Quyết định số 1834/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 1834/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1834/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1834/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 1834/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang (T trình s 54/TTr- UBND ngày 15 tháng 6 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương (T trình s 1833/TTr-BT KT ngày 01 tháng 12 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 124 gia ình và cá nhân thu c t nh Ti n Giang (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong cu c kháng chi n ch ng M , c u nư c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang, Trư ng ban Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương và các gia ình, cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Ti n Giang; - Ban Thi ua – Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; - TT T; - Lưu: VT, TCCV (3b), Hùng (10b). Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. NGHN T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Kèm theo Quy t nh s 1834/Q -TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) STT QUÊ QUÁN TRÚ QUÁN 1 Bà Tr n Th T a Xã M Trung, huy n Cái Xã M Trung, huy n Cái Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 2 Bà Nguy n Th Bé Xã M Trung, huy n Cái Xã M Trung, huy n Cái Hai Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 3 Bà Huỳnh Th Xã Thi n Trung, huy n Cái Xã Thi n Trung, huy n i u Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 4 Bà Lê Th Út Xã Thi n Trung, huy n Cái Xã Thi n Trung, huy n Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 5 Bà Ngô Th C Xã Thi n Trung, huy n Cái Xã Thi n Trung, huy n Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 6 Ông Lê Văn Hi n Xã Thi n Trung, huy n Cái Xã Thi n Trung, huy n Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 7 Ông Nguy n Minh Xã H u Thành, huy n Cái Xã H u Thành, huy n Cái Tâm Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 8 Bà Nguy n Th Xã H u Thành, huy n Cái Xã H u Thành, huy n Cái B i Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 9 Bà Dương Th Xã M Lương, huy n Cái Xã M Lương, huy n Cái Mua Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 10 Bà Lê Th Tâm Xã M Lương, huy n Cái Xã M Lương, huy n Cái Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 11 Bà Tr n Th Thành Xã M Lương, huy n Cái Xã M Lương, huy n Cái Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 12 Ông Nguy n Văn Xã M L i A, huy n Cái Xã M L i A, huy n Cái Thu n Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 13 Bà Nguy n Th Bé Xã M L i A, huy n Cái Xã M L i A, huy n Cái Tư Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 14 Ông Huỳnh Văn Xã H u M B c A, huy n Xã H u M B c A, huy n Hai Cái Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 15 Bà Võ Th Ki m Xã H u M B c A, huy n Xã H u M B c A, huy n Cái Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 16 Bà Tr n Th Tòng Xã H u M Trinh, huy n Xã H u M Trinh, huy n Cái Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 17 Bà Nguy n Th Xã H u M Trinh, huy n Xã H u M Trinh, huy n Sáu Cái Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 18 Ông Nguy n Văn Xã M c Tây, huy n Cái Xã M c Tây, huy n Mô Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang
  3. 19 Bà Bùi Th Nhung Xã M c Tây, huy n Cái Xã M c Tây, huy n Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 20 Ông Phan Văn Xã Hòa Khánh, huy n Cái Xã Hòa Khánh, huy n Cái Chư Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 21 Ông Dương Văn Xã H u M Phú, huy n Cái Xã H u M Phú, huy n Khâm Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 22 Ông Nguy n Minh Xã M c ông, huy n Xã M c ông, huy n Hi p Cái Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 23 Bà Võ Th Ánh Xã An H u, huy n Cái Bè, Xã An H u, huy n Cái Bè, Tuy t t nh Ti n Giang t nh Ti n Giang 24 Ông Tr n Văn Xã Hòa Khánh, huy n Cái Xã Hòa Khánh, huy n Cái Thôi Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 25 Bà Ph m Th Trâm Th tr n Cái Bè, huy n Cái Th tr n Cái Bè, huy n Cái Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 26 Ông Huỳnh Văn Xã Thi n Trí, huy n Cái Xã Thi n Trí, huy n Cái M ng Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 27 Ông Cao Văn Ba Xã Thi n Trí, huy n Cái Xã Thi n Trí, huy n Cái Bè, t nh Ti n Giang Bè, t nh Ti n Giang 28 Bà Huỳnh Th N Xã Bình Phan, huy n Ch Xã Bình Phan, huy n Ch G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 29 Ông Bùi Văn M u Xã Phú Ki t, huy n Ch Xã Phú Ki t, huy n Ch G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 30 G . Bà Nguy n Xã ăng Hưng Phư c, Xã ăng Hưng Phư c, Th Tư và Ông huy n Ch G o, t nh Ti n huy n Ch G o, t nh Ti n Huỳnh Văn H n Giang Giang 31 Bà Dương Kim Xã ăng Hưng Phư c, Xã ăng Hưng Phư c, Hoa huy n Ch G o, t nh Ti n huy n Ch G o, t nh Ti n Giang Giang 32 Ông Huỳnh Văn Xã ăng Hưng Phư c, Xã ăng Hưng Phư c, Kiên huy n Ch G o, t nh Ti n huy n Ch G o, t nh Ti n Giang Giang 33 Bà Nguy n Th Xã ăng Hưng Phư c, Xã ăng Hưng Phư c, Mư i huy n Ch G o, t nh Ti n huy n Ch G o, t nh Ti n Giang Giang 34 Bà Huỳnh Th Xã ăng Hưng Phư c, Xã ăng Hưng Phư c, Tuy t Xuân huy n Ch G o, t nh Ti n huy n Ch G o, t nh Ti n Giang Giang 35 Ông Nguy n Văn Xã ăng Hưng Phư c, Xã ăng Hưng Phư c, Châu huy n Ch G o, t nh Ti n huy n Ch G o, t nh Ti n Giang Giang 36 Bà Nguy n Th Bé Xã ăng Hưng Phư c, Xã ăng Hưng Phư c,
  4. huy n Ch G o, t nh Ti n huy n Ch G o, t nh Ti n Giang Giang 37 Bà Nguy n Th Xã ăng Hưng Phư c, Xã ăng Hưng Phư c, Nén huy n Ch G o, t nh Ti n huy n Ch G o, t nh Ti n Giang Giang 38 Bà Nguy n Th Xã Bình Ninh, huy n Ch Xã Bình Ninh, huy n Ch H ng Th m G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 39 Ông Tr n Văn Xã Hòa T nh, huy n Ch Xã Hòa T nh, huy n Ch Chánh G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 40 Bà Võ Th Canh Xã ăng Hưng Phư c, Xã ăng Hưng Phư c, huy n Ch G o, t nh Ti n huy n Ch G o, t nh Ti n Giang Giang 41 Bà Nguy n Th Xã Hòa nh, huy n Ch Xã Hòa nh, huy n Ch Di u G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 42 Ông Nguy n Văn Xã Quơn Long, huy n Ch Xã Quơn Long, huy n Ch Ti ng G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 43 Ông Võ Bá Tòng Xã Quơn Long, huy n Ch Xã Quơn Long, huy n Ch G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 44 Bà oàn Th Lý Xã Quơn Long, huy n Ch Xã Quơn Long, huy n Ch G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 45 Bà Lê Th Tám Xã Thanh Bình, huy n Ch Xã Thanh Bình, huy n G o, t nh Ti n Giang Ch G o, t nh Ti n Giang 46 Bà Nguy n Th Xã Thanh Bình, huy n Ch Xã Thanh Bình, huy n Trung G o, t nh Ti n Giang Ch G o, t nh Ti n Giang 47 Bà Nguy n Th Tư Xã Thanh Bình, huy n Ch Xã Thanh Bình, huy n G o, t nh Ti n Giang Ch G o, t nh Ti n Giang 48 Bà Th C Xã Trung Hòa, huy n Ch Xã Trung Hòa, huy n Ch G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 49 Ông Nguy n Văn Xã Trung Hòa, huy n Ch Xã Trung Hòa, huy n Ch Qu i G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 50 Bà Tr n Th Tròn Xã Trung Hòa, huy n Ch Xã Trung Hòa, huy n Ch G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 51 Bà Bùi Th Tuy t Xã Trung Hòa, huy n Ch Xã Trung Hòa, huy n Ch Mai G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 52 Bà Nguy n Th Xã Trung Hòa, huy n Ch Xã Trung Hòa, huy n Ch Hoa G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 53 Ông Lê Văn i n Xã Trung Hòa, huy n Ch Xã Trung Hòa, huy n Ch G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 54 Bà Th T Xã Trung Hòa, huy n Ch Xã Trung Hòa, huy n Ch G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang
  5. 55 Bà Tr n Th Dung Xã Trung Hòa, huy n Ch Xã Trung Hòa, huy n Ch G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 56 Bà Nguy n Th Xã Trung Hòa, huy n Ch Xã Trung Hòa, huy n Ch p G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 57 Bà Ph m Th Ch Xã M Phư c, huy n Tân Xã M Phư c, huy n Tân Phư c, t nh Ti n Giang Phư c, t nh Ti n Giang 58 Ông Lê Văn Xã Hưng Th nh, huy n Tân Xã Hưng Th nh, huy n Hoàng Phư c, t nh Ti n Giang Tân Phư c, t nh Ti n Giang 59 Bà Mai Th C nh Xã Phú M , huy n Tân Xã Phú M , huy n Tân Phư c, t nh Ti n Giang Phư c, t nh Ti n Giang 60 Bà Lê Th Xã Phú M , huy n Tân Xã Phú M , huy n Tân Phư c, t nh Ti n Giang Phư c, t nh Ti n Giang 61 Bà Lê Th Thoa Xã Tân Hòa Tây, huy n Xã Tân Hòa Tây, huy n Tân Phư c, t nh Ti n Giang Tân Phư c, t nh Ti n Giang 62 Bà Ph m Th R t Xã Long Khánh, TX Gò Xã Long Khánh, TX Gò Công, t nh Ti n Giang Công, t nh Ti n Giang 63 Bà Nguy n Th Xã Song Bình, huy n Ch Xã Song Bình, huy n Ch Ánh G o, t nh Ti n Giang G o, t nh Ti n Giang 64 Ông Huỳnh Văn Xã H u M Phú, huy n Cái Xã H u M Phú, huy n Sinh Bè, t nh Ti n Giang Cái Bè, t nh Ti n Giang 65 Bà Nguy n Th Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n Văn L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 66 Bà Lê Th Anh Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 67 Bà Huỳnh Th Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n Mau L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 68 Bà Lê Th S t Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 69 Bà Tr n Th Chính Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 70 Bà Nguy n Th Xê Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 71 Bà Nguy n Th Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n p L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 72 Bà Dương Th Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n Vư c L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 73 Bà Nguy n Th Xã Thanh Hòa, huy n Cai Xã Thanh Hòa, huy n Cai nh L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang
  6. 74 Bà Nguy n Th Ba Xã Thanh Hòa, huy n Cai Xã Thanh Hòa, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 75 Bà Tr n Th Mư i Xã M H nh ông, huy n Xã M H nh ông, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 76 Bà Nguy n Th Xã M Phư c Tây, huy n Xã M Phư c Tây, huy n T c Cai L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 77 Bà Ph m Th Giác Xã M Long, huy n Cai Xã M Long, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 78 Ông inh Văn Xã Hi p c, huy n Cai Xã Hi p c, huy n Cai Tranh L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 79 Ông ng Văn L Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 80 Bà ng Th L u Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 81 Bà Nguy n Th Bé Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n Năm L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 82 Bà Tr n Th Bé Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n Danh L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 83 Bà Tr n Th Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n Khiêm L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 84 Bà Ung Th Tư Xã Long Khánh, huy n Cai Xã Long Khánh, huy n L y, t nh Ti n Giang Cai L y, t nh Ti n Giang 85 Bà Lê Th Hư ng Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 86 Bà Nguy n Th Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai Xuân H ng L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 87 Bà Lê Th Thanh Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 88 Bà Phan Th Xinh Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 89 Bà Nguy n Th Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai Tám L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 90 Bà Nguy n Th Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai Ch i L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 91 Bà Nguy n Th Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai Y t L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 92 Bà Nguy n Th Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai áng L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 93 Bà Lê Th Thanh Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai Hi n L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang
  7. 94 Bà Trương Th Tôi Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 95 Bà Tr n Th Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai Cương L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 96 Bà Ph m Th Tám Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 97 Bà Lê Th Anh Xã Long Tiên, huy n Cai Xã Long Tiên, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 98 Bà Nguy n Th Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai H t t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 99 Bà Lê Th Ng c Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 100 Ông Nguy n Văn Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai Ngân t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 101 Bà Ph m Th L Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 102 Bà inh Th Ba Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 103 Bà Phan Th Ba Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 104 Ông Võ Văn Các Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 105 Bà inh Th Ca Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 106 Bà Ph m Th Út Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 107 Bà Nguy n Th Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai Chúc t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 108 Bà Tr n Th Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai Nhung t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 109 Bà ng Th B y Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 110 Ông Lê Văn Kỳ Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 111 Bà Nguy n Th Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai M t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 112 Ông Nguy n Văn Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai ng t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 113 Ông Bi n Văn t Xã Nh M , huy n Cai L y, Xã Nh M , huy n Cai t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang
  8. 114 Bà ng Th Ly Xã Tân Thành, huy n Gò Xã Tân Thành, huy n Gò Công ông, t nh Ti n Công ông, t nh Ti n Giang Giang 115 Bà Huỳnh Th Phát Xã Phú Nhu n, huy n Cai Xã Phú Nhu n, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 116 Bà Võ Th Nâu Xã Phú Nhu n, huy n Cai Xã Phú Nhu n, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 117 Bà Phan Th nh Xã Phú Nhu n, huy n Cai Xã Phú Nhu n, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 118 Bà Nguy n Th Xã CNm Sơn, huy n Cai Xã CNm Sơn, huy n Cai Ch m L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 119 Bà Nguy n Th Xã CNm Sơn, huy n Cai Xã CNm Sơn, huy n Cai Dung L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 120 Bà oàn Th Xã CNm Sơn, huy n Cai Xã CNm Sơn, huy n Cai Hương L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 121 Ông H Văn Liên Xã CNm Sơn, huy n Cai Xã CNm Sơn, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 122 Bà Hà Th Thoa Xã CNm Sơn, huy n Cai Xã CNm Sơn, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 123 Ông Nguy n Văn Xã CNm Sơn, huy n Cai Xã CNm Sơn, huy n Cai Tây L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang 124 Bà Lê Th Dung Xã Bình Phú, huy n Cai Xã Bình Phú, huy n Cai L y, t nh Ti n Giang L y, t nh Ti n Giang
Đồng bộ tài khoản