, d ch v v n t i, tài chính, ngân hàng, bưu chính vi n thông..., ưa d ch v th c s tr thành khu v c kinh t năng ng, t o nhi u vi c làm và óng góp l n cho n n kinh t c a Vùng. - Phát tri n ng b h th ng thương m i trong vùng theo hư ng hi n i, áp ng yêu c u h i nh p. Hình thành 2 trung tâm thương m i u m i c a Vùng thành ph Cà Mau và thành ph R ch Giá. Xây d ng m t s trung tâm thương m i hi n i t i Phú Qu c và Khu kinh t c a khNu Hà Tiên g n v i phát tri n du l ch. Xây d ng các trung tâm thương m i khác t i các th xã, các trung tâm huy n l , các c m kinh t ven bi n... làm ch c năng u m i cho t ng khu v c. C i t o, nâng c p và xây d ng h th ng các ch , các i m thương m i các th t và các vùng nông thôn... t ng bư c hình thành th trư ng thông su t, lưu thông hàng hóa thu n ti n trong toàn Vùng.
 9. Ny m nh các ho t ng xu t nh p khNu. Xây d ng hoàn ch nh Khu kinh t c a khNu Hà Tiên g n v i u tư c a khNu qu c t Xà Xía; nâng c p c a khNu Giang Thành m r ng giao thương hàng hóa gi a vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan v i Campuchia và các nư c trong khu v c. Phát tri n d ch v tài chính, ngân hàng. T o i u ki n thu n l i thu hút các Công ty tài chính l n u tư tài chính và m chi nhánh ho t ng trong Vùng, nh t là Phú Qu c. V n ng các nư c quanh V nh Thái Lan và các t ch c qu c t xây d ng Qu phát tri n vùng V nh Thái Lan phát tri n nhanh, g n k t v i các hành lang kinh t , các tr c kinh t trong khu v c. Phát tri n a d ng và nâng cao ch t lư ng d ch v v n t i, d ch v c ng, d ch v hàng không, d ch v ngh cá, d ch v vi n thông, công ngh thông tin và các d ch v khác. Hình thành m t s ngành d ch v m i như d ch v d u khí, d ch v tìm ki m, c u h ... t o i u ki n thúc Ny kinh t bi n trong Vùng. - Phát tri n s n xu t nông nghi p, lâm nghi p sinh thái ven bi n theo hư ng năng su t, ch t lư ng cao và b n v ng. u tư phát tri n nông nghi p theo chi u sâu, hình hành các vùng s n xu t t p trung thâm canh cao g n v i ch bi n, t o bư c chuy n d ch có hi u qu cơ c u s n xu t nông nghi p, nông thôn. Phát tri n các vùng lúa cao s n, lúa c s n ph c v xu t khNu. Chuy n m t ph n di n tích tr ng lúa sang nuôi tr ng th y s n và cây công nghi p, cây ăn trái, cây th c phNm... phù h p v i quy ho ch s d ng t t ng a phương nâng cao hi u qu s n xu t. M r ng các mô hình s n xu t hi n i, hi u qu như kinh t trang tr i, Khu nông nghi p công ngh cao... t o ra các s n phNm hàng hoá có ch t lư ng cao ph c v du l ch và xu t khNu. Ti p t c chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi phù h p v i 6 ti u vùng nông nghi p sinh thái ven bi n c a Vùng, t ng bư c xây d ng n n nông nghi p hi u qu và b n v ng. Khôi ph c và phát tri n r ng ng p m n, nâng t l che ph c a r ng lên 20 - 21% b o m yêu c u phòng h ven bi n k t h p v i phát tri n du l ch. Ti p t c Ny m nh xã h i hóa ngh r ng. Ny m nh khoanh nuôi, tái sinh r ng phòng h và r ng c d ng, c bi t là các vư n qu c gia Phú Qu c, U Minh Thư ng, U Minh H , Mũi Cà Mau, các khu b o t n thiên nhiên và r ng trên các o. Phát tri n tr ng r ng s n xu t, khuy n khích u tư tr ng r ng theo hư ng thâm canh năng su t cao, g n v i ch bi n lâm s n và kinh doanh du l ch. 3. Phát tri n ông b và hi n i hóa h th ng k t c u h t ng, c bi t là h t ng giao thông, áp ng yêu c u phát tri n nhanh c a Vùng Xây d ng hoàn ch nh và hi n i hóa h th ng giao thông ư ng b , c bi t là tr c giao thông ven bi n và các tuy n k t n i v i n i a, t o i u ki n giao thương thu n ti n trong toàn Vùng và ti n c n thi t thu hút m nh u tư phát tri n nhanh trong giai o n t i. Tri n khai xây d ng tuy n tr c giao thông chính ven bi n phía Nam t Năm Căn - Cà Mau - R ch Giá - Hà Tiên trong ph m vi Hành lang kinh t ven bi n V nh Thái Lan. Xây d ng m i tuy n ư ng giao thông sát b bi n t Năm Căn qua Sông c n R ch Giá phát tri n kinh t ven bi n k t h p v i b o m an ninh, qu c phòng. C i t o, nâng c p m r ng các tuy n k t n i vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh
