Quyết định số 1826/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 1826/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1826/2005/QĐ-CT về việc phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã Nhân Thắng - huyện Gia Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1826/2005/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1826/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở XÃ NHÂN THẮNG - HUYỆN GIA BÌNH CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004 và số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: UBND huyện Gia Bình tại tờ trình số 36/TT-UB ngày 13/7/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 203/TC-VG ngày 24/8/2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất dể thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã Nhân Thắng - huyện Gia Bình theo Quyết dịnh thu hồi đất số 1689/QÐ-CT ngày 17/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, tại xã Nhân Thắng - huyện Gia Bình, với nội dung chủ yếu sau: * Diện tích đất bồi thường: 10.919,0m2 (Ðất nông nghiệp). * Kinh phí bồi thường, hỗ trợ : 636.262.860 đồng, gồm: - Bồi thường đất NN giao lâu dài và hỗ trợ đất NN tạm giao: 404.003.000 đồng. - Bồi thường hoa màu trên đất: 88.684.118 đồng. - Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp: 96.358.500 đồng. - Hỗ trợ cho hộ để ổn dịnh đời sống: 34.741.500 đồng. - Dự toán kinh phí lập hồ sơ và GPMB: 12.475.742 đồng. Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Gia Bình tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thanh, quyết toán theo quy định.
  2. Ðiều 2. Thủ truởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Gia Bình, Hội đồng đền bù GPMB huyện Gia Bình, UBND xã Nhân Thắng và các hộ được bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản