Quyết định Số: 180/QĐ-BXD

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
16
download

Quyết định Số: 180/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 180/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 180/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/05/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2010” của Bộ Xây dựng. Điều 2. Vụ Pháp chế thực hiện làm đầu mối công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao; thống nhất với các đơn vị về chương trình, kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn của từng đơn vị. Trường hợp có phát sinh thì báo cáo lãnh đạo Bộ để bổ sung kịp thời. Các đơn vị được giao chủ trì căn cứ Chương trình ban hành kèm theo Quyết định này, lập và thống nhất với các đơn vị liên quan kế hoạch triển khai cụ thể từng lớp tập huấn và các hoạt động phổ biến pháp luật khác về thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, đối tượng học viên, báo cáo viên, tài liệu, dự toán kinh phí. Kinh phí thực hiện Chương trình được áp dụng theo Quyết định số 826/QĐ-BXD ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành mức kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng.
  2. 2 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 3; - Các Thứ trưởng; - Lưu VP, PC; Cao Lại Quang FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Chuong trinh
Đồng bộ tài khoản