 10. Thái Lan v i vùng n i a (qu c l 1A, 61, 63, 80 và N1, N2) t tiêu chuNn c p III ng b ng và toàn b ư ng giao thông n các trung tâm huy n, các khu công nghi p, khu ô th m i và các c m kinh t ven bi n t c p IV ho c c p III, t o m ng k t n i liên hoàn trong toàn Vùng thúc Ny giao thương và s n xu t hàng hoá phát tri n. Huy ng m i ngu n l c phát tri n giao thông nông thôn. n năm 2010 toàn b các xã trong vùng có ư ng ôtô n trung tâm xã (tr các xã cù lao), t l ư ng ư c tr i m t c ng t 70%; cơ b n xóa b c u kh . Sau năm 2010 ti p t c u tư nâng c p ư ng n các trung tâm xã t c p V ng b ng, trong ó m t s tuy n quan tr ng v kinh t và an ninh, qu c phòng t c p IV Duy trì và c i t o các tuy n ư ng sông, nh t là các tuy n ư ng sông liên vùng t thành ph H Chí Minh n Cà Mau và R ch Giá - Kiên Lương phát huy có hi u qu l i th v v n t i th y n i a c a Vùng. C i t o nâng c p các sân bay Cà Mau, R ch Giá t quy mô 300.000 hành khách/năm, duy trì sân bay Dương ông (Phú Qu c) công su t 300.000 hành khách/năm ph c v các tuy n bay n i a. Tri n khai xây d ng sân bay qu c t Dương Tơ (Phú Qu c) t c p 4E, có th ti p nh n các lo i máy bay t m trung như B767 ho c tương ương; quy mô giai o n u kho ng 2 tri u hành khách/năm, sau năm 2020 ti p t c u tư m r ng phù h p v i ti n phát tri n c a Khu kinh t . Xây d ng hoàn ch nh m ng lư i c p i n trong Vùng. u tư xây d ng m i các tuy n ư ng dây quan tr ng như: Kiên Giang - Th t N t, Kiên Giang - c Hòa, Cà Mau - R ch Giá, Cà Mau - B c Liêu, Cà Mau - Cái Nư c, R ch Giá - Kiên Lương và các tr m h th cho các thành ph , th xã, các trung tâm công nghi p.. Phát tri n lư i i n n các c m kinh t ven bi n. n năm 2010 có kho ng 90% s h trong Vùng ư c s d ng i n và t 100% trư c năm 2015. Tri n khai xây d ng tuy n cáp ng m ưa lư i i n qu c gia t t li n ra o Phú Qu c, có th ưa vào s d ng sau năm 2010. u tư xây d ng ng b h th ng c p, thoát nư c, cơ s h t ng bưu chính vi n thông và công ngh thông tin... áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i trong Vùng. Hoàn thành các nhà máy nư c R ch Giá, Cà Mau, Tân Hi p, Châu Thành... Nâng c p nhà máy nư c Dương ông (Phú Qu c). Xây d ng m t s h tr nư c và tr m c p nư c t p trung các o nh l . Phát tri n hi n i h th ng thông tin duyên h i và trên bi n, b o m thông tin liên l c thư ng xuyên, k p th i, áp ng yêu c u Ny m nh khai thác bi n và b o m an ninh, qu c phòng các vùng bi n o. 4. Xây d ng ng b h th ng các công trình phòng ch ng thiên tai, tìm ki m c u n n, m b o an toàn cao nh t cho phát tri n kinh t - xã h i u tư nâng c p h th ng ê bi n k t h p v i xây d ng m i ư ng giao thông sát b bi n t Nam Căn n R ch Giá, áp ng yêu c u phòng, ch ng thiên tai m c an toàn cao, k t h p v i phát tri n kinh t - xã h i và an ninh, qu c phòng. Nâng c p, c i t o các c ng cá k t h p v i khu neo u t u, thuy n hi n có; xây d ng m t s khu neo u c p vùng t i c a sông Ông c, R ch G c, Hòn Tre và các khu neo u khác, hình thành ng b h th ng các khu neo u tránh trú bão cho t u thuy n d c ven bi n và trên các o, b o m an toàn cao nh t cho các phương ti n và tính m ng c a
 11. ngư dân ho t ng trong V nh Thái Lan và m t s khu v c thu c vùng bi n ông Nam B . Xây d ng h th ng thông tin tìm ki m c u n n (TKCN) ng b c v k thu t và ngu n nhân l c; c trên b và trên các t u, thuy n, b o m an toàn cho các ho t ng trên bi n. S d ng có hi u qu các trang thi t b và ngu n l c s n có c a các ngành kinh t và qu c phòng vào công tác TKCN. Xây d ng các l c lư ng ng phó t i ch t t c các a phương trong Vùng. Ph i h p ch t ch và s d ng hi u qu các trang thi t b và ngu n l c s n có trong Vùng như trung tâm ph i h p TKCN khu v c mi n Nam, Trung tâm TKCN hàng h i, Trung tâm TKCN th y s n, Trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c mi n Nam. Trung tâm TKCN c a B i Biên phòng... vào công tác TKCN. Phát tri n ng b h th ng phương ti n và cơ s h t ng TKCN trong Vùng. u tư xây d ng 01 tr m thông tin hi n i s d ng công ngh v tinh; 01 Trung tâm TKCN c p vùng t i o Hòn Khoai và m t s tr m ph i h p TKCN khác trên các o Th Chu, Phú Qu c... áp ng yêu c u c a công tác TKCN trong toàn vùng. Nghiên c u xây d ng t i vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan m t Trung tâm c nh báo s m thiên tai qu c gia, t ng bư c hình thành h th ng TKCN trong toàn Vùng mang tính khoa h c, hi n i và chuyên nghi p, áp ng yêu c u m r ng công tác TKCN và h i nh p qu c t và khu v c trong lĩnh v c này. 5. Phát tri n toàn di n các lĩnh v c xã h i, b o m hài hòa v i phát tri n kinh t a) V khoa h c - công ngh : Ny m nh các ho t ng khoa h c - công ngh , áp d ng m nh m k thu t công ngh m i vào s n xu t, t o các s n phNm có ch t lư ng và s c c nh tranh cao. Xây d ng và nhân r ng các mô hình s n xu t hi u qu như mô hình nông - ngư nghi p sinh thái, mô hình Khu nông nghi p công ngh cao... Khuy n khích phát tri n các doanh nghi p khoa h c và công ngh . H tr các doanh nghi p xây d ng thương hi u cho các s n phNm có th m nh, c trưng c a Vùng. áp d ng r ng rãi công ngh thông tin trong s n xu t và qu n lý nâng cao hi u qu c a n n kinh t . b) V giáo d c - ào t o: phát tri n giáo d c - ào t o theo hư ng chuNn hoá, hi n i hoá và xã h i hóa. Hoàn thành chương trình ph c p giáo d c trung h c cơ s trư c năm 2010, ti n t i ph c p trung h c ph thông trong toàn Vùng trư c năm 2020. Ti p t c th c hi n chương trình kiên c hóa trư ng l p g n v i chuNn hóa, tăng cư ng cơ s v t ch t; xây d ng và nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên các c p tăng t l trư ng h c t chuNn qu c gia. Ny m nh công tác ào t o, ào t o l i cho i ngũ cán b , công ch c, các nhà doanh nghi p và l c lư ng lao ng trong Vùng, nh t là trong các lĩnh v c có ưu th như khai thác, nuôi tr ng, ch bi n thu s n, du l ch, th y th , th máy, cơ khí s a ch a, xây d ng, k thu t i n... áp ng yêu c u phát tri n c a Vùng. Tri n khai xây d ng trư ng i h c Kiên Giang; thành l p trư ng Cao ng c ng ng Cà Mau và các trư ng Cao ng, trư ng chuyên nghi p d y ngh các t nh. Xây d ng m t s trư ng d y ngh t i Phú Qu c. n năm 2010 t l lao ng qua ào t o trong Vùng t kho ng 25% và năm 2020 t trên 50%. c) V y t : phát tri n ng b m ng lư i y t t tuy n t nh n cơ s , n năm 2010 có 100% s xã trong Vùng t chuNn qu c gia v y t . Xây d ng hoàn ch nh các b nh vi n t nh, nâng c p các b nh vi n huy n, b nh vi n a khoa khu v c, các trung tâm y
 12. t d phòng, trung tâm các b nh xã h i... áp ng nhu c u khám ch a b nh c a nhân dân. Xây d ng 01 b nh vi n a khoa c p vùng t i Châu Thành (Kiên Giang) và 01 b nh vi n a khoa hoàn ch nh t i Phú Qu c v i trang thi t b hi n i, kh năng khám, ch a b nh cho ngư i nư c ngoài, nh t là khách du l ch qu c t . Chú tr ng phát tri n y h c bi n. T ng bư c xây d ng m ng lư i y t bi n ng b áp ng yêu c u Ny m nh khai thác bi n trong th i gian t i. d) V văn hóa, thông tin, th thao: xây d ng ng b các thi t ch văn hóa, th thao, thông tin cơ s . Ưu tiên u tư các thi t ch ph c v sinh ho t văn hóa c ng ng như các trung tâm văn hóa - th thao, nhà văn hóa, công viên, khu vui chơi gi i trí ... Ph n u n năm 2010 t t c các thành ph , các huy n, th xã và t 40 - 45% s xã, phư ng trong Vùng có trung tâm văn hóa - th thao; 100% s h trong Vùng ư c nghe ài phát thanh, 85 - 90% s h ư c xem truy n hình. Tăng cư ng h th ng cung c p thông tin, tuyên truy n sách báo t i các xã vùng sâu, vùng xa và h i o. Ny m nh xã h i hóa văn hoá, th thao; phát tri n th thao qu n chúng, làm t t công tác giáo d c th ch t trong nhà trư ng. ) Các lĩnh v c xã h i khác: ti p t c th c hi n có hi u qu chương trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo trên a bàn, n năm 2010 gi m t l h nghèo xu ng dư i 10%. (theo chuNn m i) và năm 2020 xu ng dư i 3%. Xây d ng k ho ch c th v xóa ói, gi m nghèo phù h p v i i u ki n c a t ng vùng, t ng khu v c. L ng ghép có hi u qu các chương trình, d án trên a bàn vào công tác xóa ói, gi m nghèo và gi i quy t vi c làm cho dân cư, nh t là cho các vùng dân t c, vùng sâu, vùng xa, vùng ven bi n và h i o... Th c hi n t t chính sách xã h i i v i các gia ình thương binh, li t sĩ, nh ng ngư i có công và các i tư ng xã h i khác. 6. Tăng cư ng, c ng c qu c phòng, an ninh, b o v v ng ch c ch quy n và l i ích qu c gia trên bi n. Xây d ng qu c phòng, an ninh v ng m nh c v l c lư ng và phương ti n duy trì hòa bình, n nh và phát tri n vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan. Ny lùi nguy cơ xung t vũ trang, ngăn ch n k p th i và có hi u qu các ho t ng l n chi m, xâm ph m ch quy n và l i ích qu c gia trên bi n. Phát tri n ng b và hi n i các l c lư ng qu n lý, b o v bi n, o cùng h th ng phòng th , c nh gi i ven bi n. Phát huy s c m nh t ng h p c a các l c lư ng vũ trang và dân quân, t v ... hình hình th tr n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân b o v v ng ch c vùng bi n o c a T qu c. Xây d ng l c lư ng ch c năng qu n lý, b o v bi n, o (H i quân, Biên phòng, C nh sát bi n Vi t Nam, không quân ...) ng b , hi n i, b trí phù h p s n sàng áp ng khi có tình hu ng x y ra. Nâng c p và xây d ng m i nh ng công trình qu c phòng, an ninh ven b và trên các o ph c v cho nhi m v tác chi n trên bi n. Vi c xây d ng các cơ s qu c phòng ven bi n, trên các o (như c u c ng, cơ s s a ch a tàu thuy n, h th ng b o m hàng h i, quân y...) nghi n c u có th v a ph c v cho qu c phòng, an ninh v a ph c v phát tri n kinh t bi n. K t h p ch t ch phát tri n kinh t v i c ng c qu c phòng, an ninh trên bi n và gi a qu c phòng, an ninh v i kinh t , góp ph n tích c c vào Ny m nh quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c nói chung và phát tri n vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan nói riêng.
 13. 7. B o v môi trư ng, phát tri n b n v ng T nay n năm 2020 vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan s ư c u tư phát tri n m nh nh m phát huy các ti m năng, l i th c a Vùng, nh t là ti m năng, l i th c a bi n và ven bi n. b o m phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng òi h i ph i có các gi i pháp tích c c và ng b c v k thu t và cơ ch , chính sách. C th là: - Qu n lý ch t ch ho t ng khai thác h i s n, nh t là vùng tri u và khu v c ven b . Quy nh c th v s lư ng t u thuy n, lo i ngh và s n lư ng khai thác t i a cho t ng khu v c, t ng mùa v b o v và phát tri n ngu n l i. - Thi t l p h th ng r ng phòng h n nh và b n v ng. Khôi ph c và phát tri n r ng ng p m n, c bi t là các khu v c U Minh, m Dơi và bán o Cà Mau. B o v nghiêm ng t các vư n Qu c gia hi n có; xây d ng m t s Khu b o t n khác b o v và khôi ph c các h sinh thái c thù c a Vùng. - Ki m soát ch t ch vi c s d ng thu c tr sâu, phân hóa h c trong s n xu t nông nghi p và nuôi tr ng thu s n h n ch ô nhi m. Ki n toàn h th ng các trung tâm, các tr m b o v th c v t, m b o kh năng ki m soát u vào và u ra c a th c ăn, phân bón và các hóa ch t b o v th c v t. - Tăng cư ng công tác b o v môi trư ng ô th và khu công nghi p. Nhanh chóng di d i các công trình, xí nghi p gây ô nhi m n ng ra kh i khu v c trung tâm các thành ph l n như Cà Mau, R ch Giá; ng th i x lý tri t ch t th i b o v môi trư ng, xây d ng ng b và t ng bư c hi n i h th ng thoát và x lý nư c th i t i các ô th , các khu công nghi p, khu du l ch, b o m toàn b nư c th i ph i ư c x lý t tiêu chuNn Vi t Nam trư c khi x vào h th ng thoát nư c chung. Quy ho ch v trí và quy mô các khu x lý rác th i phù h p cho các thành ph , th xã, th tr n, các khu công nghi p... i v i rác th i c a các b nh vi n b t bu c ph i có lò t v i quy mô phù h p x lý t i ch . Có chính sách và quy ch c bi t v b o v tài nguyên, môi trư ng khu v c o Phú Qu c, b o m phát tri n b n v ng. - Ny m nh b o v môi trư ng bi n và ven bi n. Qu n lý ch t ch vi c x th i c a các t u v n t i ho t ng trên bi n. Xây d ng m t l c lư ng chuyên trách v ng c u tràn d u trên bi n, vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan. Tăng cư ng công tác phòng ch ng xói l b bi n và trên các o, nh t là khu v c t Gành Hào n R ch G c... Xây d ng hoàn ch nh h th ng ê bi n. Có k ho ch h ê, di dân, b o v tính m ng, tài s n cho nhân dân sinh s ng nh ng o n b bi n xung y u trư c mùa mưa bão. - Nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng các c p, các ngành. Quy nh ch t ch vi c thNm nh, lu n ch ng các phương án b o v môi trư ng trong quá trình xét duy t các d án phát tri n nh t là i v i các công trình có th gây ô nhi m l n như hóa ch t, c ng bi n, óng t u, nhi t i n... Tăng cư ng và s d ng có hi u qu ngu n v n ngân sách cho công tác b o v môi trư ng. Huy ng các cơ s s n xu t kinh doanh trên a bàn óng góp kinh phí xây d ng h th ng x lý ch t th i trên nguyên t c "ngư i ư c hư ng l i ph i tr ti n, ngư i gây ô nhi m ph i u tư kh c ph c ô nhi m". Ny m nh tuyên truy n giáo d c, nâng cao nh n th c cho nhân dân v b o v môi trư ng.
 14. 8. Phát tri n h p tác qu c t v bi n Ny m nh h p tác qu c t theo hư ng a phương hoá, a d ng hóa các hình th c h p tác và các lĩnh v c h p tác. Tăng cư ng h p tác trên bi n v i các qu c gia láng gi ng trong các lĩnh v c như: - Trong lĩnh v c phân nh bi n; Ny m nh h p tác v i các nư c láng gi ng gi i quy t các tranh ch p v bi n, xác l p các vùng bi n thu c ch quy n, quy n ch quy n và quy n tài phán qu c gia c a Vi t Nam t i V nh Thái Lan. Xây d ng cơ ch àm phán h p tác v i Campuchia trên vùng nư c l ch s hai nư c b o m n nh, phát tri n t o i u ki n thu n l i cho nhân dân hai nư c làm ăn; phân nh vùng c quy n kinh t và th m l c a v i Malaysia và phân nh vùng c quy n kinh t và th m l c a ba nư c Vi t Nam, Malaysia và Thái Lan, t o s n nh cho phát tri n. - Trong lĩnh v c h i s n: Ny m nh h p tác v i các nư c quanh V nh Thái Lan trong i u tra nghiên c u ngư trư ng; khai thác, qu n lý, b o v và tái t o ngu n l i h i s n, nh t là ngu n l i các vùng bi n khơi và nuôi tr ng h i c s n trên bi n. Nhanh chóng tho thu n ký k t Hi p nh ngh cá v i các nư c quanh V nh Thái Lan m r ng khai thác các vùng bi n nư c ngoài. - Trong lĩnh v c thăm dò, khai thác d u khí: ti p t c ph i h p v i các qu c gia liên quan th c hi n các th a thu n ã t ư c trong lĩnh v c thăm dò, khai thác d u khí các vùng bi n ch ng l n. Ny m nh h p tác v i Malaysia phát tri n khai thác các m d u khí thu c khu v c h p tác khai thác chung (PM-3) và tìm ki m thăm dò các m khác trong khu v c ch ng l n gi a hai nư c. M r ng h p tác v i các công ty d u khí khác trên th gi i, nh t là các công ty d u khí l n phát tri n thăm dò và khai thác d u khí t i các lô bi n c a Vi t Nam thu c V nh Thái Lan theo hình th c phân chia s n phNm. Trong phát tri n du l ch bi n và ven bi n: tăng cư ng h p tác v i bên ngoài phát tri n du l ch bi n - o, nh t là phát tri n Khu du l ch sinh thái cao c p o Phú Qu c nh m t o ra các s n phNm du l ch cao c p, ch t lư ng cao trong khu v c ông Nam á. Ny m nh h p tác v i các nư c quanh V nh Thái Lan trong vi c xây d ng cơ s v t ch t k thu t và phát tri n du l ch. Xây d ng các tuy n du l ch qu c t gi a các nư c và tuy n du l ch vòng quanh V nh Thái Lan n i li n các nư c trong khu v c. - Trong khoa h c - công ngh bi n: m r ng h p tác trong lĩnh v c i u tra cơ b n và nghiên c u khoa h c - công ngh bi n. Xây d ng Chương trình h p tác thư ng xuyên và lâu dài v i các nư c xung quanh V nh Thái Lan ph i h p th c hi n các Chương trình chung v i u tra t ng h p bi n V nh Thái Lan nh m xây d ng cơ s d li u y , ng b và tin c y ph c v cho vi c qu n lý và khai thác bi n V nh Thái Lan m t cách hi u qu và b n v ng. - Ny m nh các lĩnh v c h p tác khác như qu n lý và b o v môi trư ng bi n; tìm ki m c u n n, c nh báo thiên tai; b o m an toàn, an ninh trên bi n... Phát tri n h p tác v i các nư c quanh V nh Thái Lan trong xây d ng k t c u h t ng (nh t là tr c giao thông ven bi n n i v i các nư c), thương m i, tài chính, ngân hàng, v n tài bi n, bưu chính, vi n thông, văn hóa, giáo d c... phát tri n nhanh, ng th i góp ph n c ng c và phát tri n m i quan h h p tác, h u ngh gi a Vi t Nam v i các nư c trong khu v c V nh Thái Lan.
 15. IV. L TRÌNH TH C HI N QUY HO CH 1. Giai o n t nay n 2010: hình thành cho ư c Hành lang kinh t ven bi n V nh Thái Lan và c khu hành chính - kinh t o Phú Qu c; xây d ng m t bư c cơ b n h th ng k c u h t ng trong Vùng; xúc ti n thu hút u tư vào các công trình tr ng i m... t o i u ki n phát tri n nhanh trong các giai o n sau. 2. Giai o n 2011 - 2020: ti p t c u tư phát tri n ng b và hi n i hóa h th ng k t c u h t ng trong Vùng; xây d ng xong và ưa vào ho t ng nh ng h ng m c quan tr ng c a Vùng theo quy ho ch; phát tri n Khu hành chính - kinh t o Phú Qu c theo quy ho ch. V. CÁC GI I PHÁP TH C HI N 1. Xây d ng và hoàn thi n khung kh v cơ ch chính sách - Ti p t c rà soát, b sung, c th hóa các chính sách nh m phát huy m i ngu n l c, m i thành ph n kinh t phát tri n nhanh, hi n i hóa m t s ngành quan tr ng và các khu v c lãnh th ng l c. T p trung u tư vào các lĩnh v c, khu v c mang tính t phá và c p thi t. - Ưu tiên dành ngu n v n u tư th a áng cho xây d ng cơ s h t ng o Phú Qu c. Trên cơ s Quy ch t ch c và ho t ng c a o ã ban hành t i Quy t nh s 38/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph , các B , ngành và a phương ti p t c c th hóa các chính sách ưu ãi c thù thu hút các nhà u tư trong và ngoài nư c vào u tư phát tri n nhanh trong th i gian t i. - Xây d ng các chính sách c bi t khuy n khích các t ch c, cá nhân Ny m nh khai thác tài nguyên bi n (h i s n, d u khí, khoáng s n...) các vùng bi n ch ng l n và các khu v c khai thác chung. B sung, c th hóa các chính sách hi n hành và xây d ng m i các chính sách c thù nh m xây d ng vùng nông thôn ven bi n và h i o trên 3 m t: dân trí, dân sinh, dân ch . - B sung các chính sách h tr i v i vi c xây d ng k t c u h t ng trên các o quan tr ng. Có chính sách u tư th a áng th c hi n chương trình xây d ng các o trong Vùng v a m nh v kinh t , v a là ti n tiêu, là h u c n v ng ch c v qu c phòng, an ninh. Khuy n khích, h tr dân ra nh cư phát tri n kinh t o. Có cơ ch c bi t cho vi c u tư xây d ng các công trình c nh ngoài khơi kh ng nh ch quy n qu c gia trên bi n. Trang b v i m c c n thi t cho các l c lư ng b o v bi n, c bi t là l c lư ng H i quân, C nh sát bi n... s c ki m soát và b o v vùng bi n c a T qu c. 2. Ti p t c th c hi n c i cách hành chính - Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính theo hư ng t ch c l i b máy hành chính tinh gi n, g n nh ; ơn gi n hóa các th t c hành chính, nh t là các th t c liên quan n nhà t, c p gi y phép u tư, c p phép xây d ng... Công khai, minh b ch các chính sách c a Nhà nư c cũng như c a a phương.
