Quyết định số 180/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 180/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thu, quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH B C NINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 180/2008/QÐ-UBND B c Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U QUY NNH V THU, QU N LÝ PHÍ TRÔNG GI XE P, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN NA BÀN T NH. U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26.11.2003; Căn c Pháp l nh Phí và L phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 6.3.2006 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3.6.2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh quy t s 76/2007/NQ-H ND16 ngày 18.7.2007 c a H ND t nh B c Ninh v vi c ban hành quy nh khung m c thu, qu n lý, s d ng các lo i phí, l phí thu c th m quy n c a a phương; Căn c Công văn s 138/TTH ND16 ngày 5/12/2008 c a Thư ng tr c H ND t nh; Xét ngh c a S Tài chính, QUY T NNH : i u 1. S a i, b sung bi u s 2, kho n 3.2, i u 3, quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 19/2008/Q -UBND ngày 29.02.2008 v quy nh vi c thu, qu n lý s d ng phí trông gi xe p, xe máy, ô tô trên a bàn t nh B c Ninh như sau: C t 6, dòng 1, i m trông gi xe, lo i phương ti n xe p g i c tháng: “ i v i h c sinh các trư ng ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông và trung tâm giáo d c thư ng xuyên các huy n, m c thu phí là 7.000 ng/xe p/tháng; a bàn th xã, thành ph , m c thu phí là 10.000 ng/xe p/tháng. i v i h c sinh, sinh viên các trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , th c t p các cơ s y t ; khu chung cư, m c thu là 15.000 ng/xe p/tháng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Th trư ng S , Ban, ngành tr c thu c UBND t nh; Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph ; Kho b c Nhà nư c B c Ninh; C c thu B c Ninh và các cơ quan, ơn v có liên quan căn c Quy t nh thi hành./.
  2. TM. UBND T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Lương Thành
Đồng bộ tài khoản