Quyết định số 181-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 181-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 181-CP về việc tách khoa kiến trúc-đô thị của Trường đại học xây dựng để thành lập Trường đại học kiến trúc do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 181-CP

  1. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 181-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1969 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC TÁCH KHOA KIẾN TRÚC-ĐÔ THN CỦA TRƯỜN G ĐẠI HỌC XÂY DỰN G ĐỂ THÀN H LẬP TRƯỜN G ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Xét nhu cầu của Nhà nước về cán bộ kiến trúc có trình độ đại học; Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kiến trúc và với sự thỏa thuận của ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp; Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 14 tháng 05 năm 1969. QUYẾT ĐNNH: Điều 1. – N ay tách khoa kiến trúc-đô thị của Trường đại học xây dựng ra để thành lập Trường đại học kiến trúc trực thuộc Bộ Kiến trúc. Điều 2. - Trường đại học kiến trúc có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng theo các hình thức học tập trung và học tại chức, những cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh tế có trình độ đại học, bao gồm kiến trúc sư và kỹ sư thiết kế và xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, quy hoạch đô thị và nông thôn, và kỹ sư kinh tế phục vụ công tác kiến trúc. Điều 3. - Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm: a) Kịp thời bàn giao cho Bộ Kiến trúc: - Toàn bộ sinh viên của khoa kiến trúc-đô thị, kể cả số sinh viên tuyển mới theo kế hoạch năm học 1969 – 1970; - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiệp vụ cần thiết và những thiết bị học tập, giảng dạy nghiên cứu, thí nghiệm, v.v…, trong đó bao gồm cả những cán bộ, giáo viên, nhân viên, thiết bị, v.v… của lớp kiến trúc sư trước đây được chuyển về trường đại học xây dựng. b) Giúp đỡ Bộ Kiến trúc trong việc xây dựng trường đại học kiến trúc; trước mắt cần điều động cho Trường đại học kiến trúc một số giáo viên về các môn khoa học cơ bản, kỹ thuật cơ sở để ngay trong năm học 1969 – 1970, trường có thể bảo đảm được công tác giảng dạy.
  2. Điều 4. - Bộ Kiến trúc có trách nhiệm tiếp nhận tốt việc bàn giao và nhanh chóng ổn định tổ chức của Trường đại học kiến trúc, để trường có thể kịp thời khai giảng năm học 1969 – 1970. Điều 5. - Trường đại học kiến trúc do một hiệu trưởng phụ trách. Giúp việc hiệu trưởng có các phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kiến trúc. Điều 6. – Ông Bộ trưởng Bộ Kiến trúc, ông Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, ông chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch N hà nước và ông Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo Phủ Thủ tướng có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành quyết định này. T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản