Quyết định số 1835/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1835/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1835/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1835/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1835/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Trà Vinh (T trình s 3216/TTr-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương (T trình s 1847/TTr-BT KT ngày 02 tháng 12 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho ông ng Văn Lâm, Giám c S Thông tin – Truy n thông, t nh Trà Vinh, ã có thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Trà Vinh, Trư ng ban Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương và cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND t nh Trà Vinh; - Ban Thi ua – Khen thư ng TW; - BTCN VPCP; - TT T; - Lưu: VT, TCCV (3b), Hùng (10b). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản