Quyết định số 1828/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 1828/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1828/2005/QĐ-CT về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH mỹ nghệ Mỹ Ðức thuê để xây dựng Trụ sở và Xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại huyện Từ Sơndo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1828/2005/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1828/2005/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 08 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ MỸ ÐỨC THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG TRỤ SỞ VÀ XƯỞNG SẢN XUẤT ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ TẠI HUYỆN TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Quyết định số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004, số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: UBND huyện Từ Sơn tại tờ trình số 332/TT-UB ngày 15/6/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 198/TC-VG ngày 16/8/2005, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH mỹ nghệ Mỹ Ðức thuê để xây dựng Trụ sở và Xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ (dã phê duyệt tại Quyết định số 2136/QÐ-CT ngày 16/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh), tại xã Ðồng Nguyên - huyện Từ Sơn, do tính theo giá mới như sau: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung: 317.761.194 đồng, gồm: - Bồi thường đất NN và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao: 97.560.195 đồng. - Bồi thường hoa màu: 1.258.899 đồng. - Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp: 129.681.090 đồng. - Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống và sản xuất: 89.261.010 đồng. Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Từ Sơn thực hiện bồi thường, hỗ trợ bổ sung và thanh quyết toán theo quy định. Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Từ Sơn, Hội đồng đền bù GPMB huyện Từ Sơn, UBND xã Ðồng Nguyên, Công ty TNHH mỹ nghệ Mỹ Ðức và các hộ được bồi thường, hỗ trợ bổ sung căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản