Quyết định số 180/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định số 180/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2005 - 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 180/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2005 - 2006 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam năm 2005 - 2006 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm: 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ tại Quyết định này. 2. Xây dựng Đề án áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý III năm 2005. Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong việc thực hiện phương án trên. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI TRONG 2 NĂM 2005 – 2006 (Ban hành kèm theo Quyết định số18 /2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) I. CỔ PHẦN HOÁ CÔNG TY NHÀ NƯỚC: 8 ĐƠN VỊ 1. Thực hiện trong năm 2005: 6 đơn vị a) Nhà nước giữ cổ phần chi phối: - Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam, - Công ty Vận tải biển III, - Công ty Vận tải dầu khí Việt Nam, - Công ty Vận tải Đông Đô (sau khi tách Cảng Khuyến Lương về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam). - Đại lý Hàng hải Việt Nam. b) Nhà nước giữ cổ phần mức thấp hoặc không nắm giữ cổ phần: Công ty Dịch vụ công nghiệp hàng hải. 2. Thực hiện trong năm 2006: 2 đơn vị a) Nhà nước giữ cổ phần chi phối: Công ty Vận tải biển Bắc. b) Nhà nước giữ cổ phần mức thấp: Công ty Thương mại và Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
  3. II. CHUYỂN ĐỔI SANG MÔ HÌNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN : 5 ĐƠN VỊ 1. Năm 2005: 4 đơn vị - Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam, - Cảng Hải Phòng, - Cảng Sài Gòn, - Cảng Đà Nẵng. 2. Năm 2006: 1 đơn vị Cảng Quảng Ninh .
Đồng bộ tài khoản