 16. - Ny m nh vi c th c hi n cơ ch "m t c a liên thông" các lĩnh v c thu c thNm quy n c a các cơ quan qu n lý a phương. Ti p t c rà soát, s a i th t c hành chính, lo i b nh ng quy nh, quy ch không còn phù h p, nh ng th t c rư m rà, ch ng chéo d b l i d ng. Nâng cao trình i ngũ cán b , công ch c; i m i tư duy và phương pháp i u hành, qu n lý kinh t phù h p v i cơ ch th trư ng và h i nh p qu c t . 3. Phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao, áp ng yêu c u phát tri n c a Vùng theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hoá - Có chính sách tích c c thu hút và ào t o ngu n nhân l c, nh t là i v i các ngành kinh t bi n, t ng bư c xây d ng l c lư ng lao ng ch t lư ng cao áp ng yêu c u phát tri n nhanh c a Vùng trong giai o n t i. Nghiên c u ban hành các chính sách, ch ưu ãi c th thu hút nhi u lao ng có k thu t, các chuyên gia, các nhà doanh nghi p gi i... t các vùng khác n làm vi c lâu dài t i vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan. - M r ng ào t o, d y ngh b ng nhi u hình th c, trong ó t p trung vào các ngành ngh bi n và các ngành có l i th c a Vùng. Ny m nh vi c ào t o và ào t o l i i ngũ cán b , công ch c các c p. Tăng cư ng năng l c ào t o c a các trư ng cao ng, trư ng trung h c chuyên nghi p; chú tr ng u tư cho các trung tâm d y ngh . Khuy n khích các doanh nghi p l n trên a bàn tham gia d y ngh cho l c lư ng lao ng c a a phương. 4. Gi i pháp v khoa h c - công ngh - i m i công tác qu n lý khoa h c - công ngh phù h p v i cơ ch th trư ng và yêu c u h i nh p qu c t . Tăng cư ng ng d ng các công ngh m i vào s n xu t, nh t là các công ngh v bi n. Có cơ ch v a khuy n khích, v a b t bu c các doanh nghi p u tư nghiên c u c i ti n k thu t và áp d ng công ngh m i, công ngh thích h p vào s n xu t. - Ny m nh công tác i u tra cơ b n và nghiên c u khoa h c - công ngh bi n có căn c khoa h c cho vi c xây d ng các k ho ch khai thác bi n lâu dài, hi u qu và b n v ng. Xúc ti n vi c thành l p m t Phân vi n (ho c m t Tr m) nghiên c u bi n V nh Thái Lan. M r ng h p tác v i các nư c quanh V nh Thái Lan trong các lĩnh v c i u tra, nghiên c u bi n. Có chính sách ưu ãi thu hút các cán b khoa h c có trình v làm vi c t i Vùng. 5. Huy ng và s d ng hi u qu các ngu n v n u tư cho phát tri n D báo nhu c u v n u tư c a Vùng t nay n năm 2020 kho ng 550 nghìn t ng (giá hi n hành), trong ó giai o n u (t nay n 2010) là 70 nghìn t ng; giai o n 2011 - 2010 là 480 nghìn t ng. áp ng ngu n v n trên c n th c hi n các gi i pháp ng b và tích c c thu hút m i ngu n v n có th dư i m i hình th c, trong ó t p trung vào các gi i pháp ch y u sau: - Xác nh các công trình, các a bàn ưu tiên và quy mô ưu tiên kêu g i v n u tư c a m i thành ph n kinh t trong và ngoài nư c. Ti n hành tuyên truy n, qu ng bá các th m nh c a Vùng, qu ng bá v trí, vai trò và kh năng thu hút u tư vào các
 17. khu kinh t ng l c, các khu, c m công nghi p, các khu du l ch tr ng i m... Có chính sách khuy n khích (chính sách t ai, h tr v n, gi i phóng m t b ng, chính sách thu , th t c hành chính...) i v i các doanh nghi p u tư xây d ng h t ng các khu công nghi p, khu kinh t trên a bàn. Khai thác s d ng qu t h p lý t o v n xây d ng h t ng cho các khu công nghi p, khu ô th ... - Ny m nh vi c thu hút và s d ng hi u qu ngu n v n ngân sách t p trung. Căn c vào Chương trình hành ng c a Chính ph v th c hi n Ngh quy t s 09/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 c a B Chính tr v Chi n lư c bi n Vi t Nam n năm 2020, các t nh trong Vùng c n ph i h p ch t ch v i các B , ngành tri n khai các công trình, d án c a các B , ngành ang th c hi n trên a bàn theo úng ti n , ng th i ưa các công trình, d án tr ng i m trên a bàn vào quy ho ch, k ho ch phát tri n c a các B , ngành k p th i b trí v n cho u tư phát tri n. Các B , ngành Trung ương ưu tiên b trí ngu n v n tho áng cho vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan u tư phát tri n o Phú Qu c theo các Quy t nh: s 178/2004/Q -TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án Quy ho ch t ng th o Phú Qu c, t nh Kiên Giang n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020; s 38/2006/Q -TTg ngày 14 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a o Phú Qu c và c m o Nam An Th i, t nh Kiên Giang và s 14/Q -TTg ngày 14 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch phát tri n giao thông b n v ng o Phú Qu c, t nh Kiên Giang giai o n n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020. - Ny m nh s n xu t kinh doanh và có các bi n pháp nuôi dư ng ngu n thu tăng thu ngân sách trên a bàn. S d ng v n u tư úng m c ích theo d án thông qua u th u. Tăng cư ng công tác qu n lý u tư, qu n lý xây d ng tránh th t thoát, lãng phí, nh t là trong khâu xây d ng cơ b n. L ng ghép có hi u qu các chương trình, d án ang tri n khai trên a bàn nâng cao hi u qu s d ng v n u tư. - Nghiên c u thành l p Qu u tư xây d ng k t c u h t ng c a Vùng t o kênh thu hút ngu n v n trung h n và dài h n vào phát tri n h t ng và các ngành mũi nh n. Khuy n khích các ngân hàng, các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c m chi nhánh ho c văn phòng i di n t i vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan. - Huy ng ngu n v n tín d ng và v n góp c ph n. M r ng các hình th c cho vay và các i tư ng cho vay, ơn gi n hóa các th t c cho vay, t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p và các thành ph n kinh t ti p c n ư c ngu n v n này. Khuy n khích phát tri n các lo i hình doanh nghi p c ph n, Ny nhanh ti n trình c ph n hóa các doanh nghi p nhà nư c. - Ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, t o môi trư ng thông thoáng trong lĩnh v c u tư. áp d ng các chính sách ưu ãi như mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p; mi n, gi m thu xu t nh p khNu; mi n, gi m thu và ti n thuê t, ti n s d ng t; h tr gi i phóng m t b ng, tái nh cư... i v i các doanh nghi p u tư phát tri n s n xu t kinh doanh trên a bàn. S d ng m t s v n c n thi t c a Nhà nư c (làm v n m i) thu hút v n u tư c a các doanh nghi p. Khuy n khích phát tri n các doanh nghi p nh và v a. - Khuy n khích u tư t khu v c dân cư và tư nhân. T o i u ki n thu n l i cho kinh t tư nhân u tư phát tri n, không h n ch v quy mô, ngành ngh , lĩnh v c, a bàn.
 18. Ny m nh huy ng s óng góp c a nhân dân (c b ng ti n và lao ng công ích) phù h p v i các quy nh c a Nhà nư c vào xây d ng cơ s h t ng nông thôn, nh t là h t ng nông thôn ven bi n và trên các o. - Ph i h p ch t ch v i các B , ngành Trung ương và các t ch c qu c t tranh th v n ng các d án ODA. Xây d ng các d án c th và ch ng b trí v n i ng làm cơ s v n ng tài tr . Tranh th các ngu n v n c a các t ch c qu c t vào các chương trình xóa ói, gi m nghèo, chương trình nư c s ch nông thôn, v sinh môi trư ng, y t , giáo d c... - i m i cơ ch thu hút FDI, xây d ng cơ ch , chính sách ng b thu hút ngu n v n FDI phù h p v i quá trình h i nh p. Tăng cư ng xúc ti n u tư trong và ngoài nư c. T o m i i u ki n thu n l i và thông thoáng thu hút u tư nư c ngoài. Ưu tiên thu hút các d án l n, có ý nghĩa quan tr ng. H tr các d án l n ang có ý nh u tư vào vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan. M r ng các hình th c u tư BOT, BT và các hình th c khác... 6. T ch c th c hi n Trên cơ s Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan th i kỳ n năm 2020, các B , ngành liên quan và các t nh trong Vùng c n c th hoá quy ho ch và ưa vào chương trình, k ho ch phát tri n c a B , ngành và a phương th c hi n. C th là: - B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và các t nh trong Vùng xây d ng Chương trình hành ng chung cho vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan (trong ó có phân công trách nhi m c th và ph i h p rõ ràng); ph i h p v i B Tài chính cân i và huy ng các ngu n v n u tư cho phát tri n Vùng. - Các B , ngành liên quan xây d ng Chương trình hành ng c th c a ngành mình và t ch c tri n khai th c hi n quy ho ch; l ng ghép các m c tiêu, nh hư ng và nhi m v , gi i pháp phát tri n c a quy ho ch này vào quy ho ch phát tri n c a ngành trên ph m vi c nư c; ph i h p v i các B , ngành liên quan và hai t nh Cà Mau, Kiên Giang b o m cân i các ngu n l c cho phát tri n vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan theo quy ho ch. - Các t nh Cà Mau và Kiên Giang ti n hành rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và các huy n, th xã, thành ph ven bi n; l ng ghép các m c tiêu, nh hư ng c a quy ho ch này vào quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, huy n, th xã, thành ph ven bi n; ti n hành l p quy ho ch phát tri n kinh t bi n - o và quy ho ch chi ti t các khu kinh t , khu công nghi p, khu du l ch, khu vui chơi gi i trí, h th ng các ô th ... trên a bàn t nh phù h p v i nh hư ng chung c a quy ho ch này và Ngh quy t s 09/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2007 c a B Chính tr v Chi n lư c bi n Vi t Nam n năm 2020. - L ng ghép quy ho ch này vào k ho ch 5 năm, hàng năm c a các B , ngành, a phương và b trí v n trong các k ho ch hàng năm tri n khai th c hi n.
 19. - nh kỳ hàng năm, U ban nhân dân các t nh Cà Mau và Kiên Giang ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c t ng k t, ánh giá vi c th c hi n quy ho ch xu t, ki n ngh c p có thNm quy n k p th i i u ch nh, b sung cho phù h p v i tình hình m i. i u 2. Quy ho ch này là căn c nh hư ng cho vi c xây d ng các quy ho ch, k ho ch và các d án u tư phát tri n c a các chuyên ngành và các a phương liên quan trong vùng bi n và ven bi n Vi t Nam thu c V nh Thái Lan theo quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh Cà Mau và Kiên Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản